js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm Date.UTC() trong Javascript

Phương thức Date.UTC() sẽ trả về số mili giây tính từ 00:00:00 1/1/1970 đến thời điểm được cung cấp dựa theo giờ quốc tế( UTC).

Giờ UTC được thiết lập bởi quy chuẩn giờ thế giới, giờ UTC cũng tương tự như giờ GMT.

Quảng cáo

Cú pháp

Cú phápDate.UTC(year, month, day, hours, minutes, seconds, millisec)

Trong đó:

 • year là tham số bắt buộc gồm 4 chữ số đại diện cho năm, giá trị âm cũng có thể được chấp nhận.
 • month là tham số bắt buộc là số nguyên từ 0 đến 11 đại diện cho tháng trong năm.
  • nếu month = -1, thời gian sẽ thiết lập vào tháng cuối cùng của năm trước.
  • nếu month = 12, thời gian sẽ thiết lập vào tháng đầu tiên của năm tiếp theo.
 • day là tham số không bắt buộc, đại diện cho ngày trong tháng( từ 1 đến 31).
  • nếu day = 0, thời gian sẽ thiết lập vào ngày cuối cùng của tháng trước.
  • nếu day = 31 và tháng đó có 30 ngày,  thời gian sẽ thiết lập vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.
 • hours là tham số không bắt buộc, đại diện cho giờ trong ngày( từ 0 đến 59).
  • nếu hours = -1, thời gian sẽ thiết lập vào giờ cuối cùng của ngày trước.
  • nếu hours = 60,  thời gian sẽ thiết lập vào giờ đầu tiên của ngày tiếp theo.
 • minutes là tham số không bắt buộc, đại diện cho phút( từ 0 đến 59).
  • nếu minutes = -1, thời gian sẽ thiết lập vào phút cuối cùng của giờ trước.
  • nếu minutes = 60,  thời gian sẽ thiết lập vào phút đầu tiên của giờ tiếp theo.
 • seconds là tham số không bắt buộc, đại diện cho giây( từ 0 đến 59).
  • nếu seconds = -1, thời gian sẽ thiết lập vào giây cuối cùng của phút trước.
  • nếu seconds = 60,  thời gian sẽ thiết lập vào giây đầu tiên của phút tiếp theo.
 • millisec là tham số không bắt buộc, đại diện cho mili giây( từ 0 đến 999).
  • nếu millisec = -1, thời gian sẽ thiết lập vào mili giây cuối cùng của giây trước.
  • nếu millisec = 1000,  thời gian sẽ thiết lập vào mili giây đầu tiên của giây tiếp theo.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.UTC() để tìm số mili giây từ thời điểm 00:00:00 1/1/1970 đến một thời điểm.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date(2017, 6, 16, 15, 30, 30);
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        milisec = Date.UTC(2017, 6, 16, 15, 30, 30);
        document.getElementById("demo").innerHTML = milisec;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
1500219030000

Lưu ý rằng thời điểm bạn truyền vào sẽ là giờ tại địa phương, còn kết quả trả về sẽ được tính theo giờ UTC.

Quảng cáo

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top