Javascript tips: Luôn sử dụng var để khai báo biến

Theo quy tắc khai báo biến thì bạn phải sử dụng từ khóa var đặt trước tên biến, vì vậy nếu bạn đang có thói quen khai báo biến mà không có sử dụng từ khóa var thì từ bây giờ hãy bỏ thói quen này đi, điều này rất nguy hiểm cho chương trình của bạn.

Khai báo biến trong Javascript
var domain = "freetuts.net";

Tại sao?

Trình biên dịch của Javascript có hai chế độ, thứ nhất là chế độ nghiêm ngặt và thứ hai là chế độ không nghiêm ngặt (tham khảo bài strict mode). Với chế độ không nghiêm ngặt thì trình biên dịch sẽ bỏ qua một số lỗi cú pháp sơ đẳng và trong đó có lỗi không sử dụng từ khóa var, nên nếu code của bạn được sử dụng trong chế độ nghiêm ngặt thì chương trình sẽ bị lỗi ngay.

Như ví dụ dưới đây chỉ chạy đúng trong chế độ không nghiêm ngặt.

Code
// khai báo thiếu var
number = parseInt(prompt("Nhập số cần kiểm tra"));
var mod = (number % 2);

if (mod == 0){
    document.write(number + " là số chẵn");
}
else if (mod == 1){
    document.write(number + " là số lẽ");
}
else{
    document.write("Ký tự bạn nhập không phải số");
}

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net