CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lấy giá trị checkbox checked bằng Javascript

Giả sử có chương trình lấy thông tin về sở thích của người dùng, mỗi sở thích là một checkbox và nếu người dùng thích cái nào thì check vào cái đó. Hãy tạo ra một button xử lý khi click vào button đó thì hiển thị danh sách các sở thích mà người dùng đa chọn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để lấy giá trị của checkbox thì ta sử dụng cú pháp như sau.

checkboxObj.value

Trong đó checkboxObj là một đối tượng HTML được lấy bởi DOM (tham khảo một số cách truy vấn DOM thông dụng).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Nếu checkboxObj là một mảng các đối tượng checkbox thì bạn phải sử dụng vòng lặp để lặp qua từng phần tử và lấy giá trị. Như trong đề bài này là ta thấy có nhiều checkbox nên chắc chắn là phải sử dụng cách này.

Bài giải tham khảo RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Lấy giá trị của checkbox bằng Javascript</h2>
    <p>Hãy viết chương trình khi click vào button thì in ra danh sách sở thích mà người dùng đã chọn.</p>
    
    <input type="checkbox" name="hobby" value="Đi chơi"/> <label>Đi chơi</label> <br/>
    <input type="checkbox" name="hobby" value="Đi du lịch"/> <label>Đi du lịch</label> <br/>
    <input type="checkbox" name="hobby" value="Đi ăn"/> <label>Đi ăn</label> <br/>
    <input type="checkbox" name="hobby" value="Đi siêu thị"/> <label>Đi siêu thị</label> <br/>
    <input type="checkbox" name="hobby" value="học lập trình"/> <label>học lập trình</label> <br/>
    <input type="checkbox" name="hobby" value="Lướt freetuts.net"/> <label>Lướt freetuts.net</label> 
      <br/> <br/>
    
    <input type="button" id="btn" value="Xem kết quả"/>
    
    <script language="javascript">
      document.getElementById('btn').onclick = function()
      {
        // Khai báo tham số
        var checkbox = document.getElementsByName('hobby');
        var result = "";
        
        // Lặp qua từng checkbox để lấy giá trị
        for (var i = 0; i < checkbox.length; i++){
          if (checkbox[i].checked === true){
            result += ' [' + checkbox[i].value + ']';
          }
        }
        
        // In ra kết quả
        alert("Sở thích là: " + result);
      };
    </script>
  </body>
</html>

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top