Home > Javascript > Javascript căn bản > Hàm xử lý Number trong Javascript
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm xử lý Number trong Javascript

Trong bài tìm hiểu đối tượng Number trong Javascript mình đã giới thiệu với các bạn cách hoạt động và một số lưu ý, vậy thì trong bài này mình sẽ tiếp tục viết về Number và mình sẽ giới thiệu các hàm thường được dùng để xử lý Number trong Javascript.

Các hàm xử lý mình chia làm hai nhóm chính, thứ nhất là nhóm toàn cục và thứ hai là nhóm cục bộ, nhóm toàn cục tức là những hàm không nằm trong đối tượng Number và nhóm cục bộ tức là những hàm nằm trong đối tượng Number.

Nhóm toàn cục:

 • Number(type) trả về một number và định dạng cơ số type = (nhị phân, thập phân, thập lục phân)
 • parseFloat() chuyển sang một số float
 • parseInt() chuyển sang một số integer

Nhóm cục bộ:

 • toString() chuyển sang kiểu  string
 • toFixed(n) chuyển sang số có n số lẻ ở đằng sau
 • toPrecision(n) chuyển sang số có chiều dài là n
 • valueOf() lấy giá trị của biến hoặc một giá trị nào đó

1. Hàm xử lý Number toàn cục

Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ba hàm toàn cục trên.

Number()

Dùng để chuyển đổi một biến hoặc một giá trị nào đó sang kiểu number, nó chuyển tất cả các định dạng như Boolean, Date, String. Nếu trường hợp giá trị cần chuyển đổi không thể chuyển sang Number được thì nó sẽ chuyển sang giá trị mặc định là NaN.

Ví dụ: XEM DEMO

var boolean_true = true;
Number(boolean_true);      // returns 1

var boolean_false = false;
Number(boolean_false);     // returns 0  

var string_str = 'freetuts.net';
Number(string_str);       // returns NaN

var string_num = '100';
Number(boolstring_numean_true); // returns 100

var date = new Date();
Number(boolean_true);      // returns 1 

parseInt()

Hàm này có tác dụng giống như hàm Number(), tuy nhiên có một số điểm khác biệt như sau:

 • Nếu chuỗi có các ký tự đầu tiên là các con số và ở đằng sau là chữ cái thì nó sẽ lấy các số đầu tiên đó và chuyển thành kiểu number. Trường hợp này nếu dùng hàm Number() thì nó sẽ chuyển thành NaN.
 • Nếu dữ liệu ở các định dạng khác string thì nó sẽ chuyển thành NaN

Ví dụ: XEM DEMO

var boolean_true = true;
parseInt(boolean_true); // returns NaN

var boolean_false = false;
parseInt(boolean_false);// returns NaN

var string_str = '10 freetuts.net';
parseInt(string_str);  // returns 10

var string_num = '100';
parseInt(string_num);  // returns 100

var date = new Date();
parseInt(boolean_true); // returns NaN

parseFloat()

Hàm này chuyển dữ liệu sang định dạng float, về cách sử dụng nó giống với hàm parseInt().

Ví dụ: XEM DEMO

var boolean_true = true;
parseFloat(boolean_true);  // returns NaN

var boolean_false = false;
parseFloat(boolean_false); // returns NaN

var string_str = '10.2 freetuts.net';
parseFloat(string_str);   // returns 10.2

var string_num = '100';
parseFloat(string_num);   // returns 100

var date = new Date();
parseFloat(boolean_true);  // returns NaN

2. Hàm xử lý Number cục bộ

Những hàm cục bộ phải gắn liền với đối tượng Number cụ thể, ví dụ khi bạn khởi tạo một biến var x = 12 thì lúc này x có tất cả các hàm cục bộ đó. Ngoài ra bạn có thể sử dụng cặp mở đóng ()  để bao quanh một biểu thức  hoặc một giá trị thì vẫn sử dụng bình thường.

Ví dụ:

var x = 12;
x.toString();
(12).toString();
(12 + 12).toString();

toString()

Hàm toString() có tác dụng chuyển đổi Number sang kiểu String. 

Ví dụ: XEM DEMO

var x = 123;

typeof x;  // number
 
x = x.toString();
typeof x;  // string

typeof 12; // number

typeof (12).toString(); // string

toFixed(n)

Hàm này có tác dụng chuyển một số sang một số có n số lẻ ở sau nó và có làm tròn.

Ví dụ: XEM DEMO

var x = 5.656;
x.toFixed(0); // returns 6
x.toFixed(2); // returns 5.66
x.toFixed(4); // returns 5.6560
x.toFixed(6); // returns 5.656000

toPrecision(n)

Hàm này có tác dụng chuyển một số thành số có chiều dài là n, hàm  này khác với hàm toFixed() ở chỗ hàm toFixed() chuyển thành số có n số lẻ ở đằng sau. Có một điều lưu ý là tham số n phải luôn luôn lớn hơn 0 và nếu bạn không truyền tham số vào thì mặc định nó lấy luôn chiều dài ban đầu.

Ví dụ: XEM DEMO

var x = 5.656;
x.toPrecision(); // returns 5.656
x.toPrecision(2); // returns 5.6
x.toPrecision(4); // returns 5.656
x.toPrecision(6); // returns 5.65600

valueOf()

Hàm valueOf() có tác dụng lấy giá trị của một biến hoặc một giá trị khác - ý nghĩa là lấy giá trị của (cái gì đó).

Hàm này thực chất không sử dụng nhiều vì thông thường ta lấy giá trị trực tiếp luôn.

Ví dụ: XEM DEMO

var x = 123 + 12;

x.valueOf(); // returns 135

(2 + 3).valueOf(); // returns 5

Ngoài kiểu number ra thì hàm valueOf()  còn có thể sử dụng được với bất kì các kiểu dữ liệu khác.

3. Lời kết

Vậy là mình giới thiệu xong 7 hàm thường hay sử dụng trong Javascript để xử lý Number, trong các hàm trên thì mỗi hàm có tác dụng khác nhau và tồn tại ở một mức độ khác nhau (toàn cục, cục bộ) nên bạn cần lưu ý kẻo sử dụng nhầm lẫn.

Một lưu ý nữa là khi bạn thực hiện các phép toán thông thường như cộng, trừ, nhân, chia thì bạn phải chắc chắn dữ liệu truyền vào phải là kiểu Number thì kết quả mới trả về chính xác, vì vậy thông thường với những dữ liệu không chắc chắn là kiểu number thì bạn nên dùng hàm parseInt() hoặc Number() để chuyển đổi trước khi tính toán.

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP