CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

JavaScript Math Reference

Math Object

Đối tượng Math trong Javascript sẽ giúp bạn thực hiện các biểu thức đặc biệt trong toán học.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đối tượng Math không cần phải khởi tạo. Tất cả các thuộc tính, phương thức của đối tượng tượng Math đều có thể được gọi trực tiếp( ví dụ Math.PI, Math.sqrt() .vv..).

Cú pháp

Cú pháp
var x = Math.PI;            
var y = Math.sqrt(16);

Để tìm hiểu thêm về đối tượng Math, bạn nên tham khảo qua bài viết JavaScript Math Tutorial.

Math Object Properties

Bảng dưới sẽ mô tả các thuộc tính của đối tượng Math.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Tên Thuộc tính Mô tả
E trả về giá trị Euler's number.(xấp xỉ 2.718)
LN2 trả về logarit tự nhiên của 2( xấp xỉ 0.693)
LN10 trả về logarit tự nhiên của 10( xấp xỉ 2.302)
LOG2E trả về logarit cơ số 2 của E( xấp xỉ 1.442)
LOG10E trả về logarit cơ số 10 của E( xấp xỉ 0.443)
PI trả về số PI( xấp xỉ 3.14)
SQRT1_2 trả về căn bậc 2 của 0.5( xấp xỉ 0.707)
SQRT2 trả về căn bậc 2 của 2( xấp xỉ 1.414)

Tham khảo: w3schools.com

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top