CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập vòng lặp while trong javascript

Trong bài này mình sẽ tổng hợp các bài tập vòng lặp while trong javascript, qua đó sẽ giúp bạn biết vận dụng vòng lặp while vào việc giải các bài tập.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Vòng lặp while không khó, cái khó là bạn phải phân biệt sự khác nhau giữa các vòng lặp để chọn ra một cái phù hợp với yêu cầu của bài toán. Việc chuyển đổi cách giải giữa các vòng lặp hoàn toàn được, nên một bài toán bạn có thể áp dụng nhiều vòng lặp khác nhau để giải.

1. Các bài tập vòng lặp while trong Javascript

Trước khi vào bài thì mình có một lưu ý như sau: Khi giải các bài tập dưới đây thì bạn nên vận dụng thêm vòng lặp do while hoặc một vòng lặp khác để nâng cao kỹ năng coding.

Bài 01: Tính tổng các số chẵn từ 0 tới n bằng cách sử dụng vòng lặp while trong javascript

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bài này ta sẽ sử dụng một biến index để lưu trữ số lần lặp, sau mỗi vòng lặp sẽ tăng index lên một đơn vị, lúc này điều kiện lặp sẽ là index <= n.

Chúng ta sẽ gom code trong một hàm để sau này có thể tái sử dụng nhiều lần. Kết hợp với lệnh prompt() để lấy số n. Cuối cùng, để an toàn cho dữ liệu thì ta sẽ dùng hàm parseInt() để chuyển đổi dữ liệu người dùng nhập sang kiểu number.

Demo RUN
function tinh_tong(n)
{
  var tong = 0;
  var index = 0;

  while (index <= n)
  {
    // Nếu số chẵn thì cộng vào
    if (index % 2 == 0){
      tong += index;
    }

    // tăng biến đếm
    index++;
  }

  document.write("Tổng số chẵn từ 1 tới " + n + " là: " + tong + "<br/>");
}

Nếu kết hợp với hàm prompt() để lấy n từ người dùng thì bạn chỉnh lại bài giải như sau.

Demo RUN
function tinh_tong(n)
{
  var tong = 0;
  var index = 0;

  while (index <= n)
  {
    // Nếu số chẵn thì cộng vào
    if (index % 2 == 0){
      tong += index;
    }

    // tăng biến đếm
    index++;
  }
  return tong;
}

var n = parseInt(prompt("Nhập số cần kiểm tra"));
document.write("Tổng số chẵn từ 1 tới " + n + " là: " + tinh_tong(n));

Nếu giải bài này bằng vòng lặp do while thì bạn cần lưu ý điều sau: Vòng lặp do while sẽ luôn lặp ít nhất một lần. Vì vậy, ta phải bắt đầu lặp từ 0 để cho lần lặp đầu tiên không có tác dụng.

Demo RUN
function tinh_tong(n)
{
  var tong = 0;
  var index = 0;
  do
  {
    // Nếu số chẵn thì cộng vào
    if (index % 2 == 0){
      tong += index;
    }

    // tăng biến đếm
    index++;
  }
  while (index <= n);

  return tong;
}

var n = parseInt(prompt("Nhập số cần kiểm tra"));
document.write("Tổng số chẵn từ 1 tới " + n + " là: " + tinh_tong(n));

Bài 02: Cho trước danh sách cấu trúc HTML như dưới đây. Hãy sử dụng Javascript xóa đi các thẻ div có vị trí chẵn.

HTML đề bài cho:
<body>
  <div>Lẻ</div>
  <div>Chẵn</div>
  <div>Lẻ</div>
  <div>Chẵn</div>
  <div>Lẻ</div>
  <div>Chẵn</div>
  <div>Lẻ</div>
  <div>Chẵn</div>
  <div>Lẻ</div>
  <div>Chẵn</div>
  <div>Lẻ</div>
  <button onclick="deleteElement()">Remove</button>
</body>

Bài này bạn phải sử dụng DOM Element để truy vấn lấy danh sách các thẻ div, sau đó lặp qua từng thẻ div để kiểm tra thẻ nào là thẻ chẵn và thẻ nào là thẻ lẻ. Nếu là thẻ chẵn thì đưa nó vào danh sách cần xóa, sau đó lặp danh sách cần xóa và sử dụng hàm remove() để xóa.

Tuy nhiên, sẽ có một lưu ý hơi ngược đời, đó là vì chúng ta lặp từ 0 cho nên những thẻ chẵn sẽ thay thế vị trí cho thẻ lẽ. Vì vậy, điều kiện một thẻ có phải nằm vị trí chẵn hay không là (index % 2 != 0 && index != 0)

Demo RUN
function deleteElement()
{
  // Danh sách thẻ div
  var elements = document.getElementsByTagName('div');

  // Mảng chứa thẻ cần xóa
  var elements_remove = [];

  // Lặp để lấy thẻ div cần xóa
  var index = 0;
  while (index < elements.length){
    if (index % 2 != 0 && index != 0){
      elements_remove.push(elements[index]);
    }
    index++;
  }

  // Thực hiện xóa
  index = 0;
  while (index < elements_remove.length){
    elements_remove[index].remove();
    index++;
  }
}

2. Lời kết

Trên là mình tổng hợp 2 bài tập về vòng lặp while trong javascript cơ bản nhất. Những bài này tương đối đơn giản, một người đang học js cơ bạn cũng có thể hiểu được cách giải.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top