CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Mã hóa md5 trong javascript

Hàm MD5 thường được sử dụng để mã hóa mật khẩu và lưu vào trong CSDL, tuy nhiên trong Javascript hiện nay vẫn chưa hỗ trợ hàm mã hóa này, vì vậy trong bài này mình sẽ giới thiệu với bạn hàm mã hóa MD5 được viết bằng Javascript.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nội dung hàm mã hóa md5 trong javascript như sau:

var md5 = function (string) {

    function RotateLeft(lValue, iShiftBits) {
      return (lValue<<iShiftBits) | (lValue>>>(32-iShiftBits));
    }

    function AddUnsigned(lX,lY) {
      var lX4,lY4,lX8,lY8,lResult;
      lX8 = (lX & 0x80000000);
      lY8 = (lY & 0x80000000);
      lX4 = (lX & 0x40000000);
      lY4 = (lY & 0x40000000);
      lResult = (lX & 0x3FFFFFFF)+(lY & 0x3FFFFFFF);
      if (lX4 & lY4) {
        return (lResult ^ 0x80000000 ^ lX8 ^ lY8);
      }
      if (lX4 | lY4) {
        if (lResult & 0x40000000) {
          return (lResult ^ 0xC0000000 ^ lX8 ^ lY8);
        } else {
          return (lResult ^ 0x40000000 ^ lX8 ^ lY8);
        }
      } else {
        return (lResult ^ lX8 ^ lY8);
      }
    }

    function F(x,y,z) {
      return (x & y) | ((~x) & z);
    }
    function G(x,y,z) {
      return (x & z) | (y & (~z));
    }
    function H(x,y,z) {
      return (x ^ y ^ z);
    }
    function I(x,y,z) {
      return (y ^ (x | (~z)));
    }

    function FF(a,b,c,d,x,s,ac) {
      a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(F(b, c, d), x), ac));
      return AddUnsigned(RotateLeft(a, s), b);
    };

    function GG(a,b,c,d,x,s,ac) {
      a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(G(b, c, d), x), ac));
      return AddUnsigned(RotateLeft(a, s), b);
    };

    function HH(a,b,c,d,x,s,ac) {
      a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(H(b, c, d), x), ac));
      return AddUnsigned(RotateLeft(a, s), b);
    };

    function II(a,b,c,d,x,s,ac) {
      a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(I(b, c, d), x), ac));
      return AddUnsigned(RotateLeft(a, s), b);
    };

    function ConvertToWordArray(string) {
      var lWordCount;
      var lMessageLength = string.length;
      var lNumberOfWords_temp1=lMessageLength + 8;
      var lNumberOfWords_temp2=(lNumberOfWords_temp1-(lNumberOfWords_temp1 % 64))/64;
      var lNumberOfWords = (lNumberOfWords_temp2+1)*16;
      var lWordArray=Array(lNumberOfWords-1);
      var lBytePosition = 0;
      var lByteCount = 0;
      while ( lByteCount < lMessageLength ) {
        lWordCount = (lByteCount-(lByteCount % 4))/4;
        lBytePosition = (lByteCount % 4)*8;
        lWordArray[lWordCount] = (lWordArray[lWordCount] | (string.charCodeAt(lByteCount)<<lBytePosition));
        lByteCount++;
      }
      lWordCount = (lByteCount-(lByteCount % 4))/4;
      lBytePosition = (lByteCount % 4)*8;
      lWordArray[lWordCount] = lWordArray[lWordCount] | (0x80<<lBytePosition);
      lWordArray[lNumberOfWords-2] = lMessageLength<<3;
      lWordArray[lNumberOfWords-1] = lMessageLength>>>29;
      return lWordArray;
    };

    function WordToHex(lValue) {
      var WordToHexValue="",WordToHexValue_temp="",lByte,lCount;
      for (lCount = 0;lCount<=3;lCount++) {
        lByte = (lValue>>>(lCount*8)) & 255;
        WordToHexValue_temp = "0" + lByte.toString(16);
        WordToHexValue = WordToHexValue + WordToHexValue_temp.substr(WordToHexValue_temp.length-2,2);
      }
      return WordToHexValue;
    };

    function Utf8Encode(string) {
      string = string.replace(/\r\n/g,"\n");
      var utftext = "";

      for (var n = 0; n < string.length; n++) {

        var c = string.charCodeAt(n);

        if (c < 128) {
          utftext += String.fromCharCode(c);
        }
        else if((c > 127) && (c < 2048)) {
          utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192);
          utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
        }
        else {
          utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224);
          utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128);
          utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
        }

      }

      return utftext;
    };

    var x=Array();
    var k,AA,BB,CC,DD,a,b,c,d;
    var S11=7, S12=12, S13=17, S14=22;
    var S21=5, S22=9 , S23=14, S24=20;
    var S31=4, S32=11, S33=16, S34=23;
    var S41=6, S42=10, S43=15, S44=21;

    string = Utf8Encode(string);

    x = ConvertToWordArray(string);

    a = 0x67452301;
    b = 0xEFCDAB89;
    c = 0x98BADCFE;
    d = 0x10325476;

    for (k=0;k<x.length;k+=16) {
      AA=a;
      BB=b;
      CC=c;
      DD=d;
      a=FF(a,b,c,d,x[k+0], S11,0xD76AA478);
      d=FF(d,a,b,c,x[k+1], S12,0xE8C7B756);
      c=FF(c,d,a,b,x[k+2], S13,0x242070DB);
      b=FF(b,c,d,a,x[k+3], S14,0xC1BDCEEE);
      a=FF(a,b,c,d,x[k+4], S11,0xF57C0FAF);
      d=FF(d,a,b,c,x[k+5], S12,0x4787C62A);
      c=FF(c,d,a,b,x[k+6], S13,0xA8304613);
      b=FF(b,c,d,a,x[k+7], S14,0xFD469501);
      a=FF(a,b,c,d,x[k+8], S11,0x698098D8);
      d=FF(d,a,b,c,x[k+9], S12,0x8B44F7AF);
      c=FF(c,d,a,b,x[k+10],S13,0xFFFF5BB1);
      b=FF(b,c,d,a,x[k+11],S14,0x895CD7BE);
      a=FF(a,b,c,d,x[k+12],S11,0x6B901122);
      d=FF(d,a,b,c,x[k+13],S12,0xFD987193);
      c=FF(c,d,a,b,x[k+14],S13,0xA679438E);
      b=FF(b,c,d,a,x[k+15],S14,0x49B40821);
      a=GG(a,b,c,d,x[k+1], S21,0xF61E2562);
      d=GG(d,a,b,c,x[k+6], S22,0xC040B340);
      c=GG(c,d,a,b,x[k+11],S23,0x265E5A51);
      b=GG(b,c,d,a,x[k+0], S24,0xE9B6C7AA);
      a=GG(a,b,c,d,x[k+5], S21,0xD62F105D);
      d=GG(d,a,b,c,x[k+10],S22,0x2441453);
      c=GG(c,d,a,b,x[k+15],S23,0xD8A1E681);
      b=GG(b,c,d,a,x[k+4], S24,0xE7D3FBC8);
      a=GG(a,b,c,d,x[k+9], S21,0x21E1CDE6);
      d=GG(d,a,b,c,x[k+14],S22,0xC33707D6);
      c=GG(c,d,a,b,x[k+3], S23,0xF4D50D87);
      b=GG(b,c,d,a,x[k+8], S24,0x455A14ED);
      a=GG(a,b,c,d,x[k+13],S21,0xA9E3E905);
      d=GG(d,a,b,c,x[k+2], S22,0xFCEFA3F8);
      c=GG(c,d,a,b,x[k+7], S23,0x676F02D9);
      b=GG(b,c,d,a,x[k+12],S24,0x8D2A4C8A);
      a=HH(a,b,c,d,x[k+5], S31,0xFFFA3942);
      d=HH(d,a,b,c,x[k+8], S32,0x8771F681);
      c=HH(c,d,a,b,x[k+11],S33,0x6D9D6122);
      b=HH(b,c,d,a,x[k+14],S34,0xFDE5380C);
      a=HH(a,b,c,d,x[k+1], S31,0xA4BEEA44);
      d=HH(d,a,b,c,x[k+4], S32,0x4BDECFA9);
      c=HH(c,d,a,b,x[k+7], S33,0xF6BB4B60);
      b=HH(b,c,d,a,x[k+10],S34,0xBEBFBC70);
      a=HH(a,b,c,d,x[k+13],S31,0x289B7EC6);
      d=HH(d,a,b,c,x[k+0], S32,0xEAA127FA);
      c=HH(c,d,a,b,x[k+3], S33,0xD4EF3085);
      b=HH(b,c,d,a,x[k+6], S34,0x4881D05);
      a=HH(a,b,c,d,x[k+9], S31,0xD9D4D039);
      d=HH(d,a,b,c,x[k+12],S32,0xE6DB99E5);
      c=HH(c,d,a,b,x[k+15],S33,0x1FA27CF8);
      b=HH(b,c,d,a,x[k+2], S34,0xC4AC5665);
      a=II(a,b,c,d,x[k+0], S41,0xF4292244);
      d=II(d,a,b,c,x[k+7], S42,0x432AFF97);
      c=II(c,d,a,b,x[k+14],S43,0xAB9423A7);
      b=II(b,c,d,a,x[k+5], S44,0xFC93A039);
      a=II(a,b,c,d,x[k+12],S41,0x655B59C3);
      d=II(d,a,b,c,x[k+3], S42,0x8F0CCC92);
      c=II(c,d,a,b,x[k+10],S43,0xFFEFF47D);
      b=II(b,c,d,a,x[k+1], S44,0x85845DD1);
      a=II(a,b,c,d,x[k+8], S41,0x6FA87E4F);
      d=II(d,a,b,c,x[k+15],S42,0xFE2CE6E0);
      c=II(c,d,a,b,x[k+6], S43,0xA3014314);
      b=II(b,c,d,a,x[k+13],S44,0x4E0811A1);
      a=II(a,b,c,d,x[k+4], S41,0xF7537E82);
      d=II(d,a,b,c,x[k+11],S42,0xBD3AF235);
      c=II(c,d,a,b,x[k+2], S43,0x2AD7D2BB);
      b=II(b,c,d,a,x[k+9], S44,0xEB86D391);
      a=AddUnsigned(a,AA);
      b=AddUnsigned(b,BB);
      c=AddUnsigned(c,CC);
      d=AddUnsigned(d,DD);
    }

    var temp = WordToHex(a)+WordToHex(b)+WordToHex(c)+WordToHex(d);

    return temp.toLowerCase();
  }

Các sử dụng:

alert(md5('mã hóa md5 trong javascript'));

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hàm này mình sưu tầm từ một website trên mạng cũng lâu rồi nên mình cũng không nhớ rõ là trang nào. Các bạn hãy lấy và lưu vào tủ script của riêng mình nhé.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top