CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

JavaScript for in Statement

Định nghĩa và cách sử dụng

Vòng lặp for in sử dụng để lặp qua tất cả các thuộc tính của một đối tượng.

Các lệnh Javascript trong khối lệnh sẽ được thực hiện lặp đi lặp lại cho đến khi đã lặp qua hết các thuộc tính của đối tượng.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Javascript cung cấp cho người sử dụng 4 loại vòng lặp:

 • for - thực thi các lệnh trong khối một số lần nhất định.
 • for in - lặp qua hết các thuộc tính của một đối tượng.
 • while - thực hiện các lệnh trong khối lệnh khi điều kiện còn trả về True.
 • do while - thực hiện khối lệnh một lần sau đó lặp lại khối lệnh khi điều kiện còn trả về True.

Lưu ý: Không sử dụng vòng lặp for in đối với các mảng, đối với các mảng nên sử dụng vòng lặp for.

Cú pháp

Cú pháp
for (var in object) { 
  code
}

Trong đó:

 • var là tham số, cái sẽ được lặp đi lặp lại đối với mỗi thuộc tính của đối tượng, var sẽ nhận giá trị là tên thuộc tính đối với mỗi lần lặp.
 • object là đối tượng sẽ được lặp.
 • code là các lệnh sẽ được thực thi mỗi một lần lặp.

Technical Details

Phiên bản Javascript: ECMAScript 1

Ví dụ

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var language = {name:"Javascript", framework:"Boostrap", author:"freetuts"}; 
        var text = "";
        var x;
        for (x in language) {
          text += language[x] + ' <br> ';
        }
        document.getElementById("result").innerHTML = text;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Javascript 
Boostrap 
freetuts 

Tham khảo: w3schools.com

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Cấp độ private / protected của class trong Javascript

Cấp độ private / protected của class trong Javascript

Top