ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm Date.UTC() trong Javascript

Phương thức Date.UTC() sẽ trả về số mili giây tính từ 00:00:00 1/1/1970 đến thời điểm được cung cấp dựa theo giờ quốc tế( UTC).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giờ UTC được thiết lập bởi quy chuẩn giờ thế giới, giờ UTC cũng tương tự như giờ GMT.

Cú pháp

Cú phápDate.UTC(year, month, day, hours, minutes, seconds, millisec)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • year là tham số bắt buộc gồm 4 chữ số đại diện cho năm, giá trị âm cũng có thể được chấp nhận.
 • month là tham số bắt buộc là số nguyên từ 0 đến 11 đại diện cho tháng trong năm.
  • nếu month = -1, thời gian sẽ thiết lập vào tháng cuối cùng của năm trước.
  • nếu month = 12, thời gian sẽ thiết lập vào tháng đầu tiên của năm tiếp theo.
 • day là tham số không bắt buộc, đại diện cho ngày trong tháng( từ 1 đến 31).
  • nếu day = 0, thời gian sẽ thiết lập vào ngày cuối cùng của tháng trước.
  • nếu day = 31 và tháng đó có 30 ngày,  thời gian sẽ thiết lập vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.
 • hours là tham số không bắt buộc, đại diện cho giờ trong ngày( từ 0 đến 59).
  • nếu hours = -1, thời gian sẽ thiết lập vào giờ cuối cùng của ngày trước.
  • nếu hours = 60,  thời gian sẽ thiết lập vào giờ đầu tiên của ngày tiếp theo.
 • minutes là tham số không bắt buộc, đại diện cho phút( từ 0 đến 59).
  • nếu minutes = -1, thời gian sẽ thiết lập vào phút cuối cùng của giờ trước.
  • nếu minutes = 60,  thời gian sẽ thiết lập vào phút đầu tiên của giờ tiếp theo.
 • seconds là tham số không bắt buộc, đại diện cho giây( từ 0 đến 59).
  • nếu seconds = -1, thời gian sẽ thiết lập vào giây cuối cùng của phút trước.
  • nếu seconds = 60,  thời gian sẽ thiết lập vào giây đầu tiên của phút tiếp theo.
 • millisec là tham số không bắt buộc, đại diện cho mili giây( từ 0 đến 999).
  • nếu millisec = -1, thời gian sẽ thiết lập vào mili giây cuối cùng của giây trước.
  • nếu millisec = 1000,  thời gian sẽ thiết lập vào mili giây đầu tiên của giây tiếp theo.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.UTC() để tìm số mili giây từ thời điểm 00:00:00 1/1/1970 đến một thời điểm.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date(2017, 6, 16, 15, 30, 30);
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        milisec = Date.UTC(2017, 6, 16, 15, 30, 30);
        document.getElementById("demo").innerHTML = milisec;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
1500219030000

Lưu ý rằng thời điểm bạn truyền vào sẽ là giờ tại địa phương, còn kết quả trả về sẽ được tính theo giờ UTC.

Tham khảo: w3schools.com

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top