js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm Math.ceil() trong Javascript

Phương thức Math.ceil() có chức năng làm tròn trên một số, kết quả sẽ trả về số nguyên gần nhất và lớn hơn số được cung cấp khi gọi phương thức.

Nếu phương thức được  truyền vào một số nguyên, phương thức sẽ trả về số nguyên đó.

Quảng cáo

Nếu tham số được truyền vào không phải là một số, phương thức sẽ trả về NaN.

Cú pháp

Cú phápMath.ceil( number)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • number là số muốn làm tròn.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.ceil() để làm tròn số.

Quảng cáo

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      function myFunction() {
        var content ='3.14 làm tròn lên thành ' + Math.ceil(3.14) + '<br>';
        content = content + '4 làm tròn lên thành ' + Math.ceil(4) + '<br>';
        content = content + '6.13255 làm tròn lên thành ' + Math.ceil(6.13255) + '<br>';
        content = content + '-2.23 làm tròn lên thành ' + Math.ceil(-2.23) + '<br>';
        content = content + 'abcd làm tròn lên thành ' + Math.ceil('abcd') + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
3.14 làm tròn lên thành 4
4 làm tròn lên thành 4
6.13255 làm tròn lên thành 7
-2.23 làm tròn lên thành -2
abcd làm tròn lên thành NaN

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top