CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách lấy chiều dài của object trong javascript, bằng cách sử dụng hàm Object.keys() và thuộc tính length.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để lấy chiều dài (length) của một object thì ta sẽ sử dụng hàm Object.keys() để lấy về một mảng chứa các key của object, sau đó sử dụng thuộc tính length để đếm số phần tử của mảng đó.

let length = Object.keys(obj).length

Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu cách hoạt động của nó.

// Đây là object
var myObj = {
    make: "Ferrari",
    model: "Portofino",
    fuel: "Petrol",
    year: 2018
};

// lấy chiều dài - length của object myObj
var size = Object.keys(myObj).length;
console.log(size); // Prints: 4

Dưới đây là một ví dụ khác về cách đếm tổng số phần tử của object.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

// Khởi tạo object
var myObj = new Object();

// Thêm các thuộc tính vào object
myObj["name"] = "Peter";
myObj["age"] = 24;
myObj["gender"] = "Male";

// In object trên console xem chuẩn chưa
console.log(myObj); 
// Prints: {name: "Peter", age: 24, gender: "Male"}

// Lấy chiều dài của object
var size = Object.keys(myObj).length;
console.log(size); // Prints: 3

Trên là javascript tips chia sẻ cách đếm tổng số phần tử của object trong javascript.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Top