CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bắt sự kiện onchange của thẻ select

Thông thường ta hay sử dụng Javascript để bắt sự kiện onchange của thẻ select. Sự kiện onchange là sự kiện khi bạn thay đổi lựa chọn của select box. Ví dụ trang nhập thông tin giới tính bạn sẽ có hai giá trị đó là nam hoặc nữ, nếu bạn thay đổi từ nam sang nữ hoặc ngược lại thì sẽ xảy ra sự kiện onchange.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trăm nghe không bằng mắt thấy, bây giờ mình sẽ làm một ví dụ để bạn dễ hiểu hơn nhé: Hãy viết chương trình cho người dùng chọn giới tính, mỗi khi người dùng thay đổi giới tính thì hiển thị một câu thông báo giới tính mà họ đã chọn.

Bài giải

Trước tiên chúng ta sẽ xây dựng HTML như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Chọn giới tính</h2>
    <p>In ra thông báo khi giới tính được thay đổi </p>
    <select id="gender" onchange="genderChanged(this)">
      <option value=""> -- Chọn -- </option>
      <option value="nam">Nam</option>
      <option value="nu"> Nữ </option>
    </select>
    <p style="color: red" id="show_message"></p>
    <script language="javascript">
      // Hàm xử lý khi thẻ select thay đổi giá trị được chọn
      // obj là tham số truyền vào và cũng chính là thẻ select
      function genderChanged(obj)
      {
        
      }

    </script>
  </body>
</html>

Nhiệm vụ bây giờ là bổ sung Javascript vào hàm genderChanged, code nhu sau:

Code RUN
// Hàm xử lý khi thẻ select thay đổi giá trị được chọn
// obj là tham số truyền vào và cũng chính là thẻ select
function genderChanged(obj)
{
  var message = document.getElementById('show_message');
  var value = obj.value;
  if (value === ''){
    message.innerHTML = "Bạn chưa chọn giới tính";
  }
  else if (value === 'nam'){
    message.innerHTML = "Bạn đã chọn giới tính nam";
  }
  else if (value === 'nu'){
    message.innerHTML = "Bạn đã chọn giới tính nữ";
  }
}

Chạy ví dụ này lên bạn sẽ thấy kết quả như trong đề bài đưa ra. Nếu bạn chưa hiểu event là gì thì hãy tham khảo bài sự kiện (event) trong Javascript nhé.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top