CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

JavaScript Error Reference

JavaScript cung cấp cho ta một đối tượng để cung cấp thông tin về lỗi khi có xảy ra lỗi, đối tượng được đề cập ở đây chính là Error Object.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ cố tình viết sai lệnh alert thành addlert để tìm hiểu về cách sử dụng đối tượng Error:

Ví dụ RUN
try {
  adddlert("Hello! freetuts.net");
}
catch(err) {
  document.getElementById("result").innerHTML = "Tên lỗi: " 
  + err.name + "<br>" 
  + "Nội dung lỗi: " + err.message;
}

Nội dung lỗi sẽ được thông báo đến người dùng.

Để có thể hiểu thêm về cách sử lý lỗi với đối tượng Error kết hợp cùng các lệnh Try - Catch, các bạn nên tham khảo qua bài viết Xử lý lỗi với try - catch trong Javascript.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Error Object Properties

Thuộc tính Mô tả
name Thiết lập hoặc lấy tên của lỗi
message Thiết lập hoặc lấy về nội dung của lỗi

Non-Standard Error Object Properties

Mozilla và microsoft đưa ra một số những thuộc tính không đúng chuẩn của đối tượng Error:

 • fileName (Mozilla)
 • lineNumber (Mozilla)
 • columnNumber (Mozilla)
 • stack (Mozilla)
 • description (Microsoft)
 • number (Microsoft)

Không nên sử dụng nhưng thuộc tính này cho các trang web được public vì chúng sẽ không thể hoạt động trên một số loại trình duyệt.

Tham khảo: w3schools.com

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw,