Javascript tips: Tìm số lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng

Thông thường muốn tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một mảng các số thì ta phải lặp qua từng phần tử để tìm, tuy nhiên bây giờ có một cách đơn giản như sau:

Code RUN
// Danh sách các phần tử
var  numbers = [53, 4558 , 4120 , -2165 , 2528 , 4500 , 3454, -4354354]; 

// Lấy giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
var maxInNumbers = Math.max.apply(Math, numbers); 
var minInNumbers = Math.min.apply(Math, numbers);

// In giá trị ra màn hình
document.write("Giá trị lớn nhất là " +maxInNumbers+ "<br/>");
document.write("Giá trị nhỏ nhất là " +minInNumbers+ "<br/>");

Nếu bạn chưa biết về hàm apply thì tham khảo bài call và apply nhé.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net