CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo check all và uncheck all trong Javascript

Thông thường khi xây dựng chức năng quản lý danh sách dữ liệu thì mỗi record ta sẽ bổ sung một nút checkbox để khi người dùng muốn xóa record nào thì chỉ cần checked vào record đó. Để làm được chức năng này thì bạn phải kết hợp cả Javascript và ngôn ngữ Server như PHP, JSP, ASP ... Tuy nhiên trong bài tập này mình chỉ trình bày cách sử dụng Javascript để thiết lập check all và uncheck all thôi nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Kết quả như sau:

Như ta biết để thiết lập checked cho một checkbox thì ta sẽ dựa vào giá trụ TRUE/FALSE của thuộc tính checked. Nhưng vấn đề là ta phải thiết lập cho nhiều checkbox nên cần phải sử dụng DOM để lấy danh sách các checkbox, sau đó lặp qua từng checkbox để thay đổi trạng thái checked.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trước tiên mình tạo giao diện như sau:

Giao diện RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Tạo check all và uncheck all trong Javascript</h2>
    <table border='1' cellspacing='0' cellpadding='10'>
      <tr style="font-weight: bold">
        <td><input type='checkbox' name='name[]' id='check_all' value='' /></td>
        <td>Nguyễn Văn Cường</td>
      </tr>
      <tr style="font-weight: bold">
        <td><input type='checkbox' name='name[]' id='check_all' value='' /></td>
        <td>Vũ Thị Thu Tình</td>
      </tr>
      <tr style="font-weight: bold">
        <td><input type='checkbox' name='name[]' id='check_all' value='' /></td>
        <td>Nguyễn Văn Thiên</td>
      </tr>
      <tr style="font-weight: bold">
        <td><input type='checkbox' name='name[]' id='check_all' value='' /></td>
        <td>Nguyễn Thị Thanh Thu</td>
      </tr>
    </table>
    <br/>
    <br/>
    <input type="button" id="btn1" value="Chọn hết"/>
    <input type="button" id="btn2" value="Bỏ chọn"/>
 
  </body>
</html

Bây giờ ta sẽ bổ sung một chút Javascript, nhớ là đặt nó phía dưới các checkbox nhé.

Toàn bộ chương trình RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Tạo check all và uncheck all trong Javascript</h2>
    <table border='1' cellspacing='0' cellpadding='10'>
      <tr style="font-weight: bold">
        <td><input type='checkbox' name='name[]' id='check_all' value='' /></td>
        <td>Nguyễn Văn Cường</td>
      </tr>
      <tr style="font-weight: bold">
        <td><input type='checkbox' name='name[]' id='check_all' value='' /></td>
        <td>Vũ Thị Thu Tình</td>
      </tr>
      <tr style="font-weight: bold">
        <td><input type='checkbox' name='name[]' id='check_all' value='' /></td>
        <td>Nguyễn Văn Thiên</td>
      </tr>
      <tr style="font-weight: bold">
        <td><input type='checkbox' name='name[]' id='check_all' value='' /></td>
        <td>Nguyễn Thị Thanh Thu</td>
      </tr>
    </table>
    <br/>
    <br/>
    <input type="button" id="btn1" value="Chọn hết"/>
    <input type="button" id="btn2" value="Bỏ chọn"/>
    
    
    <script language="javascript">

      // Chức năng chọn hết
      document.getElementById("btn1").onclick = function () 
      {
        // Lấy danh sách checkbox
        var checkboxes = document.getElementsByName('name[]');

        // Lặp và thiết lập checked
        for (var i = 0; i < checkboxes.length; i++){
          checkboxes[i].checked = true;
        }
      };

      // Chức năng bỏ chọn hết
      document.getElementById("btn2").onclick = function () 
      {
        // Lấy danh sách checkbox
        var checkboxes = document.getElementsByName('name[]');

        // Lặp và thiết lập Uncheck
        for (var i = 0; i < checkboxes.length; i++){
          checkboxes[i].checked = false;
        }
      };

    </script>
  </body>
</html>

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top