CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lấy giá trị của thẻ Select Multiple bằng Javascript

Giả sử bạn đang xây dựng một trang tin tức cho phép người dùng chọn nhiều chuyên mục khi đăng bài viết, lúc này bạn sẽ phải lụa chọn một là hiển thị chuyên mục dạng checkbox, hai là hiển thị chuyên mục dạng select box nhưng hiển thị multiple. Bài toán đặt ra là làm sao để biết người dùng đã chọn những chuyên mục nào bằng Javascript? Hãy viết chương trình như ví dụ dưới đây.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài giải

Trước tiên mình tạo một thẻ select gồm nhiều options như sau:

<select multiple onchange="validateSelectBox(this)">
  <option value="tin công nghệ">Tin công nghệ</option>
  <option value="tin thời sự">Tin thời sự</option>
  <option value="tin quốc tế">Tin quốc tế</option>
  <option value="tin thể thao">Tin thể thao</option>
  <option value="tin nông nghiệp">Tin nông nghiệp</option>
</select>

Bạn hãy để ý mình có thêm sự kiện onchange sẽ gọi đến hàm validateSelectBox. Bây giờ mình sẽ viết hàm này như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

function validateSelectBox(obj)
{
  // Lấy danh sách các options
  var options = obj.children;

  // Biến lưu trữ các chuyên mục đa chọn
  var html = '';

  // lặp qua từng option và kiểm tra thuộc tính selected
  for (var i = 0; i < options.length; i++){
    if (options[i].selected){
      html += '<li>'+options[i].value+'</li>';
    }
  }

  // Gán kết quả vào div#result
  document.getElementById('result').innerHTML = html;
}

Và đây là toàn bộ chương trình.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Select Multiple</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <h2>Ví dụ được biên soạn tại freetuts.net</h2>
    <h3>Chọn các chuyên mục từ danh sách dưới đây</h3>

    <select multiple onchange="validateSelectBox(this)">
      <option value="tin công nghệ">Tin công nghệ</option>
      <option value="tin thời sự">Tin thời sự</option>
      <option value="tin quốc tế">Tin quốc tế</option>
      <option value="tin thể thao">Tin thể thao</option>
      <option value="tin nông nghiệp">Tin nông nghiệp</option>
    </select>
    
    <h3>Danh sách chuyên mục bạn đã chọn:</h3>
    <div id="result">
      Bạn chưa chọn chuyên mục nào
    </div>
    
    <script language="javascript">
      function validateSelectBox(obj)
      {
        // Lấy danh sách các options
        var options = obj.children;

        // Biến lưu trữ các chuyên mục đa chọn
        var html = '';

        // lặp qua từng option và kiểm tra thuộc tính selected
        for (var i = 0; i < options.length; i++){
          if (options[i].selected){
            html += '<li>'+options[i].value+'</li>';
          }
        }

        // Gán kết quả vào div#result
        document.getElementById('result').innerHTML = html;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Click RUN để xem trực tiêp nhé.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,