JavaScript Math Reference

Math Object

Đối tượng Math trong Javascript sẽ giúp bạn thực hiện các biểu thức đặc biệt trong toán học.

Đối tượng Math không cần phải khởi tạo. Tất cả các thuộc tính, phương thức của đối tượng tượng Math đều có thể được gọi trực tiếp( ví dụ Math.PI, Math.sqrt() .vv..).

Cú pháp

Cú pháp
var x = Math.PI;            
var y = Math.sqrt(16);

Để tìm hiểu thêm về đối tượng Math, bạn nên tham khảo qua bài viết JavaScript Math Tutorial.

Math Object Properties

Bảng dưới sẽ mô tả các thuộc tính của đối tượng Math.

Tên Thuộc tính Mô tả
E trả về giá trị Euler's number.(xấp xỉ 2.718)
LN2 trả về logarit tự nhiên của 2( xấp xỉ 0.693)
LN10 trả về logarit tự nhiên của 10( xấp xỉ 2.302)
LOG2E trả về logarit cơ số 2 của E( xấp xỉ 1.442)
LOG10E trả về logarit cơ số 10 của E( xấp xỉ 0.443)
PI trả về số PI( xấp xỉ 3.14)
SQRT1_2 trả về căn bậc 2 của 0.5( xấp xỉ 0.707)
SQRT2 trả về căn bậc 2 của 2( xấp xỉ 1.414)

Tham khảo: w3schools.com

Tuyển sinh viên viết hướng dẫn cài thủ thuật phần mềm - máy tính. (Nhuận bút 35k / bài) Liên hệ thehalfheart

Ngẫu nhiên