CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách gộp hai object javascript lại với nhau, qua đó bạn sẽ biết cách gộp hai đối tượng object sao cho an toàn nhất.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong javascript, để gộp hai object lại với nhau thì ta sử dụng toán tử dấu ba chấm .... Đương nhiên là bạn có thể làm bằng cách lặp qua các phần tử của object rồi nối chúng lại với nhau. Tuy nhiên, đó là một cách dành cho người chưa biết gì về ES6.

Cú pháp gộp 2 object javascript
let mergedObj = { ...obj1, ...obj2 };

Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu hơn:

// Khai báo 2 object
var obj1 = { make: "Audi", model: "Q8" };
var obj2 = { color: "Blue", year: 2021 };

// Trộn 2 object lại với nhau
var mergedObj = { ...obj1, ...obj2 };

console.log(mergedObj); 
// Kết quả: {make: "Audi", model: "Q8", color: "Blue", year: 2021}

Nếu hai object trùng key thì sẽ xảy ra tình trạng ghi đè. Đối tượng được đưa vào trước sẽ bi ghi đè bởi đối tượng đưa vào sau. Xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ về vấn đề này.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

// Hai object trùng key name
var obj1 = { name: "John", age: 24 };
var obj2 = { name: "Alice", gender: "female" };

// Trộn chúng lại với nhau
var mergedObj = { ...obj1, ...obj2 };

// In ra xem có gì khác
console.log(mergedObj);
// Kết quả: {name: "Alice", age: 24, gender: "female"}
// Như vậy, key name đã bị ghi đè

Có một cách khác nữa là sử dụng hàm Object.assign(), hàm này có công dụng là trộn hai object lại với nhau nên nó có hai tham số truyền vào.

var returnedTarget = Object.assign(target, source);

Đối tượng source sẽ được trộn vào đối tượng target, sau đó trả một bản sao của source về cho returnedTarget.

Xem ví dụ sau để hiểu hơn.

// Khai báo 2 object
var target = { a: "Apple", b: "Ball" };
var source = { x: 1, y: 4 };

// Trộn chúng lại bằng hàm assign
var returnedTarget = Object.assign(target, source);

console.log(returnedTarget);
// Kết quả: {a: "Apple", b: "Ball", x: 1, y: 4}

console.log(target);
// Kết quả: {a: "Apple", b: "Ball", x: 1, y: 4}

Lưu ý tương tự, nếu trong object target có key trùng với source thì target sẽ bị ghi đè bởi source.

Trên là hai cách để trộn hai object lại với nhau trong javascript.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top