In ra thông báo khi click vào button bằng Javascript

DOWNLOAD DEMO

Hãy viết chương trình khi click vào một button thì xuất hiện một thông báo với nội dung "Chào mừng bạn đến với freetuts.net".

Bạn tạo một input, sau đó thêm sự kiện khi click vào input đó thì sẽ alert lên câu thông báo như đề bài đưa ra.

Bài giải tham khảo RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>In ra một thông báo khi click vào button</h2>
    <input type="button" id="btn" value="Show Alert"/>
    <script language="javascript">
      var button = document.getElementById("btn");
      button.onclick = function(){
        alert("Chào mừng bạn đến với freetuts.net");
      }
    </script>
  </body>
</html>

-------------------#####-------------------

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net