CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách lấy chiều dài của object trong javascript, bằng cách sử dụng hàm Object.keys() và thuộc tính length.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để lấy chiều dài (length) của một object thì ta sẽ sử dụng hàm Object.keys() để lấy về một mảng chứa các key của object, sau đó sử dụng thuộc tính length để đếm số phần tử của mảng đó.

let length = Object.keys(obj).length

Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu cách hoạt động của nó.

// Đây là object
var myObj = {
    make: "Ferrari",
    model: "Portofino",
    fuel: "Petrol",
    year: 2018
};

// lấy chiều dài - length của object myObj
var size = Object.keys(myObj).length;
console.log(size); // Prints: 4

Dưới đây là một ví dụ khác về cách đếm tổng số phần tử của object.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

// Khởi tạo object
var myObj = new Object();

// Thêm các thuộc tính vào object
myObj["name"] = "Peter";
myObj["age"] = 24;
myObj["gender"] = "Male";

// In object trên console xem chuẩn chưa
console.log(myObj); 
// Prints: {name: "Peter", age: 24, gender: "Male"}

// Lấy chiều dài của object
var size = Object.keys(myObj).length;
console.log(size); // Prints: 3

Trên là javascript tips chia sẻ cách đếm tổng số phần tử của object trong javascript.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top