JavaScript Math Object

Đối tượng Math trong Javascript sẽ giúp bạn thực hiện các biểu thức đặc biệt trong toán học.

Math.round()

Phương thức Math.round() sẽ làm tròn số được truyền vào, cụ thể phương thức sẽ làm tròn đến số nguyên gần nhất so với giá trị số truyền vào:

Ví dụ RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var content = "9.7 ~ " + Math.round(9.7) + '<br>';
        content += "1.1323 ~ " + Math.round(1.1323) + '<br>';
        content += "4.5 ~ " + Math.round(4.5) + '<br>';
        document.getElementById("result").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
9.7 ~ 10
1.1323 ~ 1
4.5 ~ 5

Math.pow()

Math.pow(x, y) sẽ trả về giá trị x y:

Ví dụ RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var content = "8<sup>2</sup> = " + Math.pow(8, 2) + '<br>';
        content += "9<sup>3</sup> = " + Math.pow(9, 3) + '<br>';
        content += "3<sup>4</sup> = " + Math.pow(3, 4) + '<br>';
        document.getElementById("result").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
64
729
81

Math.sqrt()

Phương thức Math.sqrt(x) sẽ trả về căn bậc 2 của x:

Ví dụ RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var content = "căn bậc 2 của 49 = " + Math.sqrt(49) + '<br>';
        content += "căn bậc 2 của 25 = " + Math.sqrt(25) + '<br>';
        content += "căn bậc 2 của 31 = " + Math.sqrt(31) + '<br>';
        document.getElementById("result").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
căn bậc 2 của 49 = 7
căn bậc 2 của 25 = 5
căn bậc 2 của 31 = 5.5677643628300215

Math.abs()

Phương thức Math.abs(x) sẽ trả về giá trị tuyệt đối của x:

Ví dụ RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var content = "giá trị tuyệt đối của '-25' = " + Math.abs(-25) + '<br>';
        content += "giá trị tuyệt đối của '-2.5' = " + Math.abs(-2.5) + '<br>';
        content += "giá trị tuyệt đối của '3.31' = " + Math.abs(3.31) + '<br>';
        document.getElementById("result").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
giá trị tuyệt đối của '-25' = 25
giá trị tuyệt đối của '-2.5' = 2.5
giá trị tuyệt đối của '3.31' = 3.31

Math.ceil()

Phương thức Math.ceil() sẽ làm tròn trên một số được truyền vào:

Ví dụ RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var content = "-3.6 ~ " + Math.ceil(-3.6) + '<br>';
        content += "-2.5 ~ " + Math.ceil(-2.5) + '<br>';
        content += "3.31 ~ " + Math.ceil(3.31) + '<br>';
        document.getElementById("result").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
-3.6 ~ -3
-2.5 ~ -2
3.31 ~ 4

Math.floor()

Phương thức Math.floor() sẽ làm tròn dưới một số được truyền vào:

Ví dụ RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var content = "-3.6 ~ " + Math.floor(-3.6) + '<br>';
        content += "-2.5 ~ " + Math.floor(-2.5) + '<br>';
        content += "3.31 ~ " + Math.floor(3.31) + '<br>';
        document.getElementById("result").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
-3.6 ~ -4
-2.5 ~ -3
3.31 ~ 3

Math.sin()

Phương thức Math.sin() sẽ tính sine của góc được truyền vào( đơn vị Radians). Giá trị trả về sẽ nằm trong khoảng từ -1 đến 1.

Nếu muốn sử dụng đơn vị độ, bạn cần phải chuyển từ số đo độ sang radians với công thức: PI radian = 180 độ.

Ví dụ RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var content = "sin(PI/2) = " + Math.sin(Math.PI/2) + '<br>';
        content += "sin(PI/4) = " + Math.sin(Math.PI/4) + '<br>';
        document.getElementById("result").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
sin(PI/2) = 1
sin(PI/4) = 0.7071067811865475

Math.cos()

Phương thức Math.cos() sẽ tính cosine của góc được truyền vào( số đo góc tính theo đơn vị radians). Kết quả trả về sẽ nằm trong khoảng -1 đến 1.

Nếu muốn sử dụng đơn vị độ, bạn cần phải chuyển từ số đo độ sang radians với công thức: PI radian = 180 độ.

Ví dụ RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var content = "cos(PI) = " + Math.cos(Math.PI) + '<br>';
        content += "cos(PI/4) = " + Math.cos(Math.PI/4) + '<br>';
        document.getElementById("result").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
cos(PI) = -1
cos(PI/4) = 0.7071067811865476

Math.min() and Math.max()

Phương thức Math.min() sẽ trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách các số được truyền vào:

Ví dụ RUN
var content = Math.min(999, 123, 4, -1238, 244, -200);

Kết quả
số nhỏ nhất trong dãy số là: -1238

Phương thức Math.max() sẽ trả về giá trị lớn nhất trong danh sách các số được truyền vào:

Ví dụ RUN
var content = Math.max(999, 123, 4, -1238, 244, -200);

Kết quả
số lớn nhất trong dãy số là: 999

Math.random()

Phương thức Math.random() sẽ trả về một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 đến 1( không bao gồm 1):

Ví dụ
var number = Math.random();

Kết quả RUN
0.8898670551515575

Mỗi lần chạy chương trình, phương thức sẽ trả về một số ngẫu nhiên.

Math Properties( hằng số)

Javascript cung cấp 8 hằng số có thể truy cập như là thuộc tính của đối tượng Math:

Hằng số RUN
Math.E    // trả về Euler's number
Math.PI    // trả về số PI
Math.SQRT2  // trả về căn bậc 2 của 2
Math.SQRT1_2 // trả về căn bậc 2 của 1/2
Math.LN2   // trả về logarit tự nhiên của 2
Math.LN10   // trả về logarit tự nhiên của 10
Math.LOG2E  // trả về logarit cơ số 2 của E
Math.LOG10E  // trả về logarit cơ số 10 của E

Math Constructor

Không giống như các đối tượng toàn cục khác, đối tượng Math không cần khởi tạo để có thể hoạt động. Tất cả các phương thức và thuộc tính của nó đều ở dạng static.

Tất cả các phương thức và thuộc tính của đối tượng Math đều có thể sử dụng mà không cần khởi tạo đối tượng Math trước đó.

Math Object Methods

Tên phương thức Mô tả
abs(x) trả về giá trị tuyệt đối của x
acos(x) trả về số đo góc có cos bằng x tính theo đơn vị radians
asin(x) trả về số đo góc có sin bằng x tính theo đơn vị radians
atan(x) trả về số đo góc có tan bằng x tính theo đơn vị radians
atan2(y, x) trả về số đo góc có tan bằng thương số y/x tính theo đơn vị radians
ceil(x) làm tròn trên số x
cos(x) trả về cos của góc có số do x tính theo đơn vị radians
exp(x) trả về giá trị Ex
floor(x) làm tròn dưới số x
log(x) trả về logarit tự nhiên( logarit cơ số E) của x
max(a,b,c,d,...) trả về số lớn nhất trong dãy số a,b,c,d,...
min(a,b,c,d,...) trả về số nhỏ nhất trong dãy số a,b,c,d,...
pow(x, y) trả về giá trị xy
random() trả về một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 đến 1( không bao gồm 1)
round(x) làm tròn số x
sin(x) trả về sin của x( x là số đo góc tính bằng radians)
sqrt(x) trả về căn bậc 2 của x
tan(x) trả về tan của x( x là số đo góc tính bằng radians)

Tham khảo: w3schools.com

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
JavaScript Math Object

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP