Thay đổi nội dung của thẻ HTML bằng Javascript

DOWNLOAD DEMO

Sử dụng kiến thức đã học hãy viết chương trình gồm 2 button và 1 thẻ div, khi click vào button thứ nhất thì thiết lập nội dung cho thẻ div là "Demo thay đổi nội dung thẻ div bằng Javascript tại Freetuts", khi click vào button thứ hai thì gán nội dung là "Nội dung của thẻ div đã bị thay đổi".

Để thay đổi nội dung của mộ thẻ HTML thì ta sử dụng thuộc tinh innerHTML, nhưng trước khi sử dụng thuộc tính đó thì ta phải sử dụng DOM để lấy thẻ div cần thay đổi nội dung và gán sự kiện click vào 2 button. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Xây dựng HTML

Code HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Thay đổi nội dung của thẻ HTML</h2>
    <div id="content" style="padding: 20px; background: blue; color: white; margin: 40px 0px;">
      Đây là nội dung cần thay đổi.
    </div>
    <input type="button" id="btn1" value="Xem nội dung 1"/>
    <input type="button" id="btn2" value="Xem nội dung 2"/>
    <script language="javascript">
       // Code JS tại đây
    </script>
  </body>
</html>

Lưu ý: Code Javascript sẽ được đặt trong thẻ script.

Bước 2: Lấy các đối tượng HTML

Sử dụng DOM lấy thẻ div và 2 button

Code Javascript
// Lấy 2 button và thẻ div
var button1 = document.getElementById("btn1");
var button2 = document.getElementById("btn2");
var div = document.getElementById('content');

Bước 3: Gán sự kiện click và thay đổi nội dung

Gán sự kiện click cho 2 button, nội dung bên trong của sự kiện là sử dụng thuộc tính innerHTML của thẻ div để thay đổi nội dung cho chính nó div.innerHTML = "nội dung".

Code Javascript
// Thiết lập click cho button 1
button1.onclick = function(){
  div.innerHTML = 'Demo thay đổi nội dung thẻ div bằng Javascript tại Freetuts';
};

// Thiết lập click cho button 2
button2.onclick = function(){
  div.innerHTML = 'Nội dung của thẻ div đã bị thay đổi';
};

Toàn bộ chương trình

Bài giải tham khảo RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Thay đổi nội dung của thẻ HTML</h2>
    <div id="content" style="padding: 20px; background: blue; color: white; margin: 40px 0px;">
      Đây là nội dung cần thay đổi.
    </div>
    <input type="button" id="btn1" value="Xem nội dung 1"/>
    <input type="button" id="btn2" value="Xem nội dung 2"/>
    <script language="javascript">
      // Lấy 2 button và thẻ div
      var button1 = document.getElementById("btn1");
      var button2 = document.getElementById("btn2");
      var div = document.getElementById('content');
      
      // Thiết lập click cho button 1
      button1.onclick = function(){
        div.innerHTML = 'Demo thay đổi nội dung thẻ div bằng Javascript tại Freetuts';
      };
      
      // Thiết lập click cho button 2
      button2.onclick = function(){
        div.innerHTML = 'Nội dung của thẻ div đã bị thay đổi';
      };
      
    </script>
  </body>
</html>

-------------------#####-------------------

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net