CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

JavaScript RegExp Reference

RegExp Object

regular expression object là một đối tượng mô tả khuôn mẫu để tìm kiếm một chuỗi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

regular expression được sử dụng để tìm kiếm, sửa đổi hoặc thay thế nội dung văn bản.

một biểu thức chính quy có thể khớp với nhiều chuỗi, cũng có thể không khớp với bất kì chuỗi nào trong đoạn văn bản.

Cú pháp

Cú pháp/pattern/modifiers;

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ
var pattern = /freetuts.net/i;<br>

Trong ví dụ trên:

  • /freetuts.net/i là biểu thức chính quy.
  • freetuts.net là partern, cái mô tả chuỗi cần tìm kiếm.
  • i (modifier) là giá trị tùy chọn xác định kiểu tìm kiếm( i sẽ quy định tìm kiếm không phân biệt chữ hoa thường).

Để tìm hiểu thêm về regular expression, các bạn nên tham khảo qua bài viết JavaScript Regular Expressions.

Modifiers

Modifiers sử dụng để thiết lập các tùy chọn tìm kiếm như tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường, tìm kiếm nhiều dòng, tìm kiếm tất cả các kết quả.

Modifier Mô tả
i Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường
g Tìm kiếm tất cả các kết quả trong chuỗi truyền vào( nếu không sử dụng tham số g, sẽ chỉ tìm kiếm được kết quả đầu tiên.)
m Tìm kiếm trên nhiều dòng

Brackets

Brackets( dấu ngoặc [], (), hoặc {}) sử dụng để tìm kiếm một dãy các kí tự nằm trong nó:

Expression Mô tả
[abc] Tìm kiếm bất kì kí tự a hoặc b hoặc c nào.
[^abc] Tìm kiếm bất kì kí tự nào không phải a, b, c.
[0-9] Tìm kiếm các kí tự từ 0 đến 9(các kí tự số).
[^0-9] Tìm kiếm bất kì kí tự nào không phải số.
[x|y] Tìm kiếm kí tự x hoặc y(tương tự như [xy])

Metacharacters

Metacharacters là nhưng kí tự có ý nghĩa đặc biệt khi đặt trong partern:

Metacharacters  Mô tả
. Tìm kiếm một kí tự bất kì trừ dấu xuống dòng và dấu chấm hết câu.
\w Tìm kiếm các kí tự chữ và số, các kí tự đặc biệt sẽ không được tìm kiếm.
\W Tìm kiếm các kí tự không phải chữ hoặc số( các khoảng trắng, kí tự đặc biệt).
\d Tìm kiếm các kí tự số.
\D Tìm kiếm các kí tự không phải số.
\s Tìm kiếm các khoảng trắng.
\S Tìm kiếm các kí tự không phải khoảng trắng.
\b Tìm kiếm từ vị trí bắt đầu mỗi từ.
\B Tìm kiếm từ vị trí không phải bắt đầu mỗi từ.
\0 Tìm kiếm vị trí xuất hiện của kí tự NUL.
\n Tìm kiếm các kí tự xuống dòng(\n).
\f Tìm kiếm vị trí xuất hiện các kí tự from feed.
\r Tìm kiếm vị trí xuất hiện của kí tự \r(carriage return).
\t Tìm kiếm vị vị trí xuất hiện của kí tự \t(tab).
\v Tìm kiếm vị trí xuất hiện của kí tự \v( vertical tab).
\xxx Tìm kiếm kí tự latin đươc biểu diễn bởi số bát phân xxx.
\xdd Tìm kiếm kí tự latin đươc biểu diễn bởi số thập lục phân xdd.
\uxxxx Tìm kiếm kí tự Unicode được biểu diễn bởi số thập lục phân uxxxx.

Quantifiers

Quantifier Mô tả
n+ Tìm kiếm chuỗi có ít nhất 1 kí tự n liên tiếp.
n* Tìm kiếm chuỗi 0 hoặc nhiều hơn kí tự n liên tiếp.
n? Tìm kiếm chuỗi có 0 hoặc 1 kí tự n.
n{X} Tìm kiếm chuỗi có X kí tự n liên tiếp.
n{X, Y} Tìm kiếm chuỗi có từ X đến Y kí tự n liên tiếp.
n{X,} Tìm kiếm chuỗi có X hoặc nhiều hơn kí tự n liên tiếp.
n$ Tìm kiếm chuỗi được kết thúc bằng kí tự n.
^n Tìm kiếm chuỗi bắt đầu bằng kí tự n.
?=n Tìm kiếm chuỗi được theo sau bằng kí tự n.
?!n Tìm kiếm chuỗi không được theo sau bới n.

RegExp Object Properties

Property Mô tả
constructor Trả về một hàm, cái sẽ tạo một đối tượng RegExp nguyên mẫu.
global Kiểm tra g modifier có được thiết lập.
ignoreCase Kiểm tra i modifier có được thiết lập.
lastIndex Chỉ định vị trí của lần tìm kiếm tiếp theo.
multiline Kiểm tra m modifier có được thiết lập.
source Trả về chuỗi partern.

RegExp Object Methods

Phương thức Mô tả
compile() Biên dịch một biểu thức chính quy. Phương thức này đã bị loại bỏ.
exec() Kiểm tra kết quả trong một chuỗi nào đó, trả về kết quả đầu tiên tìm thấy.
test() Kiểm tra kết quả trong một chuỗi nào đó, trả về True hoặc False
toString() Trả về biểu thức chính quy dưới dạng một chuỗi.

Tham khảo: w3schools.com

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top