Lấy giá trị của thẻ Select Multiple bằng Javascript

DEMO

Giả sử bạn đang xây dựng một trang tin tức cho phép người dùng chọn nhiều chuyên mục khi đăng bài viết, lúc này bạn sẽ phải lụa chọn một là hiển thị chuyên mục dạng checkbox, hai là hiển thị chuyên mục dạng select box nhưng hiển thị multiple. Bài toán đặt ra là làm sao để biết người dùng đã chọn những chuyên mục nào bằng Javascript? Hãy viết chương trình như ví dụ dưới đây.

Bài giải

Trước tiên mình tạo một thẻ select gồm nhiều options như sau:

<select multiple onchange="validateSelectBox(this)">
  <option value="tin công nghệ">Tin công nghệ</option>
  <option value="tin thời sự">Tin thời sự</option>
  <option value="tin quốc tế">Tin quốc tế</option>
  <option value="tin thể thao">Tin thể thao</option>
  <option value="tin nông nghiệp">Tin nông nghiệp</option>
</select>

Bạn hãy để ý mình có thêm sự kiện onchange sẽ gọi đến hàm validateSelectBox. Bây giờ mình sẽ viết hàm này như sau:

function validateSelectBox(obj)
{
  // Lấy danh sách các options
  var options = obj.children;

  // Biến lưu trữ các chuyên mục đa chọn
  var html = '';

  // lặp qua từng option và kiểm tra thuộc tính selected
  for (var i = 0; i < options.length; i++){
    if (options[i].selected){
      html += '<li>'+options[i].value+'</li>';
    }
  }

  // Gán kết quả vào div#result
  document.getElementById('result').innerHTML = html;
}

Và đây là toàn bộ chương trình.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Select Multiple</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <h2>Ví dụ được biên soạn tại freetuts.net</h2>
    <h3>Chọn các chuyên mục từ danh sách dưới đây</h3>

    <select multiple onchange="validateSelectBox(this)">
      <option value="tin công nghệ">Tin công nghệ</option>
      <option value="tin thời sự">Tin thời sự</option>
      <option value="tin quốc tế">Tin quốc tế</option>
      <option value="tin thể thao">Tin thể thao</option>
      <option value="tin nông nghiệp">Tin nông nghiệp</option>
    </select>
    
    <h3>Danh sách chuyên mục bạn đã chọn:</h3>
    <div id="result">
      Bạn chưa chọn chuyên mục nào
    </div>
    
    <script language="javascript">
      function validateSelectBox(obj)
      {
        // Lấy danh sách các options
        var options = obj.children;

        // Biến lưu trữ các chuyên mục đa chọn
        var html = '';

        // lặp qua từng option và kiểm tra thuộc tính selected
        for (var i = 0; i < options.length; i++){
          if (options[i].selected){
            html += '<li>'+options[i].value+'</li>';
          }
        }

        // Gán kết quả vào div#result
        document.getElementById('result').innerHTML = html;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Click RUN để xem trực tiêp nhé.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net