CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

JavaScript for in Statement

Định nghĩa và cách sử dụng

Vòng lặp for in sử dụng để lặp qua tất cả các thuộc tính của một đối tượng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Các lệnh Javascript trong khối lệnh sẽ được thực hiện lặp đi lặp lại cho đến khi đã lặp qua hết các thuộc tính của đối tượng.

Javascript cung cấp cho người sử dụng 4 loại vòng lặp:

 • for - thực thi các lệnh trong khối một số lần nhất định.
 • for in - lặp qua hết các thuộc tính của một đối tượng.
 • while - thực hiện các lệnh trong khối lệnh khi điều kiện còn trả về True.
 • do while - thực hiện khối lệnh một lần sau đó lặp lại khối lệnh khi điều kiện còn trả về True.

Lưu ý: Không sử dụng vòng lặp for in đối với các mảng, đối với các mảng nên sử dụng vòng lặp for.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp

Cú pháp
for (var in object) { 
  code
}

Trong đó:

 • var là tham số, cái sẽ được lặp đi lặp lại đối với mỗi thuộc tính của đối tượng, var sẽ nhận giá trị là tên thuộc tính đối với mỗi lần lặp.
 • object là đối tượng sẽ được lặp.
 • code là các lệnh sẽ được thực thi mỗi một lần lặp.

Technical Details

Phiên bản Javascript: ECMAScript 1

Ví dụ

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var language = {name:"Javascript", framework:"Boostrap", author:"freetuts"}; 
        var text = "";
        var x;
        for (x in language) {
          text += language[x] + ' <br> ';
        }
        document.getElementById("result").innerHTML = text;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Javascript 
Boostrap 
freetuts 

Tham khảo: w3schools.com

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top