JavaScript Type Conversion

Trong Javascript, cùng một giá trị gốc nhưng ở các kiểu giữ liệu khác nhau sẽ có các giá trị khác nhau. Javascript cung cấp cho người dùng những phương thức để chuyển đổi qua lại giữa các kiểu dữ liệu nhằm phục vụ cho nhu sử dụng của từng trường hợp, những phương thức đó gọi chung là JavaScript Type Conversion. Qua bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về JavaScript Type Conversion hay dịch sang tiếng việt là chuyển đổi các kiểu dữ liệu trong Javascript.

JavaScript Type Conversion Table

Bảng dưới đây sẽ đưa ra kết quả của việc chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Javascript của một số loại chuyển đổi như toString, toNumber, toBoolean:

Giá tri gốc toNumber toString toBoolean DEMO
fasle 0 "false" false DEMO
true 1 "true" true DEMO
0 0 "0" false DEMO
1 1 "1" true DEMO
"0" 0 "0" true DEMO
"1" 1 "1" true DEMO
NaN NaN "NaN" false DEMO
Infinity Infinity "Infinity" true DEMO
-Infinity -Infinity "-Infinity" true DEMO
"" 0 "" false DEMO
"24" 24 "24" true DEMO
"twenty four" NaN "twenty four" true DEMO
[ ] 0 "" true DEMO
[24] 24 "24" true DEMO
[8, 24] NaN "8, 24" true DEMO
["ten"] NaN "ten" true DEMO
["ten", "fourteen"] NaN "ten, fourteen" true DEMO
function(){} NaN "function(){}" true DEMO
{ } NaN "[Object Object]" true DEMO
null 0 null fasle DEMO
undefined NaN "undefined" false DEMO

Để tìm hiểu thêm về chuyển đổi các kiểu dữ liệu cho giá trị, các bạn nên tham khảo qua bài viết Tìm hiểu JavaScript Type Conversion.

Tham khảo: w3schools.com

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net