JavaScript Statements Reference

JavaScript Statements

Trong HTML, JavaScript Statements là những chỉ thị sẽ được thực thi bởi trình duyệt web.

Trong ví dụ dưới đây, câu lệnh javascript sẽ nói với trình duyệt rằng hãy viết nội dung chuỗi "freetuts.net" vào trong một phần tử HTML có id = "result".

Ví dụ RUN
document.getElementById("result").innerHTML = "freetuts.net";

Để tìm hiểu thêm về Statements, các bạn nên tham khảo bài viết JavaScript Statements Tutorial.

JavaScript Statement Identifiers

Các câu lệnh Javascript bắt đầu với một statement identifier để nhận diện những hành động Javascript được thực hiện.

statement identifiers là các từ khóa đặc biệt và không thể đặt tên biến trùng với các từ khóa đó.

Bảng dưới đây là danh sách tất cả các JavaScript statements identifiers:

Keyword Mô tả
break Kết thúc vòng lặp hoặc một điều kiện switch
continue Bỏ qua lần lặp hiện tại và nhảy đến lần lặp tiếp theo
debugger Dừng việc thực thi mã lệnh javascript và gọi hàm debbuging( nếu nó tồn tại)
do ... while Lặp lại các câu lệnh trong khối block khi điều kiện còn trả về True
for Lặp lại các câu lệnh trong khối block khi điều kiện còn trả về True
function Định nghĩa một hàm
if ... else ...else if Thực hiện khối mã lệnh block tùy thuộc vào điều kiện
return Kết quả trả về của hàm
switch Thực hiện khối mã lệnh block tùy thuộc vào điều kiện
try ... catch ... finally Thực hiện mã lệnh trong khối block khi xảy ra lỗi và tiến hành xử lý lỗi
var Định nghĩa một biến
for ... in Thực hiện các câu lệnh trong khối block đối với mỗi phần tử của mảng( hoặc một đối tượng)
throw Phát sinh ra một lỗi
while Thực hiện các câu lệnh trong khối block khi điều kiện còn trả về True

Tham khảo: w3schools.com

Tuyển sinh viên viết hướng dẫn cài thủ thuật phần mềm - máy tính. (Nhuận bút 35k / bài) Liên hệ thehalfheart

Ngẫu nhiên