CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách gộp hai object javascript lại với nhau, qua đó bạn sẽ biết cách gộp hai đối tượng object sao cho an toàn nhất.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong javascript, để gộp hai object lại với nhau thì ta sử dụng toán tử dấu ba chấm .... Đương nhiên là bạn có thể làm bằng cách lặp qua các phần tử của object rồi nối chúng lại với nhau. Tuy nhiên, đó là một cách dành cho người chưa biết gì về ES6.

Cú pháp gộp 2 object javascript
let mergedObj = { ...obj1, ...obj2 };

Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu hơn:

// Khai báo 2 object
var obj1 = { make: "Audi", model: "Q8" };
var obj2 = { color: "Blue", year: 2021 };

// Trộn 2 object lại với nhau
var mergedObj = { ...obj1, ...obj2 };

console.log(mergedObj); 
// Kết quả: {make: "Audi", model: "Q8", color: "Blue", year: 2021}

Nếu hai object trùng key thì sẽ xảy ra tình trạng ghi đè. Đối tượng được đưa vào trước sẽ bi ghi đè bởi đối tượng đưa vào sau. Xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ về vấn đề này.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

// Hai object trùng key name
var obj1 = { name: "John", age: 24 };
var obj2 = { name: "Alice", gender: "female" };

// Trộn chúng lại với nhau
var mergedObj = { ...obj1, ...obj2 };

// In ra xem có gì khác
console.log(mergedObj);
// Kết quả: {name: "Alice", age: 24, gender: "female"}
// Như vậy, key name đã bị ghi đè

Có một cách khác nữa là sử dụng hàm Object.assign(), hàm này có công dụng là trộn hai object lại với nhau nên nó có hai tham số truyền vào.

var returnedTarget = Object.assign(target, source);

Đối tượng source sẽ được trộn vào đối tượng target, sau đó trả một bản sao của source về cho returnedTarget.

Xem ví dụ sau để hiểu hơn.

// Khai báo 2 object
var target = { a: "Apple", b: "Ball" };
var source = { x: 1, y: 4 };

// Trộn chúng lại bằng hàm assign
var returnedTarget = Object.assign(target, source);

console.log(returnedTarget);
// Kết quả: {a: "Apple", b: "Ball", x: 1, y: 4}

console.log(target);
// Kết quả: {a: "Apple", b: "Ball", x: 1, y: 4}

Lưu ý tương tự, nếu trong object target có key trùng với source thì target sẽ bị ghi đè bởi source.

Trên là hai cách để trộn hai object lại với nhau trong javascript.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Top