js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm Math.abs() trong Javascript

Phương thức Math.abs() sẽ trả về giá trị tuyệt đối của số được truyền vào. Nếu tham số truyền vào không phải là một số, phương thức sẽ trả về NaN(Not A Number).

Cú pháp

Cú phápMath.abs(number)

Quảng cáo

Trong đó:

 • number là số cần lấy giá trị tuyệt đối.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.abs() để lấy giá trị tuyệt đối.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      function myFunction() {
        var content = '45 có giá trị tuyệt đối là ' + Math.abs(45) + '<br>';
        content = content +'-45 có giá trị tuyệt đối là ' + Math.abs(-45) + '<br>';
        content = content +'0 có giá trị tuyệt đối là ' + Math.abs(0) + '<br>';
        content = content +'-0.75 có giá trị tuyệt đối là ' + Math.abs(-0.75) + '<br>';
        content = content +'abcd có giá trị tuyệt đối là ' + Math.abs('abcd') + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
45 có giá trị tuyệt đối là 45
-45 có giá trị tuyệt đối là 45
0 có giá trị tuyệt đối là 0
-0.75 có giá trị tuyệt đối là 0.75
abcd có giá trị tuyệt đối là NaN

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top