CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

JavaScript Math Reference

Math Object

Đối tượng Math trong Javascript sẽ giúp bạn thực hiện các biểu thức đặc biệt trong toán học.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đối tượng Math không cần phải khởi tạo. Tất cả các thuộc tính, phương thức của đối tượng tượng Math đều có thể được gọi trực tiếp( ví dụ Math.PI, Math.sqrt() .vv..).

Cú pháp

Cú pháp
var x = Math.PI;            
var y = Math.sqrt(16);

Để tìm hiểu thêm về đối tượng Math, bạn nên tham khảo qua bài viết JavaScript Math Tutorial.

Math Object Properties

Bảng dưới sẽ mô tả các thuộc tính của đối tượng Math.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Tên Thuộc tính Mô tả
E trả về giá trị Euler's number.(xấp xỉ 2.718)
LN2 trả về logarit tự nhiên của 2( xấp xỉ 0.693)
LN10 trả về logarit tự nhiên của 10( xấp xỉ 2.302)
LOG2E trả về logarit cơ số 2 của E( xấp xỉ 1.442)
LOG10E trả về logarit cơ số 10 của E( xấp xỉ 0.443)
PI trả về số PI( xấp xỉ 3.14)
SQRT1_2 trả về căn bậc 2 của 0.5( xấp xỉ 0.707)
SQRT2 trả về căn bậc 2 của 2( xấp xỉ 1.414)

Tham khảo: w3schools.com

Cùng chuyên mục:

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top