ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm Array lastIndexOf() trong Javascript

Trong bài này mình sẽ giới thiệu hàm array lastIndexOf trong Javascript, hàm này trả về vị trí xuất hiện cuối cùng trong mảng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

lastIndexOf Javascript dùng để tìm kiếm phần tử cuối cùng trong mảng thõa mãn điều kiện cần tìm. Nếu bạn muốn tìm phần tử đầu tiên thì hãy sử dụng hàm indexOf nhé.

1. lastIndexOf javascript là gì?

Hàm lastIndexOf sẽ tìm kiếm một phần tử trong mảng dựa vào giá trị của tham số mà bạn truyền vào. Nó sẽ trả về vị trị của phần tử cuối cùng được tìm thấy, trả về -1 nếu không tìm thấy.

Ví dụ bạn có mảng trái cây như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

var fruits = ["Chanh", "Bưởi", "Chanh"];

Khi sử dụng hàm lastIndexOf để tìm quả chanh trong mảng này thì kết quả sẽ trả về là vị trí thứ 3, tức chỉ mục nó là 2.

Việc tìm kiếm sẽ bắt đầu từ vị trí xác định, nếu không truyền vào thì mặc định sẽ tìm từ cuối mảng và kết thúc ở đầu mảng.

Nếu có nhiều hơn một phần tử được tìm thấy, phần tử tìm thấy đầu tiên tính từ cuối mảng sẽ được trả về.

Vị trí các phần tử của mảng bắt đầu từ 0 : 0, 1, 2..

Cú pháp hàm lastIndexOf như sau:

array.lastIndexOf(item, start)

Trong đó:

 • item là giá trị của phần tử cần tìm.
 • start là vị trí bắt đầu tìm kiếm. mặc định là vị trí 0.

Ví dụ: Tìm vị trí cuối của phần tử có giá trị là freetuts.net trong mảng domain.

let domain = [
  "freetuts.net",
  "techtuts.net",
  "freetuts.net"
];
domain.lastIndexOf("freetuts.net")  // Returns 2
domain.lastIndexOf("jscoban.com")  // Returns -1

2. Một ví dụ về cách sử dụng lastIndexOf javascript

Ví dụ: Sử dụng hàm lastIndexOf để tìm kiếm vị trí xuất hiện của phần tử PHP. Hành động xảy ra khi click vào một button.

Code RUN
<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
<p>Click vào button để kiểm tra.</p>

<button onclick="myFunction()">In</button>

<p id="demo"></p>

<script>
  demoP = document.getElementById("demo");

  function myFunction(item, index) {
    var subject = ["html", "php", "php", "c#"];
    var a = subject.lastIndexOf("php");
    document.getElementById("demo").innerHTML = a;
  }
</script>

Trên là cách sử dụng hàm lastIndexOf trong mảng javascript.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top