CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thay đổi nội dung của thẻ HTML bằng Javascript

Sử dụng kiến thức đã học hãy viết chương trình gồm 2 button và 1 thẻ div, khi click vào button thứ nhất thì thiết lập nội dung cho thẻ div là "Demo thay đổi nội dung thẻ div bằng Javascript tại Freetuts", khi click vào button thứ hai thì gán nội dung là "Nội dung của thẻ div đã bị thay đổi".

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để thay đổi nội dung của mộ thẻ HTML thì ta sử dụng thuộc tinh innerHTML, nhưng trước khi sử dụng thuộc tính đó thì ta phải sử dụng DOM để lấy thẻ div cần thay đổi nội dung và gán sự kiện click vào 2 button. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Xây dựng HTML

Code HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Thay đổi nội dung của thẻ HTML</h2>
    <div id="content" style="padding: 20px; background: blue; color: white; margin: 40px 0px;">
      Đây là nội dung cần thay đổi.
    </div>
    <input type="button" id="btn1" value="Xem nội dung 1"/>
    <input type="button" id="btn2" value="Xem nội dung 2"/>
    <script language="javascript">
       // Code JS tại đây
    </script>
  </body>
</html>

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Lưu ý: Code Javascript sẽ được đặt trong thẻ script.

Bước 2: Lấy các đối tượng HTML

Sử dụng DOM lấy thẻ div và 2 button

Code Javascript
// Lấy 2 button và thẻ div
var button1 = document.getElementById("btn1");
var button2 = document.getElementById("btn2");
var div = document.getElementById('content');

Bước 3: Gán sự kiện click và thay đổi nội dung

Gán sự kiện click cho 2 button, nội dung bên trong của sự kiện là sử dụng thuộc tính innerHTML của thẻ div để thay đổi nội dung cho chính nó div.innerHTML = "nội dung".

Code Javascript
// Thiết lập click cho button 1
button1.onclick = function(){
  div.innerHTML = 'Demo thay đổi nội dung thẻ div bằng Javascript tại Freetuts';
};

// Thiết lập click cho button 2
button2.onclick = function(){
  div.innerHTML = 'Nội dung của thẻ div đã bị thay đổi';
};

Toàn bộ chương trình

Bài giải tham khảo RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Thay đổi nội dung của thẻ HTML</h2>
    <div id="content" style="padding: 20px; background: blue; color: white; margin: 40px 0px;">
      Đây là nội dung cần thay đổi.
    </div>
    <input type="button" id="btn1" value="Xem nội dung 1"/>
    <input type="button" id="btn2" value="Xem nội dung 2"/>
    <script language="javascript">
      // Lấy 2 button và thẻ div
      var button1 = document.getElementById("btn1");
      var button2 = document.getElementById("btn2");
      var div = document.getElementById('content');
      
      // Thiết lập click cho button 1
      button1.onclick = function(){
        div.innerHTML = 'Demo thay đổi nội dung thẻ div bằng Javascript tại Freetuts';
      };
      
      // Thiết lập click cho button 2
      button2.onclick = function(){
        div.innerHTML = 'Nội dung của thẻ div đã bị thay đổi';
      };
      
    </script>
  </body>
</html>

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Download mã nguồn freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top