CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Javascript tips: Cắt ngắn một mảng sử dụng length

Nếu bạn muốn thay đổi tổng số phần tử thì có thể sử dụng thuộc tính length của mảng. Thuộc tính lengh chứa thông tin tổng số phần tử của mảng nên khi bạn thay đổi giá trị của length tức là bạn đã thay đổi tổng số phần tử của mảng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta có ba trường hợp, thứ nhất là tăng phần tử, thứ hai là giảm phần tử và thứ ba là thiết lập phần tử rỗng.

Trường hợp giảm phần tử

Trường hợp này thì phần tử giảm sẽ được xóa từ cuối mảng đi tới đầu mảng cho tới khi tổng các phần tử vừa đủ.

Ví dụ
var score = ["21", "321", "312", "432", "54", "676", "54654"];

console.log(score.length); // Kết quả: 7
console.log(score); // Kết quả: ["21", "321", "312", "432", "54", "676", "54654"]


score.length = 5;
console.log(score.length); // Kết quả: 5
console.log(score); // Kết quả: ["21", "321", "312", "432", "54"]

Trường hợp tăng phần tử

Trường hợp này thì các phần tử tăng sẽ có giá trị là undefined.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ
var score = ["21", "321", "312", "432", "54", "676", "54654"];

console.log(score.length); // Kết quả: 7
console.log(score); // Kết quả: ["21", "321", "312", "432", "54", "676", "54654"]


score.length = 9;
console.log(score.length); // Kết quả: 5
console.log(score); // Kết quả: ["21", "321", "312", "432", "54", "676", "54654", Undefined x 2]

Chúng ta ít khi thay đổi thuộc tính length này, tuy nhiên đôi khi bạn muốn thay đổi chiều dài của mảng thì có thể sử dụng.

Trường phần thiết lập mảng rỗng

Từ hai ví dụ trên ta rút ra được một kinh nghiệm như sau: Nếu muốn chuyển mảng thành một mảng rỗng thì chỉ cần thiết lập length = 0.

Ví dụ
var domain = ["freetuts.net", "w3schools.com", "php.net", "codeigniter.com"];
domain.length = 0;
console.log(domain); // Kết quả: []

Hoặc bạn có thể gán giá trị rỗng cho mảng là được.

Ví dụ
var domain = ["freetuts.net", "w3schools.com", "php.net", "codeigniter.com"];
domain = [];
console.log(domain); // Kết quả: []

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,