CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thiết lập checkbox checked bằng javascript

Cho một ô checkbox và 2 button, hãy xử lý sự kiện khi click vòa button thứ nhất thì thiết lập trạng thái checked cho checkbox, khi click vào button thứ hai thì hủy bỏ trạng thái checked cho checkbox.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Như thường lệ, đối với bài này thì ta sử dụng thuộc tính checked của đối tượng HTML để thay đổi trạng thái checked cho checkbox như sau:

document.getElementById("checkboxid").checked = true/false

Trong đó bạn có thể sử dụng các loại DOM khác chứ không bắt buôc sử dụng DOM truy vấn theo id.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Tạo checkbox checked bằng javascript</h2>
    <p>Hướng dẫn tạo ô checkbox checked bằng Javascript</p>

      <h4>Bạn là fanpage của freetuts.net phải không? chọn nếu phải và không chọn nếu không phải.</h4>
      <input type="checkbox" value="0" id="checkbox1" /> Vâng, đúng rồi
      
    <br/>
    <br/>
    <br/>
    <input type="button" id="btn1" value="Chọn"/>
    <input type="button" id="btn2" value="Bỏ chọn"/>

    <script language="javascript">

      document.getElementById("btn1").onclick = function () {
        document.getElementById("checkbox1").checked = true;
      };

      document.getElementById("btn2").onclick = function () {
        document.getElementById("checkbox1").checked = false;
      };

    </script>
  </body>
</html>

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top