js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm document.head trong Javascript

Thuộc tính head sẽ trả về phần tử head của trang tài liệu, nếu có nhiều thẻ head trong trang, thẻ head đầu tiên sẽ được trả về.

Cú pháp

Cú pháp: document.head

Quảng cáo

Cách sử dụng

Hiển thị id của thẻ head:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head id="demoHead">
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        var head = document.head;
        document.getElementById("result").innerHTML = "ID của thẻ head là: " + head.id;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top