Javascript tips: Tìm số lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng

Thông thường muốn tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một mảng các số thì ta phải lặp qua từng phần tử để tìm, tuy nhiên bây giờ có một cách đơn giản như sau:

Code RUN
// Danh sách các phần tử
var  numbers = [53, 4558 , 4120 , -2165 , 2528 , 4500 , 3454, -4354354]; 

// Lấy giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
var maxInNumbers = Math.max.apply(Math, numbers); 
var minInNumbers = Math.min.apply(Math, numbers);

// In giá trị ra màn hình
document.write("Giá trị lớn nhất là " +maxInNumbers+ "<br/>");
document.write("Giá trị nhỏ nhất là " +minInNumbers+ "<br/>");

Nếu bạn chưa biết về hàm apply thì tham khảo bài call và apply nhé.

Học Javascript qua các bài tập thực hành

Bạn muốn học và nắm bắt Javascript một cách nhanh nhất thì khoá học Javascript từ đầu sẽ giúp bạn, đây là khóa học được biên soạn dành cho người mới học, và mọi thứ sẽ thông qua thực hành, bạn sẽ dễ dàng nắm bắt và nhớ lâu hơn. Bạn sẽ được học xử kỹ thuật lý các hiệu ứng, thao tác với DOM, BOM và nhiều kỹ thuật khác.

Nguồn: freetuts.net

KHÓA HỌC ĐANG GIẢM GIÁ

FEDU - 25 – Thiết kế hiệu ứng bằng Javascript và illustrator

(Giảng viên: NGUYỄN ĐỨC VIỆT )

XEM
FEDU - 22 – Học tất tần tật về Javascript từ đầu

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
UNICA - Học lập trình JAVASCRIPT

(Giảng viên: )

XEM