Thay đổi backgroud của thẻ HTML bằng Javascript

DOWNLOAD DEMO

Cho một đoạn mã HTML có sẵn như dưới đây, hãy viết một đoạn mã Javascript khi click vào button#btn1 thì đổi màu bacckground cho thẻ div#content sang màu đỏ, khi click vào button#btn2 thì đổi background sang màu xanh.

HTML RUN
<div id="content" style="padding: 20px; background: blue; color: white; margin: 40px 0px;">
  CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI FREETUTS.NET
</div>

<input type="button" id="btn1" value="Đổi Backgroud màu đỏ"/>
<input type="button" id="btn2" value="Đổi Backgroud màu xanh"/>

Hướng dẫn

Để làm bài này thì chúng ta thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Lấy các đối tượng HTML

Code
// Lấy 2 button và thẻ div
var button1 = document.getElementById("btn1");
var button2 = document.getElementById("btn2");
var div = document.getElementById('content');

Bước 2: Thay đổi thuộc tính CSS

Ta sử dụng thuộc tính style.background = mã màu để thay đổi background.

Code
// Thiết lập click cho button 1
button1.onclick = function () {
  div.style.background = "red";
};

// Thiết lập click cho button 2
button2.onclick = function () {
  div.style.background = "blue";
};

Toàn bộ chương trình

Sau đây là toàn bộ chương trình code của bài này.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Thay đổi CSS cho thẻ HTML</h2>

    <div id="content" style="padding: 20px; background: #ddd; color: white; margin: 40px 0px;">
      CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI FREETUTS.NET
    </div>

    <input type="button" id="btn1" value="Đổi Backgroud màu đỏ"/>
    <input type="button" id="btn2" value="Đổi Backgroud màu xanh"/>

    <script language="javascript">
      // Lấy 2 button và thẻ div
      var button1 = document.getElementById("btn1");
      var button2 = document.getElementById("btn2");
      var div = document.getElementById('content');

      // Thiết lập click cho button 1
      button1.onclick = function () {
        div.style.background = "red";
      };

      // Thiết lập click cho button 2
      button2.onclick = function () {
        div.style.background = "blue";
      };
    </script>
  </body>
</html>

Từ ví dụ này ta thấy để thay đổi style CSS cho thẻ HTML thì ta sử dụng cú pháp style.ten_thuoc_tinh = "giá trị".

-------------------#####-------------------

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net