Đọc file PDF online với PDFReader pdf.js javascript

DOWNLOAD DEMO

Ở bài giới thiệu những plugin đọc file pdf online tốt nhất tôi đã liệt kê một số plugin thường hay sử dụng, và tôi cũng có hứa là hướng dẫn sử dụng một trong các plugin đó để thực hiện đọc file pdf. Điểm mạnh của PDF Reader plugin pdf.js là bạn có thể chạy được trên các trình duyệt Firefox, Chrome, IE 9+.  Qua bài này khi gặp các ứng dụng thực tế bạn có thể hoàn toàn áp dụng vào project của bạn để giảm thời gian nghiên cứu.

Trước tiên bạn cần download bộ thư viện pdf.js trước bằng cách vào link này. Khi download về bạn sẽ thấy một số ví dụ basic, không giống bản demo mà người ta đưa ra, bạn phải chỉnh css và kết hợp javascript pdf.js api mới được. Tuy nhiên trong bài này tôi đã fix sẵn từ bản demo của nó nên bạn chỉ việc download về và sử dụng.

Xây dựng HTML hiển thị PDF Reader

Trước tiên bạn tạo file index.html với nội dung như sau:

<!DOCTYPE html>
<html dir="ltr" mozdisallowselectionprint moznomarginboxes>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <title>PDF.js viewer</title>
    <link rel="stylesheet" href="viewer.css"/>
    
    <script language="javascript">
      var config = {
        imageResourcesPath : './images/', // duong dan toi folder image
        workerSrc : 'pdf.worker.js', // duong dan toi toi file pdf.worker.js
        pdfFile : 'demo.pdf' // duong dan toi file pdf
      };
    </script>
    
    <script src="compatibility.js"></script>
    <script src="l10n.js"></script>
    <script src="pdf.js"></script>
    <script src="debugger.js"></script>
    <script src="viewer.js"></script>
  </head>
  <body tabindex="1">
    <div id="outerContainer" class="loadingInProgress">

      <div id="sidebarContainer">
        <div id="toolbarSidebar">
          <div class="splitToolbarButton toggled">
            <button id="viewThumbnail" class="toolbarButton group toggled" title="Show Thumbnails" tabindex="2" data-l10n-id="thumbs">
              <span data-l10n-id="thumbs_label">Thumbnails</span>
            </button>
            <button id="viewOutline" class="toolbarButton group" title="Show Document Outline" tabindex="3" data-l10n-id="outline">
              <span data-l10n-id="outline_label">Document Outline</span>
            </button>
            <button id="viewAttachments" class="toolbarButton group" title="Show Attachments" tabindex="4" data-l10n-id="attachments">
              <span data-l10n-id="attachments_label">Attachments</span>
            </button>
          </div>
        </div>
        <div id="sidebarContent">
          <div id="thumbnailView">
          </div>
          <div id="outlineView" class="hidden">
          </div>
          <div id="attachmentsView" class="hidden">
          </div>
        </div>
      </div> <!-- sidebarContainer -->

      <div id="mainContainer">
        <div class="findbar hidden doorHanger hiddenSmallView" id="findbar">
          <label for="findInput" class="toolbarLabel" data-l10n-id="find_label">Find:</label>
          <input id="findInput" class="toolbarField" tabindex="91">
          <div class="splitToolbarButton">
            <button class="toolbarButton findPrevious" title="" id="findPrevious" tabindex="92" data-l10n-id="find_previous">
              <span data-l10n-id="find_previous_label">Previous</span>
            </button>
            <div class="splitToolbarButtonSeparator"></div>
            <button class="toolbarButton findNext" title="" id="findNext" tabindex="93" data-l10n-id="find_next">
              <span data-l10n-id="find_next_label">Next</span>
            </button>
          </div>
          <input type="checkbox" id="findHighlightAll" class="toolbarField">
          <label for="findHighlightAll" class="toolbarLabel" tabindex="94" data-l10n-id="find_highlight">Highlight all</label>
          <input type="checkbox" id="findMatchCase" class="toolbarField">
          <label for="findMatchCase" class="toolbarLabel" tabindex="95" data-l10n-id="find_match_case_label">Match case</label>
          <span id="findMsg" class="toolbarLabel"></span>
        </div> <!-- findbar -->

        <div id="secondaryToolbar" class="secondaryToolbar hidden doorHangerRight">
          <div id="secondaryToolbarButtonContainer">
            <button id="secondaryPresentationMode" class="secondaryToolbarButton presentationMode visibleLargeView" title="Switch to Presentation Mode" tabindex="51" data-l10n-id="presentation_mode">
              <span data-l10n-id="presentation_mode_label">Presentation Mode</span>
            </button>

            <button id="secondaryOpenFile" class="secondaryToolbarButton openFile visibleLargeView" title="Open File" tabindex="52" data-l10n-id="open_file">
              <span data-l10n-id="open_file_label">Open</span>
            </button>

            <button id="secondaryPrint" class="secondaryToolbarButton print visibleMediumView" title="Print" tabindex="53" data-l10n-id="print">
              <span data-l10n-id="print_label">Print</span>
            </button>

            <button id="secondaryDownload" class="secondaryToolbarButton download visibleMediumView" title="Download" tabindex="54" data-l10n-id="download">
              <span data-l10n-id="download_label">Download</span>
            </button>

            <a href="#" id="secondaryViewBookmark" class="secondaryToolbarButton bookmark visibleSmallView" title="Current view (copy or open in new window)" tabindex="55" data-l10n-id="bookmark">
              <span data-l10n-id="bookmark_label">Current View</span>
            </a>

            <div class="horizontalToolbarSeparator visibleLargeView"></div>

            <button id="firstPage" class="secondaryToolbarButton firstPage" title="Go to First Page" tabindex="56" data-l10n-id="first_page">
              <span data-l10n-id="first_page_label">Go to First Page</span>
            </button>
            <button id="lastPage" class="secondaryToolbarButton lastPage" title="Go to Last Page" tabindex="57" data-l10n-id="last_page">
              <span data-l10n-id="last_page_label">Go to Last Page</span>
            </button>

            <div class="horizontalToolbarSeparator"></div>

            <button id="pageRotateCw" class="secondaryToolbarButton rotateCw" title="Rotate Clockwise" tabindex="58" data-l10n-id="page_rotate_cw">
              <span data-l10n-id="page_rotate_cw_label">Rotate Clockwise</span>
            </button>
            <button id="pageRotateCcw" class="secondaryToolbarButton rotateCcw" title="Rotate Counterclockwise" tabindex="59" data-l10n-id="page_rotate_ccw">
              <span data-l10n-id="page_rotate_ccw_label">Rotate Counterclockwise</span>
            </button>

            <div class="horizontalToolbarSeparator"></div>

            <button id="toggleHandTool" class="secondaryToolbarButton handTool" title="Enable hand tool" tabindex="60" data-l10n-id="hand_tool_enable">
              <span data-l10n-id="hand_tool_enable_label">Enable hand tool</span>
            </button>

            <div class="horizontalToolbarSeparator"></div>

            <button id="documentProperties" class="secondaryToolbarButton documentProperties" title="Document Properties…" tabindex="61" data-l10n-id="document_properties">
              <span data-l10n-id="document_properties_label">Document Properties…</span>
            </button>
          </div>
        </div> <!-- secondaryToolbar -->

        <div class="toolbar">
          <div id="toolbarContainer">
            <div id="toolbarViewer">
              <div id="toolbarViewerLeft">
                <button id="sidebarToggle" class="toolbarButton" title="Toggle Sidebar" tabindex="11" data-l10n-id="toggle_sidebar">
                  <span data-l10n-id="toggle_sidebar_label">Toggle Sidebar</span>
                </button>
                <div class="toolbarButtonSpacer"></div>
                <button id="viewFind" class="toolbarButton group hiddenSmallView" title="Find in Document" tabindex="12" data-l10n-id="findbar">
                  <span data-l10n-id="findbar_label">Find</span>
                </button>
                <div class="splitToolbarButton">
                  <button class="toolbarButton pageUp" title="Previous Page" id="previous" tabindex="13" data-l10n-id="previous">
                    <span data-l10n-id="previous_label">Previous</span>
                  </button>
                  <div class="splitToolbarButtonSeparator"></div>
                  <button class="toolbarButton pageDown" title="Next Page" id="next" tabindex="14" data-l10n-id="next">
                    <span data-l10n-id="next_label">Next</span>
                  </button>
                </div>
                <label id="pageNumberLabel" class="toolbarLabel" for="pageNumber" data-l10n-id="page_label">Page: </label>
                <input type="number" id="pageNumber" class="toolbarField pageNumber" value="1" size="4" min="1" tabindex="15">
                <span id="numPages" class="toolbarLabel"></span>
              </div>
              <div id="toolbarViewerRight">
                <button id="presentationMode" class="toolbarButton presentationMode hiddenLargeView" title="Switch to Presentation Mode" tabindex="31" data-l10n-id="presentation_mode">
                  <span data-l10n-id="presentation_mode_label">Presentation Mode</span>
                </button>

                <button id="openFile" class="toolbarButton openFile hiddenLargeView" title="Open File" tabindex="32" data-l10n-id="open_file">
                  <span data-l10n-id="open_file_label">Open</span>
                </button>

                <button id="print" class="toolbarButton print hiddenMediumView" title="Print" tabindex="33" data-l10n-id="print">
                  <span data-l10n-id="print_label">Print</span>
                </button>

                <button id="download" class="toolbarButton download hiddenMediumView" title="Download" tabindex="34" data-l10n-id="download">
                  <span data-l10n-id="download_label">Download</span>
                </button>
                <!-- <div class="toolbarButtonSpacer"></div> -->
                <a href="#" id="viewBookmark" class="toolbarButton bookmark hiddenSmallView" title="Current view (copy or open in new window)" tabindex="35" data-l10n-id="bookmark">
                  <span data-l10n-id="bookmark_label">Current View</span>
                </a>

                <div class="verticalToolbarSeparator hiddenSmallView"></div>

                <button id="secondaryToolbarToggle" class="toolbarButton" title="Tools" tabindex="36" data-l10n-id="tools">
                  <span data-l10n-id="tools_label">Tools</span>
                </button> 
              </div>
              <div class="outerCenter">
                <div class="innerCenter" id="toolbarViewerMiddle">
                  <div class="splitToolbarButton">
                    <button id="zoomOut" class="toolbarButton zoomOut" title="Zoom Out" tabindex="21" data-l10n-id="zoom_out">
                      <span data-l10n-id="zoom_out_label">Zoom Out</span>
                    </button>
                    <div class="splitToolbarButtonSeparator"></div>
                    <button id="zoomIn" class="toolbarButton zoomIn" title="Zoom In" tabindex="22" data-l10n-id="zoom_in">
                      <span data-l10n-id="zoom_in_label">Zoom In</span>
                    </button>
                  </div>
                  <span id="scaleSelectContainer" class="dropdownToolbarButton">
                    <select id="scaleSelect" title="Zoom" tabindex="23" data-l10n-id="zoom">
                      <option id="pageAutoOption" title="" value="auto" selected="selected" data-l10n-id="page_scale_auto">Automatic Zoom</option>
                      <option id="pageActualOption" title="" value="page-actual" data-l10n-id="page_scale_actual">Actual Size</option>
                      <option id="pageFitOption" title="" value="page-fit" data-l10n-id="page_scale_fit">Fit Page</option>
                      <option id="pageWidthOption" title="" value="page-width" data-l10n-id="page_scale_width">Full Width</option>
                      <option id="customScaleOption" title="" value="custom"></option>
                      <option title="" value="0.5">50%</option>
                      <option title="" value="0.75">75%</option>
                      <option title="" value="1">100%</option>
                      <option title="" value="1.25">125%</option>
                      <option title="" value="1.5">150%</option>
                      <option title="" value="2">200%</option>
                      <option title="" value="3">300%</option>
                      <option title="" value="4">400%</option>
                    </select>
                  </span>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div id="loadingBar">
              <div class="progress">
                <div class="glimmer">
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>

        <menu type="context" id="viewerContextMenu">
          <menuitem id="contextFirstPage" label="First Page"
               data-l10n-id="first_page"></menuitem>
          <menuitem id="contextLastPage" label="Last Page"
               data-l10n-id="last_page"></menuitem>
          <menuitem id="contextPageRotateCw" label="Rotate Clockwise"
               data-l10n-id="page_rotate_cw"></menuitem>
          <menuitem id="contextPageRotateCcw" label="Rotate Counter-Clockwise"
               data-l10n-id="page_rotate_ccw"></menuitem>
        </menu>

        <div id="viewerContainer" tabindex="0">
          <div id="viewer"></div>
        </div>

        <div id="errorWrapper" hidden='true'>
          <div id="errorMessageLeft">
            <span id="errorMessage"></span>
            <button id="errorShowMore" data-l10n-id="error_more_info">
              More Information
            </button>
            <button id="errorShowLess" data-l10n-id="error_less_info" hidden='true'>
              Less Information
            </button>
          </div>
          <div id="errorMessageRight">
            <button id="errorClose" data-l10n-id="error_close">
              Close
            </button>
          </div>
          <div class="clearBoth"></div>
          <textarea id="errorMoreInfo" hidden='true' readonly="readonly"></textarea>
        </div>
      </div> <!-- mainContainer -->

      <div id="overlayContainer" class="hidden">
        <div id="passwordOverlay" class="container hidden">
          <div class="dialog">
            <div class="row">
              <p id="passwordText" data-l10n-id="password_label">Enter the password to open this PDF file:</p>
            </div>
            <div class="row">
              <input type="password" id="password" class="toolbarField" />
            </div>
            <div class="buttonRow">
              <button id="passwordCancel" class="overlayButton"><span data-l10n-id="password_cancel">Cancel</span></button>
              <button id="passwordSubmit" class="overlayButton"><span data-l10n-id="password_ok">OK</span></button>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div id="documentPropertiesOverlay" class="container hidden">
          <div class="dialog">
            <div class="row">
              <span data-l10n-id="document_properties_file_name">File name:</span> <p id="fileNameField">-</p>
            </div>
            <div class="row">
              <span data-l10n-id="document_properties_file_size">File size:</span> <p id="fileSizeField">-</p>
            </div>
            <div class="separator"></div>
            <div class="row">
              <span data-l10n-id="document_properties_title">Title:</span> <p id="titleField">-</p>
            </div>
            <div class="row">
              <span data-l10n-id="document_properties_author">Author:</span> <p id="authorField">-</p>
            </div>
            <div class="row">
              <span data-l10n-id="document_properties_subject">Subject:</span> <p id="subjectField">-</p>
            </div>
            <div class="row">
              <span data-l10n-id="document_properties_keywords">Keywords:</span> <p id="keywordsField">-</p>
            </div>
            <div class="row">
              <span data-l10n-id="document_properties_creation_date">Creation Date:</span> <p id="creationDateField">-</p>
            </div>
            <div class="row">
              <span data-l10n-id="document_properties_modification_date">Modification Date:</span> <p id="modificationDateField">-</p>
            </div>
            <div class="row">
              <span data-l10n-id="document_properties_creator">Creator:</span> <p id="creatorField">-</p>
            </div>
            <div class="separator"></div>
            <div class="row">
              <span data-l10n-id="document_properties_producer">PDF Producer:</span> <p id="producerField">-</p>
            </div>
            <div class="row">
              <span data-l10n-id="document_properties_version">PDF Version:</span> <p id="versionField">-</p>
            </div>
            <div class="row">
              <span data-l10n-id="document_properties_page_count">Page Count:</span> <p id="pageCountField">-</p>
            </div>
            <div class="buttonRow">
              <button id="documentPropertiesClose" class="overlayButton"><span data-l10n-id="document_properties_close">Close</span></button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div> <!-- overlayContainer -->

    </div> <!-- outerContainer -->
    <div id="printContainer"></div>
    <div id="mozPrintCallback-shim" hidden>
      <style scoped>
        #mozPrintCallback-shim {
          position: fixed;
          top: 0;
          left: 0;
          height: 100%;
          width: 100%;
          z-index: 9999999;

          display: block;
          text-align: center;
          background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
        }
        #mozPrintCallback-shim[hidden] {
          display: none;
        }
        @media print {
          #mozPrintCallback-shim {
            display: none;
          }
        }

        #mozPrintCallback-shim .mozPrintCallback-dialog-box {
          display: inline-block;
          margin: -50px auto 0;
          position: relative;
          top: 45%;
          left: 0;
          min-width: 220px;
          max-width: 400px;

          padding: 9px;

          border: 1px solid hsla(0, 0%, 0%, .5);
          border-radius: 2px;
          box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3);

          background-color: #474747;

          color: hsl(0, 0%, 85%);
          font-size: 16px;
          line-height: 20px;
        }
        #mozPrintCallback-shim .progress-row {
          clear: both;
          padding: 1em 0;
        }
        #mozPrintCallback-shim progress {
          width: 100%;
        }
        #mozPrintCallback-shim .relative-progress {
          clear: both;
          float: right;
        }
        #mozPrintCallback-shim .progress-actions {
          clear: both;
        }
      </style>
      <div class="mozPrintCallback-dialog-box">
        <!-- TODO: Localise the following strings -->
        Preparing document for printing...
        <div class="progress-row">
          <progress value="0" max="100"></progress>
          <span class="relative-progress">0%</span>
        </div>
        <div class="progress-actions">
          <input type="button" value="Cancel" class="mozPrintCallback-cancel">
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
Trong file các bạn chú ý đoạn code trên thẻ head:

<script language="javascript">
      var config = {
        imageResourcesPath : './images/', // duong dan toi folder image
        workerSrc : 'pdf.worker.js', // duong dan toi toi file pdf.worker.js
        pdfFile : 'demo.pdf' // duong dan toi file pdf
      };
    </script>
    
    <script src="compatibility.js"></script>
    <script src="l10n.js"></script>
    <script src="pdf.js"></script>
    <script src="debugger.js"></script>
    <script src="viewer.js"></script>
Bạn chú ý là chỉ đổi ba thông các thông số trong biến config nhé, còn các file css và js mình sẽ đính kèm theo.

Cách hiển thị PDF Reader trên website

Với đoạn mã HTML trên thì chiều rộng và chiều cao của trang sẽ là 100% nên bạn không thể đưa nó vào trong một trang web bình thường được, thay vào đó bạn hay tạo một file hiển thị riêng, sau đó dùng iframe để embed vào xác định chiều rộng, cao cho iframe. Như vậy bạn đã làm được chức năng đọc file pdf online rồi đấy.

Lời kết

Nếu bạn đọc document của plugin này thì cũng có thể tự làm được nhưng mình nghĩ tại sao không dùng những cái có sẵn, ban chỉ cần download về và custome lại y như phần 1 tôi đã trình bày thì việc đọc file pdf online với PDFReader pdf.js không còn là khó khăn nữa

-------------------#####-------------------

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net