CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Memory leaks là một vấn đề phổ biến và nghiêm trọng trong lập trình JavaScript có thể gây ra hiệu ứng tiêu tốn tài nguyên và làm giảm hiệu suất của ứng dụng. Khi một ứng dụng JavaScript không quản lý bộ nhớ hiệu quả, các đối tượng không còn sử dụng vẫn được giữ lại trong bộ nhớ, dẫn đến tăng lượng bộ nhớ tiêu tốn và có thể gây ra các vấn đề như giảm hiệu suất hoặc crash của ứng dụng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về 4 cách quan trọng để tránh memory leaks trong JavaScript. Mình sẽ tìm hiểu từng cách một và cung cấp các ví dụ cụ thể để minh họa cách thực hiện.

Sử dụng WeakMap và WeakSet trong JavaScript

t E1 BA A3i 20xu E1 BB 91ng 20 1 png

Sử dụng WeakMap

WeakMap là một cấu trúc dữ liệu trong JavaScript giống như Map, nhưng chỉ chấp nhận các tham chiếu yếu (weak references) cho các khóa của nó. Điều này có nghĩa là khi không còn tham chiếu nào tới một khóa nào đó, khóa đó sẽ tự động được thu gom bởi garbage collector, giúp tránh memory leaks.

Ưu điểm:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Giúp tránh memory leaks bằng cách không giữ các tham chiếu tới các đối tượng khi chúng không còn được sử dụng nữa.

Hạn chế:

 • WeakMap không thể được lặp qua hoặc biết kích thước của nó.

Ví dụ:

let weakMap = new WeakMap();

let element = document.querySelector('.element');
weakMap.set(element, {data: 'example'});

// Khi element không còn được sử dụng, weakMap sẽ tự động xóa tham chiếu đến nó.

Sử dụng WeakSet

Tương tự như WeakMap, WeakSet là một cấu trúc dữ liệu trong JavaScript giống như Set, nhưng chỉ chấp nhận các tham chiếu yếu. Các phần tử trong WeakSet cũng sẽ tự động bị thu gom bởi garbage collector khi chúng không còn được sử dụng nữa.

Ưu điểm:

 • Giúp tránh memory leaks bằng cách không giữ các tham chiếu tới các đối tượng khi chúng không còn được sử dụng nữa.

Hạn chế:

 • WeakSet không cho phép lặp qua các phần tử hoặc biết kích thước của nó.

Ví dụ:

let weakSet = new WeakSet();

let element1 = document.querySelector('.element1');
let element2 = document.querySelector('.element2');

weakSet.add(element1);
weakSet.add(element2);

// Khi element1 không còn được sử dụng, weakSet sẽ tự động xóa tham chiếu đến nó.

Sử dụng WeakMap và WeakSet là một cách hiệu quả để tránh memory leaks trong JavaScript, đặc biệt là khi bạn làm việc với các tham chiếu đến các đối tượng DOM hoặc đối tượng khác có tuổi thọ ngắn.

Giải phóng tài nguyên hợp lý trong JavaScript

Một trong những nguyên nhân phổ biến của memory leaks trong JavaScript là việc không giải phóng các tài nguyên một cách đúng đắn khi chúng không còn cần thiết nữa. Điều này có thể bao gồm việc đóng các kết nối mạng, đóng các tệp, hoặc hủy các biến đăng ký sự kiện.

Đóng kết nối mạng

 • Khi bạn đã sử dụng xong một kết nối mạng, đảm bảo đóng nó để giải phóng tài nguyên.
 • Sử dụng phương thức xhr.abort() để hủy kết nối Ajax nếu cần thiết.

Ví dụ:

let xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open('GET', 'https://example.com/data', true);
xhr.send();

// Khi đã sử dụng xong, đảm bảo đóng kết nối
xhr.onload = function() {
  // Xử lý dữ liệu
  xhr = null; // Giải phóng biến
};

Đóng các file

 • Khi bạn đã sử dụng xong một file, đảm bảo đóng nó để giải phóng tài nguyên.
 • Sử dụng phương thức fileReader.abort() để hủy việc đọc một tệp nếu cần thiết.

Ví dụ:

let fileInput = document.getElementById('fileInput');

fileInput.addEventListener('change', function(event) {
  let file = event.target.files[0];
  let fileReader = new FileReader();
  
  fileReader.onload = function() {
    // Xử lý dữ liệu từ tệp
    fileReader = null; // Giải phóng biến
  };

  fileReader.readAsText(file);
});

Hủy đăng ký sự kiện

 • Khi bạn không cần sử dụng nữa, hủy đăng ký các sự kiện để giải phóng tài nguyên và tránh memory leaks.
 • Sử dụng phương thức removeEventListener() để loại bỏ sự kiện đã đăng ký.

Ví dụ:

let button = document.getElementById('button');

function handleClick() {
  // Xử lý sự kiện
}

button.addEventListener('click', handleClick);

// Khi không cần sử dụng nữa, hủy đăng ký sự kiện
button.removeEventListener('click', handleClick);

Việc giải phóng tài nguyên hợp lý là một phần quan trọng của việc tránh memory leaks trong JavaScript. Bằng cách đảm bảo rằng bạn giải phóng các tài nguyên khi chúng không còn cần thiết nữa, bạn có thể đảm bảo rằng ứng dụng của bạn hoạt động một cách hiệu quả và không gặp phải các vấn đề liên quan đến bộ nhớ.

Quản lý DOM trong JavaScript

Trong ứng dụng web, việc tạo ra và quản lý các phần tử DOM một cách hiệu quả là rất quan trọng để tránh memory leaks. Memory leaks có thể xảy ra khi các phần tử DOM không còn cần thiết nữa, nhưng vẫn được giữ lại trong bộ nhớ do không được loại bỏ một cách đúng cách. Dưới đây là một số cách để quản lý DOM một cách hiệu quả:

Tạo và xóa phần tử DOM đúng cách

 • Khi bạn cần tạo mới một phần tử DOM, hãy đảm bảo rằng bạn chỉ tạo những gì cần thiết và xóa bỏ chúng khi chúng không còn cần thiết nữa.
 • Sử dụng phương thức document.createElement() để tạo phần tử mới và appendChild() hoặc insertBefore() để thêm nó vào DOM.
 • Khi phần tử không còn cần thiết nữa, sử dụng phương thức removeChild() để loại bỏ nó khỏi DOM.

Ví dụ:

// Tạo mới một phần tử div và thêm vào body
let newDiv = document.createElement('div');
newDiv.textContent = 'New Element';
document.body.appendChild(newDiv);

// Khi phần tử không còn cần thiết nữa, loại bỏ nó khỏi DOM
document.body.removeChild(newDiv);

Tái sử dụng phần tử DOM

 • Thay vì tạo mới các phần tử DOM mỗi khi cần, hãy xem xét tái sử dụng các phần tử đã tồn tại khi có thể.
 • Điều này giúp giảm thiểu việc tạo ra các phần tử DOM mới và giữ cho số lượng phần tử trong DOM không tăng lên quá nhanh.

Ví dụ:

// Thay vì tạo một phần tử mới mỗi khi, tái sử dụng phần tử đã tồn tại
let existingDiv = document.getElementById('existingDiv');
existingDiv.textContent = 'Updated Content';

Loại bỏ tham chiếu:

 • Khi bạn không cần sử dụng nữa, đảm bảo loại bỏ tham chiếu tới các phần tử DOM để giải phóng bộ nhớ.
 • Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn lưu trữ tham chiếu tới các phần tử DOM trong các biến hoặc các cấu trúc dữ liệu khác.

Ví dụ:

// Gán null cho tham chiếu tới phần tử DOM khi không cần thiết nữa
let element = document.getElementById('element');
// Sử dụng element
element = null;

Quản lý DOM một cách hiệu quả là một phần quan trọng của việc tránh memory leaks trong JavaScript. Bằng cách đảm bảo rằng bạn chỉ tạo, thêm, và loại bỏ các phần tử DOM một cách cẩn thận, bạn có thể tránh được những vấn đề liên quan đến bộ nhớ và làm cho ứng dụng của bạn hoạt động một cách hiệu quả hơn.

Kiểm tra và gỡ rối trong JavaScript

Kiểm tra và gỡ rối là quá trình quan trọng để phát hiện và khắc phục các vấn đề về memory leaks trong ứng dụng JavaScript. Bằng cách sử dụng các công cụ gỡ rối của trình duyệt và các công cụ phân tích khác, bạn có thể theo dõi và đánh giá việc sử dụng bộ nhớ của ứng dụng của mình.

Sử dụng công cụ gỡ rối của trình duyệt:

 • Các trình duyệt web hiện đại thường cung cấp các công cụ gỡ rối tích hợp, như Chrome DevTools hoặc Firefox Developer Tools, cho phép bạn theo dõi việc sử dụng bộ nhớ của ứng dụng và phát hiện các vấn đề về memory leaks.
 • Sử dụng tab "Memory" trong DevTools để theo dõi các biểu đồ về việc sử dụng bộ nhớ và xác định các đối tượng không được thu gom rác.

Sử dụng công cụ phân tích bộ nhớ:

 • Các công cụ như Heap Profiler trong Chrome DevTools hoặc Memory tool trong Firefox Developer Tools cung cấp phân tích chi tiết về việc sử dụng bộ nhớ của ứng dụng.
 • Sử dụng các tính năng này để xem xét các đối tượng được giữ lại trong bộ nhớ và xác định nguyên nhân của các memory leaks.

Kiểm tra Code:

 • Kiểm tra code của bạn để xác định nơi có thể gây ra memory leaks, như việc giữ các tham chiếu tới các đối tượng không cần thiết hoặc không giải phóng tài nguyên đúng cách.
 • Sử dụng các kỹ thuật như logging hoặc debugging để theo dõi các biến và tham chiếu trong code của bạn.

Thực hiện thử nghiệm:

 • Tạo các bản phát hành (releases) thử nghiệm của ứng dụng và kiểm tra sự sử dụng bộ nhớ của chúng dưới điều kiện thực tế.
 • Sử dụng các công cụ như Google Lighthouse để đánh giá hiệu suất của ứng dụng của bạn và xác định các vấn đề về memory leaks.

Ví dụ:

let array = [];

for (let i = 0; i < 1000000; i++) {
  array.push(new Array(10000));
}

// Sử dụng công cụ gỡ rối của trình duyệt để kiểm tra việc sử dụng bộ nhớ và tìm ra các vấn đề về memory leaks.

Kiểm tra và gỡ rối là một phần quan trọng của quá trình phát triển ứng dụng JavaScript để đảm bảo rằng ứng dụng của bạn hoạt động một cách hiệu quả và không gặp phải các vấn đề liên quan đến bộ nhớ. Bằng cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật phù hợp, bạn có thể phát hiện và khắc phục các vấn đề về memory leaks một cách hiệu quả.

Kết bài

Tránh memory leaks là một phần quan trọng của quá trình phát triển ứng dụng JavaScript để đảm bảo rằng chúng hoạt động một cách ổn định và hiệu quả. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật như sử dụng WeakMap và WeakSet, giải phóng tài nguyên hợp lý, quản lý DOM một cách cẩn thận, và kiểm tra gỡ rối, bạn có thể giảm thiểu nguy cơ của memory leaks trong ứng dụng của mình. Hãy áp dụng các cách tiếp cận này vào công việc của bạn để đảm bảo rằng ứng dụng của bạn hoạt động một cách ổn định và mượt mà, mà không gặp phải các vấn đề liên quan đến bộ nhớ.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Top