CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thay đổi nội dung của thẻ HTML bằng Javascript

Sử dụng kiến thức đã học hãy viết chương trình gồm 2 button và 1 thẻ div, khi click vào button thứ nhất thì thiết lập nội dung cho thẻ div là "Demo thay đổi nội dung thẻ div bằng Javascript tại Freetuts", khi click vào button thứ hai thì gán nội dung là "Nội dung của thẻ div đã bị thay đổi".

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để thay đổi nội dung của mộ thẻ HTML thì ta sử dụng thuộc tinh innerHTML, nhưng trước khi sử dụng thuộc tính đó thì ta phải sử dụng DOM để lấy thẻ div cần thay đổi nội dung và gán sự kiện click vào 2 button. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Xây dựng HTML

Code HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Thay đổi nội dung của thẻ HTML</h2>
    <div id="content" style="padding: 20px; background: blue; color: white; margin: 40px 0px;">
      Đây là nội dung cần thay đổi.
    </div>
    <input type="button" id="btn1" value="Xem nội dung 1"/>
    <input type="button" id="btn2" value="Xem nội dung 2"/>
    <script language="javascript">
       // Code JS tại đây
    </script>
  </body>
</html>

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Lưu ý: Code Javascript sẽ được đặt trong thẻ script.

Bước 2: Lấy các đối tượng HTML

Sử dụng DOM lấy thẻ div và 2 button

Code Javascript
// Lấy 2 button và thẻ div
var button1 = document.getElementById("btn1");
var button2 = document.getElementById("btn2");
var div = document.getElementById('content');

Bước 3: Gán sự kiện click và thay đổi nội dung

Gán sự kiện click cho 2 button, nội dung bên trong của sự kiện là sử dụng thuộc tính innerHTML của thẻ div để thay đổi nội dung cho chính nó div.innerHTML = "nội dung".

Code Javascript
// Thiết lập click cho button 1
button1.onclick = function(){
  div.innerHTML = 'Demo thay đổi nội dung thẻ div bằng Javascript tại Freetuts';
};

// Thiết lập click cho button 2
button2.onclick = function(){
  div.innerHTML = 'Nội dung của thẻ div đã bị thay đổi';
};

Toàn bộ chương trình

Bài giải tham khảo RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Thay đổi nội dung của thẻ HTML</h2>
    <div id="content" style="padding: 20px; background: blue; color: white; margin: 40px 0px;">
      Đây là nội dung cần thay đổi.
    </div>
    <input type="button" id="btn1" value="Xem nội dung 1"/>
    <input type="button" id="btn2" value="Xem nội dung 2"/>
    <script language="javascript">
      // Lấy 2 button và thẻ div
      var button1 = document.getElementById("btn1");
      var button2 = document.getElementById("btn2");
      var div = document.getElementById('content');
      
      // Thiết lập click cho button 1
      button1.onclick = function(){
        div.innerHTML = 'Demo thay đổi nội dung thẻ div bằng Javascript tại Freetuts';
      };
      
      // Thiết lập click cho button 2
      button2.onclick = function(){
        div.innerHTML = 'Nội dung của thẻ div đã bị thay đổi';
      };
      
    </script>
  </body>
</html>

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Download mã nguồn freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top