Home > Javascript > Bài tập Javascript > JavaScript Error name Property

JavaScript Error name Property

Định ngĩa và cách sử dụng

Thuộc tính name có chức năng thiết lập hoặc trả về tên của lỗi xảy ra.

Dưới đây là 6 giá trị mà thuộc tính name có thể trả về:

Tên lỗi Mô tả DEMO
EvalError một lỗi xảy ra trong hàm eval(). Lưu ý là trong các phiên bản Javascript mới sẽ quăng ra lỗi EvalError, sử dụng SyntaxError để thay thế.  
RangeError xảy ra khi có giá trị number ngoài phạm vi DEMO
ReferenceError xảy ra khi một Reference không hợp lệ DEMO
SyntaxError xảy ra khi có lỗi cú pháp DEMO
TypeError xảy ra khi có lỗi về kiểu dữ liệu DEMO
URIError lỗi xảy ra trong qua trình encodeURI() DEMO

Cú pháp

Cú pháp: errorObj.name

Technical Details

Giá trị trả về: trả về một chuỗi đại diện cho tên của lỗi xảy ra.

Bài viết được đăng tại freetuts.net

Phiên bản Javascript: 1.0

Tham khảo: w3schools.com

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
JavaScript Error name Property
JavaScript Error message Property

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP