CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thiết lập checkbox checked bằng javascript

Cho một ô checkbox và 2 button, hãy xử lý sự kiện khi click vòa button thứ nhất thì thiết lập trạng thái checked cho checkbox, khi click vào button thứ hai thì hủy bỏ trạng thái checked cho checkbox.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Như thường lệ, đối với bài này thì ta sử dụng thuộc tính checked của đối tượng HTML để thay đổi trạng thái checked cho checkbox như sau:

document.getElementById("checkboxid").checked = true/false

Trong đó bạn có thể sử dụng các loại DOM khác chứ không bắt buôc sử dụng DOM truy vấn theo id.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Tạo checkbox checked bằng javascript</h2>
    <p>Hướng dẫn tạo ô checkbox checked bằng Javascript</p>

      <h4>Bạn là fanpage của freetuts.net phải không? chọn nếu phải và không chọn nếu không phải.</h4>
      <input type="checkbox" value="0" id="checkbox1" /> Vâng, đúng rồi
      
    <br/>
    <br/>
    <br/>
    <input type="button" id="btn1" value="Chọn"/>
    <input type="button" id="btn2" value="Bỏ chọn"/>

    <script language="javascript">

      document.getElementById("btn1").onclick = function () {
        document.getElementById("checkbox1").checked = true;
      };

      document.getElementById("btn2").onclick = function () {
        document.getElementById("checkbox1").checked = false;
      };

    </script>
  </body>
</html>

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top