CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chia lấy phần dư / chia lấy phần nguyên trong javascript

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn các cách chia lấy dư trong Javascript. Để chia lấy phần dư trong Javascript thì ta sử dụng toán tử %, còn chia lấy phần nguyên thì ta dùng hàm Math.floor.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chia lấy dư trong Javascript

Muốn chia lấy dư ta dùng toán tử %. Ví dụ dưới đây mình muốn lấy phần dư của phép chia 8 / 3 thì sẽ viết code như sau:

var mod = 8 % 3;

console.log(mod); // Kết quả là 2

Phép toán thường được sử dụng để kiểm tra một số có chia hết cho một số khác hay không. Ví dụ muốn kiểm tra số N có chia hết cho 2 không thì ta chỉ cần kiểm tra như sau:

if (N % 2 == 0){
    console.log(N + " chia het cho 2");
}

Chia lấy phần nguyên trong Javascript

Chia lấy phần nguyên thì ta sử dụng phương thức Math.floor, đây là hàm dùng để làm tròn một số xuống cận dưới, tức là mọi số nó sẽ được làm tròn bỏ đi giá trị sau dấu phẩy động.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Math.floor(2); // Kết quả: 2
Math.floor(2.1); // Kết quả: 2
Math.floor(2.5); // Kết quả: 2
Math.floor(2.8); // Kết quả: 2   

Theo thông tin mình biết thì khi sử dụng hàm Math.floor sẽ tốn nhiều tài nguyên, vì vậy bạn cũng có thể sử dụng công thức sau để làm tròn.

Gọi a là số bị chia, b là số chia, thì phần nguyên của a chia b sẽ là:

var phan_nguyen = (a - (a % b)); 

Ví dụ: Lấy phần nguyên của phép 20 / 3.

var phan_nguyen = (20 - (20 % 3));

Vậy là xong.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top