Home > Javascript > Bài tập Javascript > JavaScript debugger Statement

JavaScript debugger Statement

Định nghĩa và cách sử dụng

Câu lệnh debugger sẽ ngừng thực hiện các đoạn mã Javascript và gọi hàm debugging( nếu nó tồn tại).

Sử dụng câu lệnh debugger cũng giống như việc thiết lập một điểm dừng cho đoạn mã Javascript.

Thông thường, khời động debugging trên trình duyệt bằng cách ấn F12 và chọn Console trong menu debugger.

Nếu debugging không được khởi động, câu lệnh debugger sẽ không hoạt động.

Cú phápdebugger;

Technical Details

Phiên bản Javascript: ECMAScript 1

Ví dụ

Trong ví dụ này, với việc bật debugger dòng mã lệnh sau khi bật debugger sẽ không được thực thi:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var x = 15 * 5;
        document.getElementById("result").innerHTML = "trước khi bật debugger";
        debugger;
        document.getElementById("result").innerHTML = "sau khi bật debugger";
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
JavaScript Statements Tutorial
JavaScript break Statement
JavaScript continue Statement
JavaScript debugger Statement
JavaScript for in Statement

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP