Mã hóa md5 trong javascript

TUYỂN ĐỐI TÁC HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
Với mong muốn phát triể freetuts mạnh hơn nên mình tuyển đối tác. Xem tại đây!

Hàm MD5 thường được sử dụng để mã hóa mật khẩu và lưu vào trong CSDL, tuy nhiên trong Javascript hiện nay vẫn chưa hỗ trợ hàm mã hóa này, vì vậy trong bài này mình sẽ giới thiệu với bạn hàm mã hóa MD5 được viết bằng Javascript.

Nội dung hàm mã hóa md5 trong javascript như sau:

var md5 = function (string) {

    function RotateLeft(lValue, iShiftBits) {
      return (lValue<<iShiftBits) | (lValue>>>(32-iShiftBits));
    }

    function AddUnsigned(lX,lY) {
      var lX4,lY4,lX8,lY8,lResult;
      lX8 = (lX & 0x80000000);
      lY8 = (lY & 0x80000000);
      lX4 = (lX & 0x40000000);
      lY4 = (lY & 0x40000000);
      lResult = (lX & 0x3FFFFFFF)+(lY & 0x3FFFFFFF);
      if (lX4 & lY4) {
        return (lResult ^ 0x80000000 ^ lX8 ^ lY8);
      }
      if (lX4 | lY4) {
        if (lResult & 0x40000000) {
          return (lResult ^ 0xC0000000 ^ lX8 ^ lY8);
        } else {
          return (lResult ^ 0x40000000 ^ lX8 ^ lY8);
        }
      } else {
        return (lResult ^ lX8 ^ lY8);
      }
    }

    function F(x,y,z) {
      return (x & y) | ((~x) & z);
    }
    function G(x,y,z) {
      return (x & z) | (y & (~z));
    }
    function H(x,y,z) {
      return (x ^ y ^ z);
    }
    function I(x,y,z) {
      return (y ^ (x | (~z)));
    }

    function FF(a,b,c,d,x,s,ac) {
      a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(F(b, c, d), x), ac));
      return AddUnsigned(RotateLeft(a, s), b);
    };

    function GG(a,b,c,d,x,s,ac) {
      a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(G(b, c, d), x), ac));
      return AddUnsigned(RotateLeft(a, s), b);
    };

    function HH(a,b,c,d,x,s,ac) {
      a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(H(b, c, d), x), ac));
      return AddUnsigned(RotateLeft(a, s), b);
    };

    function II(a,b,c,d,x,s,ac) {
      a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(I(b, c, d), x), ac));
      return AddUnsigned(RotateLeft(a, s), b);
    };

    function ConvertToWordArray(string) {
      var lWordCount;
      var lMessageLength = string.length;
      var lNumberOfWords_temp1=lMessageLength + 8;
      var lNumberOfWords_temp2=(lNumberOfWords_temp1-(lNumberOfWords_temp1 % 64))/64;
      var lNumberOfWords = (lNumberOfWords_temp2+1)*16;
      var lWordArray=Array(lNumberOfWords-1);
      var lBytePosition = 0;
      var lByteCount = 0;
      while ( lByteCount < lMessageLength ) {
        lWordCount = (lByteCount-(lByteCount % 4))/4;
        lBytePosition = (lByteCount % 4)*8;
        lWordArray[lWordCount] = (lWordArray[lWordCount] | (string.charCodeAt(lByteCount)<<lBytePosition));
        lByteCount++;
      }
      lWordCount = (lByteCount-(lByteCount % 4))/4;
      lBytePosition = (lByteCount % 4)*8;
      lWordArray[lWordCount] = lWordArray[lWordCount] | (0x80<<lBytePosition);
      lWordArray[lNumberOfWords-2] = lMessageLength<<3;
      lWordArray[lNumberOfWords-1] = lMessageLength>>>29;
      return lWordArray;
    };

    function WordToHex(lValue) {
      var WordToHexValue="",WordToHexValue_temp="",lByte,lCount;
      for (lCount = 0;lCount<=3;lCount++) {
        lByte = (lValue>>>(lCount*8)) & 255;
        WordToHexValue_temp = "0" + lByte.toString(16);
        WordToHexValue = WordToHexValue + WordToHexValue_temp.substr(WordToHexValue_temp.length-2,2);
      }
      return WordToHexValue;
    };

    function Utf8Encode(string) {
      string = string.replace(/\r\n/g,"\n");
      var utftext = "";

      for (var n = 0; n < string.length; n++) {

        var c = string.charCodeAt(n);

        if (c < 128) {
          utftext += String.fromCharCode(c);
        }
        else if((c > 127) && (c < 2048)) {
          utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192);
          utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
        }
        else {
          utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224);
          utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128);
          utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
        }

      }

      return utftext;
    };

    var x=Array();
    var k,AA,BB,CC,DD,a,b,c,d;
    var S11=7, S12=12, S13=17, S14=22;
    var S21=5, S22=9 , S23=14, S24=20;
    var S31=4, S32=11, S33=16, S34=23;
    var S41=6, S42=10, S43=15, S44=21;

    string = Utf8Encode(string);

    x = ConvertToWordArray(string);

    a = 0x67452301;
    b = 0xEFCDAB89;
    c = 0x98BADCFE;
    d = 0x10325476;

    for (k=0;k<x.length;k+=16) {
      AA=a;
      BB=b;
      CC=c;
      DD=d;
      a=FF(a,b,c,d,x[k+0], S11,0xD76AA478);
      d=FF(d,a,b,c,x[k+1], S12,0xE8C7B756);
      c=FF(c,d,a,b,x[k+2], S13,0x242070DB);
      b=FF(b,c,d,a,x[k+3], S14,0xC1BDCEEE);
      a=FF(a,b,c,d,x[k+4], S11,0xF57C0FAF);
      d=FF(d,a,b,c,x[k+5], S12,0x4787C62A);
      c=FF(c,d,a,b,x[k+6], S13,0xA8304613);
      b=FF(b,c,d,a,x[k+7], S14,0xFD469501);
      a=FF(a,b,c,d,x[k+8], S11,0x698098D8);
      d=FF(d,a,b,c,x[k+9], S12,0x8B44F7AF);
      c=FF(c,d,a,b,x[k+10],S13,0xFFFF5BB1);
      b=FF(b,c,d,a,x[k+11],S14,0x895CD7BE);
      a=FF(a,b,c,d,x[k+12],S11,0x6B901122);
      d=FF(d,a,b,c,x[k+13],S12,0xFD987193);
      c=FF(c,d,a,b,x[k+14],S13,0xA679438E);
      b=FF(b,c,d,a,x[k+15],S14,0x49B40821);
      a=GG(a,b,c,d,x[k+1], S21,0xF61E2562);
      d=GG(d,a,b,c,x[k+6], S22,0xC040B340);
      c=GG(c,d,a,b,x[k+11],S23,0x265E5A51);
      b=GG(b,c,d,a,x[k+0], S24,0xE9B6C7AA);
      a=GG(a,b,c,d,x[k+5], S21,0xD62F105D);
      d=GG(d,a,b,c,x[k+10],S22,0x2441453);
      c=GG(c,d,a,b,x[k+15],S23,0xD8A1E681);
      b=GG(b,c,d,a,x[k+4], S24,0xE7D3FBC8);
      a=GG(a,b,c,d,x[k+9], S21,0x21E1CDE6);
      d=GG(d,a,b,c,x[k+14],S22,0xC33707D6);
      c=GG(c,d,a,b,x[k+3], S23,0xF4D50D87);
      b=GG(b,c,d,a,x[k+8], S24,0x455A14ED);
      a=GG(a,b,c,d,x[k+13],S21,0xA9E3E905);
      d=GG(d,a,b,c,x[k+2], S22,0xFCEFA3F8);
      c=GG(c,d,a,b,x[k+7], S23,0x676F02D9);
      b=GG(b,c,d,a,x[k+12],S24,0x8D2A4C8A);
      a=HH(a,b,c,d,x[k+5], S31,0xFFFA3942);
      d=HH(d,a,b,c,x[k+8], S32,0x8771F681);
      c=HH(c,d,a,b,x[k+11],S33,0x6D9D6122);
      b=HH(b,c,d,a,x[k+14],S34,0xFDE5380C);
      a=HH(a,b,c,d,x[k+1], S31,0xA4BEEA44);
      d=HH(d,a,b,c,x[k+4], S32,0x4BDECFA9);
      c=HH(c,d,a,b,x[k+7], S33,0xF6BB4B60);
      b=HH(b,c,d,a,x[k+10],S34,0xBEBFBC70);
      a=HH(a,b,c,d,x[k+13],S31,0x289B7EC6);
      d=HH(d,a,b,c,x[k+0], S32,0xEAA127FA);
      c=HH(c,d,a,b,x[k+3], S33,0xD4EF3085);
      b=HH(b,c,d,a,x[k+6], S34,0x4881D05);
      a=HH(a,b,c,d,x[k+9], S31,0xD9D4D039);
      d=HH(d,a,b,c,x[k+12],S32,0xE6DB99E5);
      c=HH(c,d,a,b,x[k+15],S33,0x1FA27CF8);
      b=HH(b,c,d,a,x[k+2], S34,0xC4AC5665);
      a=II(a,b,c,d,x[k+0], S41,0xF4292244);
      d=II(d,a,b,c,x[k+7], S42,0x432AFF97);
      c=II(c,d,a,b,x[k+14],S43,0xAB9423A7);
      b=II(b,c,d,a,x[k+5], S44,0xFC93A039);
      a=II(a,b,c,d,x[k+12],S41,0x655B59C3);
      d=II(d,a,b,c,x[k+3], S42,0x8F0CCC92);
      c=II(c,d,a,b,x[k+10],S43,0xFFEFF47D);
      b=II(b,c,d,a,x[k+1], S44,0x85845DD1);
      a=II(a,b,c,d,x[k+8], S41,0x6FA87E4F);
      d=II(d,a,b,c,x[k+15],S42,0xFE2CE6E0);
      c=II(c,d,a,b,x[k+6], S43,0xA3014314);
      b=II(b,c,d,a,x[k+13],S44,0x4E0811A1);
      a=II(a,b,c,d,x[k+4], S41,0xF7537E82);
      d=II(d,a,b,c,x[k+11],S42,0xBD3AF235);
      c=II(c,d,a,b,x[k+2], S43,0x2AD7D2BB);
      b=II(b,c,d,a,x[k+9], S44,0xEB86D391);
      a=AddUnsigned(a,AA);
      b=AddUnsigned(b,BB);
      c=AddUnsigned(c,CC);
      d=AddUnsigned(d,DD);
    }

    var temp = WordToHex(a)+WordToHex(b)+WordToHex(c)+WordToHex(d);

    return temp.toLowerCase();
  }

Các sử dụng:

alert(md5('mã hóa md5 trong javascript'));

Hàm này mình sưu tầm từ một website trên mạng cũng lâu rồi nên mình cũng không nhớ rõ là trang nào. Các bạn hãy lấy và lưu vào tủ script của riêng mình nhé.

-------------------#####-------------------

Các khóa học JS online:

Bạn đang tìm Hosting / VPS để chạy dự án?

Hiện nay, Tinohost là một trong những nhà cung cấp Hosting tốt nhất Việt Nam. Với đội ngũ hỗ trợ nhanh chóng, giá cả phù hợp, nhiều dịch vụ miễn phí kèm theo như:

 • Hỗ trợ di chuyển dữ liệu
 • Cho dùng thử 7 ngày miễn phí
 • Tự động backup cho khách hàng (cả VPS cũng đc backup)

Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% nhé

VÀO TINOHOST NGAY