CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

JavaScript Math Object

Đối tượng Math trong Javascript sẽ giúp bạn thực hiện các biểu thức đặc biệt trong toán học.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Math.round()

Phương thức Math.round() sẽ làm tròn số được truyền vào, cụ thể phương thức sẽ làm tròn đến số nguyên gần nhất so với giá trị số truyền vào:

Ví dụ RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var content = "9.7 ~ " + Math.round(9.7) + '<br>';
        content += "1.1323 ~ " + Math.round(1.1323) + '<br>';
        content += "4.5 ~ " + Math.round(4.5) + '<br>';
        document.getElementById("result").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
9.7 ~ 10
1.1323 ~ 1
4.5 ~ 5

Math.pow()

Math.pow(x, y) sẽ trả về giá trị x y:

Ví dụ RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var content = "8<sup>2</sup> = " + Math.pow(8, 2) + '<br>';
        content += "9<sup>3</sup> = " + Math.pow(9, 3) + '<br>';
        content += "3<sup>4</sup> = " + Math.pow(3, 4) + '<br>';
        document.getElementById("result").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
64
729
81

Math.sqrt()

Phương thức Math.sqrt(x) sẽ trả về căn bậc 2 của x:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var content = "căn bậc 2 của 49 = " + Math.sqrt(49) + '<br>';
        content += "căn bậc 2 của 25 = " + Math.sqrt(25) + '<br>';
        content += "căn bậc 2 của 31 = " + Math.sqrt(31) + '<br>';
        document.getElementById("result").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
căn bậc 2 của 49 = 7
căn bậc 2 của 25 = 5
căn bậc 2 của 31 = 5.5677643628300215

Math.abs()

Phương thức Math.abs(x) sẽ trả về giá trị tuyệt đối của x:

Ví dụ RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var content = "giá trị tuyệt đối của '-25' = " + Math.abs(-25) + '<br>';
        content += "giá trị tuyệt đối của '-2.5' = " + Math.abs(-2.5) + '<br>';
        content += "giá trị tuyệt đối của '3.31' = " + Math.abs(3.31) + '<br>';
        document.getElementById("result").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
giá trị tuyệt đối của '-25' = 25
giá trị tuyệt đối của '-2.5' = 2.5
giá trị tuyệt đối của '3.31' = 3.31

Math.ceil()

Phương thức Math.ceil() sẽ làm tròn trên một số được truyền vào:

Ví dụ RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var content = "-3.6 ~ " + Math.ceil(-3.6) + '<br>';
        content += "-2.5 ~ " + Math.ceil(-2.5) + '<br>';
        content += "3.31 ~ " + Math.ceil(3.31) + '<br>';
        document.getElementById("result").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
-3.6 ~ -3
-2.5 ~ -2
3.31 ~ 4

Math.floor()

Phương thức Math.floor() sẽ làm tròn dưới một số được truyền vào:

Ví dụ RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var content = "-3.6 ~ " + Math.floor(-3.6) + '<br>';
        content += "-2.5 ~ " + Math.floor(-2.5) + '<br>';
        content += "3.31 ~ " + Math.floor(3.31) + '<br>';
        document.getElementById("result").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
-3.6 ~ -4
-2.5 ~ -3
3.31 ~ 3

Math.sin()

Phương thức Math.sin() sẽ tính sine của góc được truyền vào( đơn vị Radians). Giá trị trả về sẽ nằm trong khoảng từ -1 đến 1.

Nếu muốn sử dụng đơn vị độ, bạn cần phải chuyển từ số đo độ sang radians với công thức: PI radian = 180 độ.

Ví dụ RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var content = "sin(PI/2) = " + Math.sin(Math.PI/2) + '<br>';
        content += "sin(PI/4) = " + Math.sin(Math.PI/4) + '<br>';
        document.getElementById("result").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
sin(PI/2) = 1
sin(PI/4) = 0.7071067811865475

Math.cos()

Phương thức Math.cos() sẽ tính cosine của góc được truyền vào( số đo góc tính theo đơn vị radians). Kết quả trả về sẽ nằm trong khoảng -1 đến 1.

Nếu muốn sử dụng đơn vị độ, bạn cần phải chuyển từ số đo độ sang radians với công thức: PI radian = 180 độ.

Ví dụ RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var content = "cos(PI) = " + Math.cos(Math.PI) + '<br>';
        content += "cos(PI/4) = " + Math.cos(Math.PI/4) + '<br>';
        document.getElementById("result").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
cos(PI) = -1
cos(PI/4) = 0.7071067811865476

Math.min() and Math.max()

Phương thức Math.min() sẽ trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách các số được truyền vào:

Ví dụ RUN
var content = Math.min(999, 123, 4, -1238, 244, -200);

Kết quả
số nhỏ nhất trong dãy số là: -1238

Phương thức Math.max() sẽ trả về giá trị lớn nhất trong danh sách các số được truyền vào:

Ví dụ RUN
var content = Math.max(999, 123, 4, -1238, 244, -200);

Kết quả
số lớn nhất trong dãy số là: 999

Math.random()

Phương thức Math.random() sẽ trả về một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 đến 1( không bao gồm 1):

Ví dụ
var number = Math.random();

Kết quả RUN
0.8898670551515575

Mỗi lần chạy chương trình, phương thức sẽ trả về một số ngẫu nhiên.

Math Properties( hằng số)

Javascript cung cấp 8 hằng số có thể truy cập như là thuộc tính của đối tượng Math:

Hằng số RUN
Math.E    // trả về Euler's number
Math.PI    // trả về số PI
Math.SQRT2  // trả về căn bậc 2 của 2
Math.SQRT1_2 // trả về căn bậc 2 của 1/2
Math.LN2   // trả về logarit tự nhiên của 2
Math.LN10   // trả về logarit tự nhiên của 10
Math.LOG2E  // trả về logarit cơ số 2 của E
Math.LOG10E  // trả về logarit cơ số 10 của E

Math Constructor

Không giống như các đối tượng toàn cục khác, đối tượng Math không cần khởi tạo để có thể hoạt động. Tất cả các phương thức và thuộc tính của nó đều ở dạng static.

Tất cả các phương thức và thuộc tính của đối tượng Math đều có thể sử dụng mà không cần khởi tạo đối tượng Math trước đó.

Math Object Methods

Tên phương thức Mô tả
abs(x) trả về giá trị tuyệt đối của x
acos(x) trả về số đo góc có cos bằng x tính theo đơn vị radians
asin(x) trả về số đo góc có sin bằng x tính theo đơn vị radians
atan(x) trả về số đo góc có tan bằng x tính theo đơn vị radians
atan2(y, x) trả về số đo góc có tan bằng thương số y/x tính theo đơn vị radians
ceil(x) làm tròn trên số x
cos(x) trả về cos của góc có số do x tính theo đơn vị radians
exp(x) trả về giá trị Ex
floor(x) làm tròn dưới số x
log(x) trả về logarit tự nhiên( logarit cơ số E) của x
max(a,b,c,d,...) trả về số lớn nhất trong dãy số a,b,c,d,...
min(a,b,c,d,...) trả về số nhỏ nhất trong dãy số a,b,c,d,...
pow(x, y) trả về giá trị xy
random() trả về một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 đến 1( không bao gồm 1)
round(x) làm tròn số x
sin(x) trả về sin của x( x là số đo góc tính bằng radians)
sqrt(x) trả về căn bậc 2 của x
tan(x) trả về tan của x( x là số đo góc tính bằng radians)

Tham khảo: w3schools.com

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top