JavaScript Error Reference

JavaScript cung cấp cho ta một đối tượng để cung cấp thông tin về lỗi khi có xảy ra lỗi, đối tượng được đề cập ở đây chính là Error Object.

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ cố tình viết sai lệnh alert thành addlert để tìm hiểu về cách sử dụng đối tượng Error:

Ví dụ RUN
try {
  adddlert("Hello! freetuts.net");
}
catch(err) {
  document.getElementById("result").innerHTML = "Tên lỗi: " 
  + err.name + "<br>" 
  + "Nội dung lỗi: " + err.message;
}

Nội dung lỗi sẽ được thông báo đến người dùng.

Để có thể hiểu thêm về cách sử lý lỗi với đối tượng Error kết hợp cùng các lệnh Try - Catch, các bạn nên tham khảo qua bài viết Xử lý lỗi với try - catch trong Javascript.

Error Object Properties

Thuộc tính Mô tả
name Thiết lập hoặc lấy tên của lỗi
message Thiết lập hoặc lấy về nội dung của lỗi

Non-Standard Error Object Properties

Mozilla và microsoft đưa ra một số những thuộc tính không đúng chuẩn của đối tượng Error:

 • fileName (Mozilla)
 • lineNumber (Mozilla)
 • columnNumber (Mozilla)
 • stack (Mozilla)
 • description (Microsoft)
 • number (Microsoft)

Không nên sử dụng nhưng thuộc tính này cho các trang web được public vì chúng sẽ không thể hoạt động trên một số loại trình duyệt.

Tham khảo: w3schools.com

Tuyển sinh viên viết hướng dẫn cài thủ thuật phần mềm - máy tính. (Nhuận bút 35k / bài) Liên hệ thehalfheart

Ngẫu nhiên