CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Lấy giá trị checkbox checked bằng Javascript

Giả sử có chương trình lấy thông tin về sở thích của người dùng, mỗi sở thích là một checkbox và nếu người dùng thích cái nào thì check vào cái đó. Hãy tạo ra một button xử lý khi click vào button đó thì hiển thị danh sách các sở thích mà người dùng đa chọn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để lấy giá trị của checkbox thì ta sử dụng cú pháp như sau.

checkboxObj.value

Trong đó checkboxObj là một đối tượng HTML được lấy bởi DOM (tham khảo một số cách truy vấn DOM thông dụng).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Nếu checkboxObj là một mảng các đối tượng checkbox thì bạn phải sử dụng vòng lặp để lặp qua từng phần tử và lấy giá trị. Như trong đề bài này là ta thấy có nhiều checkbox nên chắc chắn là phải sử dụng cách này.

Bài giải tham khảo RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Lấy giá trị của checkbox bằng Javascript</h2>
    <p>Hãy viết chương trình khi click vào button thì in ra danh sách sở thích mà người dùng đã chọn.</p>
    
    <input type="checkbox" name="hobby" value="Đi chơi"/> <label>Đi chơi</label> <br/>
    <input type="checkbox" name="hobby" value="Đi du lịch"/> <label>Đi du lịch</label> <br/>
    <input type="checkbox" name="hobby" value="Đi ăn"/> <label>Đi ăn</label> <br/>
    <input type="checkbox" name="hobby" value="Đi siêu thị"/> <label>Đi siêu thị</label> <br/>
    <input type="checkbox" name="hobby" value="học lập trình"/> <label>học lập trình</label> <br/>
    <input type="checkbox" name="hobby" value="Lướt freetuts.net"/> <label>Lướt freetuts.net</label> 
      <br/> <br/>
    
    <input type="button" id="btn" value="Xem kết quả"/>
    
    <script language="javascript">
      document.getElementById('btn').onclick = function()
      {
        // Khai báo tham số
        var checkbox = document.getElementsByName('hobby');
        var result = "";
        
        // Lặp qua từng checkbox để lấy giá trị
        for (var i = 0; i < checkbox.length; i++){
          if (checkbox[i].checked === true){
            result += ' [' + checkbox[i].value + ']';
          }
        }
        
        // In ra kết quả
        alert("Sở thích là: " + result);
      };
    </script>
  </body>
</html>

Cùng chuyên mục:

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top