JavaScript for in Statement

Định nghĩa và cách sử dụng

Vòng lặp for in sử dụng để lặp qua tất cả các thuộc tính của một đối tượng.

Các lệnh Javascript trong khối lệnh sẽ được thực hiện lặp đi lặp lại cho đến khi đã lặp qua hết các thuộc tính của đối tượng.

Javascript cung cấp cho người sử dụng 4 loại vòng lặp:

 • for - thực thi các lệnh trong khối một số lần nhất định.
 • for in - lặp qua hết các thuộc tính của một đối tượng.
 • while - thực hiện các lệnh trong khối lệnh khi điều kiện còn trả về True.
 • do while - thực hiện khối lệnh một lần sau đó lặp lại khối lệnh khi điều kiện còn trả về True.

Lưu ý: Không sử dụng vòng lặp for in đối với các mảng, đối với các mảng nên sử dụng vòng lặp for.

Cú pháp

Cú pháp
for (var in object) { 
  code
}

Trong đó:

 • var là tham số, cái sẽ được lặp đi lặp lại đối với mỗi thuộc tính của đối tượng, var sẽ nhận giá trị là tên thuộc tính đối với mỗi lần lặp.
 • object là đối tượng sẽ được lặp.
 • code là các lệnh sẽ được thực thi mỗi một lần lặp.

Technical Details

Phiên bản Javascript: ECMAScript 1

Ví dụ

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var language = {name:"Javascript", framework:"Boostrap", author:"freetuts"}; 
        var text = "";
        var x;
        for (x in language) {
          text += language[x] + ' <br> ';
        }
        document.getElementById("result").innerHTML = text;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Javascript 
Boostrap 
freetuts 

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP