CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

JavaScript continue Statement

ĐỊnh nghĩa và cách sử dụng

Câu lệnh continue sẽ bỏ qua một lần lặp trong vòng lặp khi điều kiện xảy ra, sau đó sẽ tiếp tục vòng lặp( nếu có).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Sự khác biệt giữa câu lệnh break continue là câu lệnh break sẽ thoát khỏi vòng lặp còn câu lệnh continue sẽ chỉ thoát khỏi một lần lặp trong vòng lặp.

Tuy nhiên, khi câu lệnh continue được thực thi, nó sẽ thay đổi đối với mỗi loại vòng lặp:

 • Trong vòng lặp while, điều kiện sẽ được kiểm tra và nếu nó trả về True, vòng lặp sẽ tiếp tục chạy.
 • Trong vòng lặp for, biểu thức tăng dần (ví dụ: i++) được thực thi đầu tiên, và sau đó điều kiện được kiểm tra để tìm hiểu xem cần lặp lại một lần nữa hay không.

Câu lệnh continue cũng có thể được sử dụng với một optional label reference.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Câu lệnh continue chỉ có thể được sử dụng trong vòng lặp.

Cú phápcontinue;

Hoặccontinue labelname;

Technical Details

Phiên bản Javascript: ECMAScript 1

Một số ví dụ

Trong ví dụ dưới đây, ta sẽ sử dụng vòng lặp kết hợp với lệnh continue vòng lặp sẽ lặp lại câu lệnh với mỗi giá trị của i, tuy nhiên vòng lặp sẽ bỏ qua  khi i = 3.

Ví dụ RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var text = "";
        var i;
        for (i = 0; i < 5; i++) {
          if (i === 3) {
            continue;
          }
          text += "The number is " + i + "<br>";
        }
        document.getElementById("result").innerHTML = text;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
The number is 0
The number is 1
The number is 2
The number is 4

Vòng lặp sẽ thực hiện mã lệnh với từng giá trị của i, tuy nhiên nó sẽ bỏ qua giá trị i = 2 và i = 3( sử dụng toán tử OR):

Code RUN
var text = "";
var i;
for (i = 1; i < 8; i++) {
  if (i === 2 || i === 3) continue;
  document.getElementById("demo").innerHTML += i + "<br>";
}

Kết quả
1
4
5
6
7

Trong ví dụ này, ta sử dụng vòng lặp kết hợp với câu lệnh continue, vòng lặp sẽ in ra các phần tử của mảng, tuy nhiên nó sẽ bỏ qua phần tử "php".

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var language = ["css", "php", "javascript", "python"];
        var text = ""
        var i;
        for (i = 0; i < language.length; i++) {
          if (language[i] === "php") {
            continue;
          }
          text += language[i] + "<br>";
        }
        document.getElementById("result").innerHTML = text;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
css
javascript
python

Sử dụng câu lệnh break kết hợp với một label reference để thoát khỏi một lần lặp của vòng lặp con được đặt vào trong một vòng lặp khác.

Code
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var text = "";
        var i, j;

        Loop1: // The first for loop is labeled "Loop1"
        for (i = 0; i < 3; i++) {
        text += "<br>" + "i = " + i + ", j = ";

          Loop2: // The second for loop is labeled "Loop2"
          for (j = 10; j < 15; j++) {
            if (j === 12) {
              continue Loop2;
            }
            document.getElementById("result").innerHTML = text += j + " ";
          }
        }
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
i = 0, j = 10 11 13 14 
i = 1, j = 10 11 13 14 
i = 2, j = 10 11 13 14

Tham khảo: w3schools.com

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top