CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hướng dẫn tạo menu dropdown bằng Javascript

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách tạo menu dropdown bằng javascript, đây là bài tập javascript cơ bản về sự kết hợp giữa HTML - CSS - Javascript.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ xây dựng một menu dropdown bằng javascript chứ không sử dụng jquery. Đây là một dạng menu khá thông dụng, và chắc chắn sau này bạn sẽ gặp phải khi làm các website thực tế.

1. Phần HTML và CSS cho menu dropdown

Trước tiên chúng ta cần xây dựng HTML cho menu. Bạn tạo một file bất kì với đuôi là .html, sau đó viết một đoạn mã HTML xây dựng menu như sau:

<ul id="dropdown">
  <li><a href="#">Trang chủ</a></li>
  <li>
    <a href="#">Sản phẩm</a>
    <ul>
      <li><a href="#">Gạch cao cấp</a></li>
      <li><a href="#">Gạch thủ công</a></li>
      <li><a href="#">Gạch hoa văn</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li>
    <a href="#">Tin tức</a>
    <ul>
      <li><a href="#">Tin công nghệ</a></li>
      <li><a href="#">Tin trong nước</a></li>
      <li><a href="#">Tin thời sự</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li>
    <a href="#">Dịch vụ</a>
    <ul>
      <li><a href="#">Thiết kế web</a></li>
      <li><a href="#">Quảng cáo web</a></li>
      <li><a href="#">Thiết kế đồ họa</a></li>
    </ul>
  </li>
</ul>

Ok, tiếp theo chúng ta sẽ viết CSS style cho menu này:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#dropdown {
 width: 200px
}
#dropdown li{
 list-style:none;
 line-height: 30px;
 background: blue;
 margin: 2px;
}

#dropdown li a{
 margin-left: 10px;
 color: #FFF;
 text-decoration: none;
}

#dropdown ul{
 display:none;
 padding: 0px;
 background: pink
}

#dropdown ul li{
 background-color: pink
}

Và đây là giao diện sau khi chúng ta thực hiện xong bước 1.

Xem demo

dropdown-menu-css-html.png

2. Code Javascript hiệu ứng dropdown menu

Nhiệm vụ tiếp theo là cần viết một đoạn mã javascript để thực hiện hiệu ứng khi click vào các menu cha thì sẽ xổ ra các menu con.

Chung ta sẽ sử dụng hàm addEventListener() để gán sự kiện click cho các thẻ a của menu. Tuy nhiên, có một lưu ý rằng vì chúng ta gán sự kiện cho nhiều menu nên phải sử dụng vòng lặp for. Vấn đề này mình đã trình bài ở các bài trước rồi nên sẽ không nhắc lại nữa.

Và đây là đoạn mã Javascript code menu dropdow như sau:

// Lấy danh sách menu
var menu = document.querySelectorAll('#dropdown > li');

// Lặp qua từng menu để gán sự kiện click
for (var i = 0; i < menu.length; i++)
{
  menu[i].addEventListener("click", function()
        {	
    // Ẩn hết menu con
    var menuList = document.querySelectorAll('#dropdown > li > ul');
    for (var j = 0; j < menuList.length; j++){
                menuList[j].style.display = "none";
    }

    // Hiển thị menu hiện tại
    // đối tượng this chính là thẻ li hiện tại
    // nên ta sử dụng mảng childrent để lấy danh sách thẻ con
    // mà thẻ ul nằm ở vị trí thứ 2 nên trong mảng con nó
    // sẽ có vị trí là 1 (mảng bắt đầu từ 0)
    this.children[1].style.display = "block";
  }); 
}

Và cuối cùng là full code cho ví dụ này:

Full code RUN
<html>
  <head>
    <style type="text/css">
      #dropdown {
        width: 200px
      }
      #dropdown li{
        list-style:none;
        line-height: 30px;
        background: blue;
        margin: 2px;
      }

      #dropdown li a{
        margin-left: 10px;
        color: #FFF;
        text-decoration: none;
      }

      #dropdown ul{
        display:none;
        padding: 0px;
        background: pink
      }

      #dropdown ul li{
        background-color: pink
      }

    </style>
  </head>

  <body>
    <ul id="dropdown">
      <li><a href="#">Trang chủ</a></li>
      <li>
        <a href="#">Sản phẩm</a>
        <ul>
          <li><a href="#">Gạch cao cấp</a></li>
          <li><a href="#">Gạch thủ công</a></li>
          <li><a href="#">Gạch hoa văn</a></li>
        </ul>
      </li>
      <li>
        <a href="#">Tin tức</a>
        <ul>
          <li><a href="#">Tin công nghệ</a></li>
          <li><a href="#">Tin trong nước</a></li>
          <li><a href="#">Tin thời sự</a></li>
        </ul>
      </li>
      <li>
        <a href="#">Dịch vụ</a>
        <ul>
          <li><a href="#">Thiết kế web</a></li>
          <li><a href="#">Quảng cáo web</a></li>
          <li><a href="#">Thiết kế đồ họa</a></li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
    <script language="javascript">

      // Lấy danh sách menu
      var menu = document.querySelectorAll('#dropdown > li');

      // Lặp qua từng menu để gán sự kiện click
      for (var i = 0; i < menu.length; i++)
      {
        menu[i].addEventListener("click", function()
        {
          // Ẩn hết menu con
          var menuList = document.querySelectorAll('#dropdown > li > ul');
          for (var j = 0; j < menuList.length; j++) {
            menuList[j].style.display = "none";
          }

          // Hiển thị menu hiện tại
          // đối tượng this chính là thẻ li hiện tại
          // nên ta sử dụng mảng childrent để lấy danh sách thẻ con
          // mà thẻ ul nằm ở vị trí thứ 2 nên trong mảng con nó
          // sẽ có vị trí là 1 (mảng bắt đầu từ 0)
          this.children[1].style.display = "block";
        });
      }
    </script>
  </body>
</html>

3. Lời kết

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách tạo menu bằng javascript / html và css.

Ví dụ này hết sức đơn giản nhưng có sử dụng nhiều kiến thức mà ta đã học như đối tượng this, hàm thêm sự kiện addEventListener(), cách sử dụng vòng lặp và DOM để gán sự kiện, ... Sau này, khi học xong Javascript thì các bạn sẽ học jQuery, nó có rất nhiều hàm hỗ trợ để giải quyêt vấn đề này một cách nhanh nhất.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top