JavaScript Error message Property

Định nghĩa và cách sử dụng

Thuộc tính message có chức năng thiết lập hoặc lấy về nội dung của lỗi.

Cú pháperrorObj.message

Trong ví dụ dưới đây, mình sẽ cố ý viết sai lệnh alert thành addlert để xem nội dung lỗi là gì nhé:

Ví dụ RUN
try {
    addlert("Hello! freetuts.net");
}
catch(err) {
    document.getElementById("result").innerHTML = 
    "Nội dung lỗi: " + err.message;
}

Kết quả
Nội dung lỗi: addlert is not defined

Technical Details

Kết quả trả về: trả về một chuỗi đại diện cho nội dung của lỗi xảy ra.

phiên bản Javascript: 1.0

Tham khảo: w3schools.com

Học Javascript cho người mới bắt đầu
Bạn đang tự học Javascript nhưng lại mất phương hướng? Vậy thì hãy tham khảo khóa học này nhé, đây là khóa học dành cho người mới bắt đầu tìm hiểu Javascript.
XEM NGAY

Câu hỏi và bài tập

Nguồn: freetuts.net