CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Mã hóa md5 trong javascript

Hàm MD5 thường được sử dụng để mã hóa mật khẩu và lưu vào trong CSDL, tuy nhiên trong Javascript hiện nay vẫn chưa hỗ trợ hàm mã hóa này, vì vậy trong bài này mình sẽ giới thiệu với bạn hàm mã hóa MD5 được viết bằng Javascript.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nội dung hàm mã hóa md5 trong javascript như sau:

var md5 = function (string) {

    function RotateLeft(lValue, iShiftBits) {
      return (lValue<<iShiftBits) | (lValue>>>(32-iShiftBits));
    }

    function AddUnsigned(lX,lY) {
      var lX4,lY4,lX8,lY8,lResult;
      lX8 = (lX & 0x80000000);
      lY8 = (lY & 0x80000000);
      lX4 = (lX & 0x40000000);
      lY4 = (lY & 0x40000000);
      lResult = (lX & 0x3FFFFFFF)+(lY & 0x3FFFFFFF);
      if (lX4 & lY4) {
        return (lResult ^ 0x80000000 ^ lX8 ^ lY8);
      }
      if (lX4 | lY4) {
        if (lResult & 0x40000000) {
          return (lResult ^ 0xC0000000 ^ lX8 ^ lY8);
        } else {
          return (lResult ^ 0x40000000 ^ lX8 ^ lY8);
        }
      } else {
        return (lResult ^ lX8 ^ lY8);
      }
    }

    function F(x,y,z) {
      return (x & y) | ((~x) & z);
    }
    function G(x,y,z) {
      return (x & z) | (y & (~z));
    }
    function H(x,y,z) {
      return (x ^ y ^ z);
    }
    function I(x,y,z) {
      return (y ^ (x | (~z)));
    }

    function FF(a,b,c,d,x,s,ac) {
      a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(F(b, c, d), x), ac));
      return AddUnsigned(RotateLeft(a, s), b);
    };

    function GG(a,b,c,d,x,s,ac) {
      a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(G(b, c, d), x), ac));
      return AddUnsigned(RotateLeft(a, s), b);
    };

    function HH(a,b,c,d,x,s,ac) {
      a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(H(b, c, d), x), ac));
      return AddUnsigned(RotateLeft(a, s), b);
    };

    function II(a,b,c,d,x,s,ac) {
      a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(I(b, c, d), x), ac));
      return AddUnsigned(RotateLeft(a, s), b);
    };

    function ConvertToWordArray(string) {
      var lWordCount;
      var lMessageLength = string.length;
      var lNumberOfWords_temp1=lMessageLength + 8;
      var lNumberOfWords_temp2=(lNumberOfWords_temp1-(lNumberOfWords_temp1 % 64))/64;
      var lNumberOfWords = (lNumberOfWords_temp2+1)*16;
      var lWordArray=Array(lNumberOfWords-1);
      var lBytePosition = 0;
      var lByteCount = 0;
      while ( lByteCount < lMessageLength ) {
        lWordCount = (lByteCount-(lByteCount % 4))/4;
        lBytePosition = (lByteCount % 4)*8;
        lWordArray[lWordCount] = (lWordArray[lWordCount] | (string.charCodeAt(lByteCount)<<lBytePosition));
        lByteCount++;
      }
      lWordCount = (lByteCount-(lByteCount % 4))/4;
      lBytePosition = (lByteCount % 4)*8;
      lWordArray[lWordCount] = lWordArray[lWordCount] | (0x80<<lBytePosition);
      lWordArray[lNumberOfWords-2] = lMessageLength<<3;
      lWordArray[lNumberOfWords-1] = lMessageLength>>>29;
      return lWordArray;
    };

    function WordToHex(lValue) {
      var WordToHexValue="",WordToHexValue_temp="",lByte,lCount;
      for (lCount = 0;lCount<=3;lCount++) {
        lByte = (lValue>>>(lCount*8)) & 255;
        WordToHexValue_temp = "0" + lByte.toString(16);
        WordToHexValue = WordToHexValue + WordToHexValue_temp.substr(WordToHexValue_temp.length-2,2);
      }
      return WordToHexValue;
    };

    function Utf8Encode(string) {
      string = string.replace(/\r\n/g,"\n");
      var utftext = "";

      for (var n = 0; n < string.length; n++) {

        var c = string.charCodeAt(n);

        if (c < 128) {
          utftext += String.fromCharCode(c);
        }
        else if((c > 127) && (c < 2048)) {
          utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192);
          utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
        }
        else {
          utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224);
          utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128);
          utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
        }

      }

      return utftext;
    };

    var x=Array();
    var k,AA,BB,CC,DD,a,b,c,d;
    var S11=7, S12=12, S13=17, S14=22;
    var S21=5, S22=9 , S23=14, S24=20;
    var S31=4, S32=11, S33=16, S34=23;
    var S41=6, S42=10, S43=15, S44=21;

    string = Utf8Encode(string);

    x = ConvertToWordArray(string);

    a = 0x67452301;
    b = 0xEFCDAB89;
    c = 0x98BADCFE;
    d = 0x10325476;

    for (k=0;k<x.length;k+=16) {
      AA=a;
      BB=b;
      CC=c;
      DD=d;
      a=FF(a,b,c,d,x[k+0], S11,0xD76AA478);
      d=FF(d,a,b,c,x[k+1], S12,0xE8C7B756);
      c=FF(c,d,a,b,x[k+2], S13,0x242070DB);
      b=FF(b,c,d,a,x[k+3], S14,0xC1BDCEEE);
      a=FF(a,b,c,d,x[k+4], S11,0xF57C0FAF);
      d=FF(d,a,b,c,x[k+5], S12,0x4787C62A);
      c=FF(c,d,a,b,x[k+6], S13,0xA8304613);
      b=FF(b,c,d,a,x[k+7], S14,0xFD469501);
      a=FF(a,b,c,d,x[k+8], S11,0x698098D8);
      d=FF(d,a,b,c,x[k+9], S12,0x8B44F7AF);
      c=FF(c,d,a,b,x[k+10],S13,0xFFFF5BB1);
      b=FF(b,c,d,a,x[k+11],S14,0x895CD7BE);
      a=FF(a,b,c,d,x[k+12],S11,0x6B901122);
      d=FF(d,a,b,c,x[k+13],S12,0xFD987193);
      c=FF(c,d,a,b,x[k+14],S13,0xA679438E);
      b=FF(b,c,d,a,x[k+15],S14,0x49B40821);
      a=GG(a,b,c,d,x[k+1], S21,0xF61E2562);
      d=GG(d,a,b,c,x[k+6], S22,0xC040B340);
      c=GG(c,d,a,b,x[k+11],S23,0x265E5A51);
      b=GG(b,c,d,a,x[k+0], S24,0xE9B6C7AA);
      a=GG(a,b,c,d,x[k+5], S21,0xD62F105D);
      d=GG(d,a,b,c,x[k+10],S22,0x2441453);
      c=GG(c,d,a,b,x[k+15],S23,0xD8A1E681);
      b=GG(b,c,d,a,x[k+4], S24,0xE7D3FBC8);
      a=GG(a,b,c,d,x[k+9], S21,0x21E1CDE6);
      d=GG(d,a,b,c,x[k+14],S22,0xC33707D6);
      c=GG(c,d,a,b,x[k+3], S23,0xF4D50D87);
      b=GG(b,c,d,a,x[k+8], S24,0x455A14ED);
      a=GG(a,b,c,d,x[k+13],S21,0xA9E3E905);
      d=GG(d,a,b,c,x[k+2], S22,0xFCEFA3F8);
      c=GG(c,d,a,b,x[k+7], S23,0x676F02D9);
      b=GG(b,c,d,a,x[k+12],S24,0x8D2A4C8A);
      a=HH(a,b,c,d,x[k+5], S31,0xFFFA3942);
      d=HH(d,a,b,c,x[k+8], S32,0x8771F681);
      c=HH(c,d,a,b,x[k+11],S33,0x6D9D6122);
      b=HH(b,c,d,a,x[k+14],S34,0xFDE5380C);
      a=HH(a,b,c,d,x[k+1], S31,0xA4BEEA44);
      d=HH(d,a,b,c,x[k+4], S32,0x4BDECFA9);
      c=HH(c,d,a,b,x[k+7], S33,0xF6BB4B60);
      b=HH(b,c,d,a,x[k+10],S34,0xBEBFBC70);
      a=HH(a,b,c,d,x[k+13],S31,0x289B7EC6);
      d=HH(d,a,b,c,x[k+0], S32,0xEAA127FA);
      c=HH(c,d,a,b,x[k+3], S33,0xD4EF3085);
      b=HH(b,c,d,a,x[k+6], S34,0x4881D05);
      a=HH(a,b,c,d,x[k+9], S31,0xD9D4D039);
      d=HH(d,a,b,c,x[k+12],S32,0xE6DB99E5);
      c=HH(c,d,a,b,x[k+15],S33,0x1FA27CF8);
      b=HH(b,c,d,a,x[k+2], S34,0xC4AC5665);
      a=II(a,b,c,d,x[k+0], S41,0xF4292244);
      d=II(d,a,b,c,x[k+7], S42,0x432AFF97);
      c=II(c,d,a,b,x[k+14],S43,0xAB9423A7);
      b=II(b,c,d,a,x[k+5], S44,0xFC93A039);
      a=II(a,b,c,d,x[k+12],S41,0x655B59C3);
      d=II(d,a,b,c,x[k+3], S42,0x8F0CCC92);
      c=II(c,d,a,b,x[k+10],S43,0xFFEFF47D);
      b=II(b,c,d,a,x[k+1], S44,0x85845DD1);
      a=II(a,b,c,d,x[k+8], S41,0x6FA87E4F);
      d=II(d,a,b,c,x[k+15],S42,0xFE2CE6E0);
      c=II(c,d,a,b,x[k+6], S43,0xA3014314);
      b=II(b,c,d,a,x[k+13],S44,0x4E0811A1);
      a=II(a,b,c,d,x[k+4], S41,0xF7537E82);
      d=II(d,a,b,c,x[k+11],S42,0xBD3AF235);
      c=II(c,d,a,b,x[k+2], S43,0x2AD7D2BB);
      b=II(b,c,d,a,x[k+9], S44,0xEB86D391);
      a=AddUnsigned(a,AA);
      b=AddUnsigned(b,BB);
      c=AddUnsigned(c,CC);
      d=AddUnsigned(d,DD);
    }

    var temp = WordToHex(a)+WordToHex(b)+WordToHex(c)+WordToHex(d);

    return temp.toLowerCase();
  }

Các sử dụng:

alert(md5('mã hóa md5 trong javascript'));

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hàm này mình sưu tầm từ một website trên mạng cũng lâu rồi nên mình cũng không nhớ rõ là trang nào. Các bạn hãy lấy và lưu vào tủ script của riêng mình nhé.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top