PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đối tượng Number trong Javascript (cách tạo và cách sử dụng)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đối tượng number trong Javascript, qua đó bạn sẽ biết thêm một số hàm xử lý number thường gặp nhất trong Javascript.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Number là một đối tượng được sử dụng rất nhiều trong lập trình JS, nó liên quan đến các kiểu dữ liệu nói chung và kiểu số nói riêng. Bạn sẽ phải kết hợp với những hàm có sẵn để tính toán, xử lý theo yêu cầu của từng bài toán.

I. Giới thiệu number trong Javascript

Trong Javascript có một đối tượng thường được dùng để xử lý kiểu dữ liệu number, đó là đối tượng Number. Đối tượng này có hai dạng, đó là số có dấu chấm động và số không có dấu chấm động.

var x = 12; // không có dấu chấm động
var y = 12.5; // có dấu chấm động

Và nếu một số quá lớn thì bạn có thể dùng số mũ để biểu diễn.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

var x = 123e5;  // 12300000
var y = 123e-5;  // 0.00123

Không giống với các ngôn ngữ lập trình khác, các số trong Javascript luôn luôn là 64 bít và kiểu float, vì vậy bạn không thể định nghĩa các kiểu dữ liệu như integer, short, long.. Hay nói cach khác, trong Javascript khi làm việc với các chữ số thì chỉ có khái niệm Number.

Ngoài ra bạn có thể biểu diễn giá trị của Number ở dạng nhị phân, thập phân, thập lục phân, ...

var x = 0xFF;       // x có giá trị bằng 255

Tất cả các dữ liệu liên quan đến những con số đều có kiểu dữ liệu là Number, nghĩa là bạn dùng hàm typeof thì sẽ có kết quả trả về là 'number'.

var x = 123;
var y = 1.23;

typeof 12; // number
typeof x;  // number
typeof y;  // number

II. Thao tác với Number trong Javascript

Phần này chúng ta tìm hiểu một số cách xử lý liên quan đến đối tượng Number, và mình cũng đưa ra một số lưu ý để bạn không bị mắc lỗi khi sử dụng nó.

Chuyển Number sang String

Để chuyển một biến đang ở kiểu Number sang kiểu String thì ta sử dụng phương thức number.toString(type), hàm này có một tham số truyền vào là type và đây chính là kiểu dữ liệu mà ban muốn chuyển về, mặc định sẽ là hệ thập phân (10).

Sau đây là danh sách các hệ cơ số thông dụng:

 • Hệ nhị phân (2)
 • Hệ bát phân (8)
 • Hệ thập phân (10)
 • Hệ thập lục phân (8)

Ví dụ:

var myNumber = 128;
myNumber.toString(16);  // returns 80
myNumber.toString(8);   // returns 200
myNumber.toString(2);   // returns 10000000

Số Infinity

Infinity cũng là một kiểu dữ liệu Number và khi một biến có giá trị là Infinity thì tức là nó đã vượt mức lưu trữ cho phép nên theo mặc định nó sẽ chuyển về dạng đó. Vì nó cũng là một giá trị nên bạn có thể so sánh bình thường.

Ví dụ: Ta sử dụng vòng lặp while để lặp cho tới khi biến myNumber có giá trị là Infinity.

Demo RUN
var myNumber = 2;
while (myNumber != Infinity) {
  myNumber = myNumber * myNumber;
}
document.write("Giá trị của myNumber là: " + myNumber);

NaN - Not a Number

Nếu bạn thực hiện một phép toán nào đó liên quan đến Number nhưng vi phạm quy tắc tính toán thì kết quả sẽ trả về một giá trị gọi là NaN (Not a Number). Ví dụ khi bạn thực hiện phép chia hai số nếu bạn cho mẫu số là một chuỗi String thì kết quả sẽ là NaN.

var x = 2/"freetuts.net"; // NaN

Tuy nhiên nếu mẫu số là một chuỗi Number thì kết quả nó vẫn hoạt động bình thường.

var x = 100 / "10"; // kết quả = 10

Để kiểm tra một biến nào đó có phải là NaN hay không thì chúng ta sử dụng hàm isNaN().

Demo RUN
var x = 2/"s";
if (isNaN(x)){
  document.write("NaN");
} 

Numbers - Objects

Ngoài cách tạo một biến Number thông thường đó là gán giá trị trực tiếp thì còn một cách khác đó là sử dụng đối tượng Number. Tuy nhiên hai cách tạo này sẽ có kiểu dữ liệu khác nhau.

var x = 123; // number
var y = new Number(123); // object

II. Các hàm xử lý number trong Javascript

Các hàm xử lý mình chia làm hai nhóm chính, thứ nhất là nhóm toàn cục và thứ hai là nhóm cục bộ. Nhóm toàn cục tức là những hàm không nằm trong đối tượng Number và nhóm cục bộ tức là những hàm nằm trong đối tượng Number.

Nhóm toàn cục:

 • Number(type) trả về một number và định dạng cơ số type = (nhị phân, thập phân, thập lục phân)
 • parseFloat() chuyển sang một số float
 • parseInt() chuyển sang một số integer

Nhóm cục bộ:

 • toString() chuyển sang kiểu string
 • toFixed(n) chuyển sang số có n số lẻ ở đằng sau
 • toPrecision(n) chuyển sang số có chiều dài là n
 • valueOf() lấy giá trị của biến hoặc một giá trị nào đó

1. Hàm xử lý Number toàn cục

Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ba hàm toàn cục trên.

Number()

Dùng để chuyển đổi một biến hoặc một giá trị nào đó sang kiểu number, nó chuyển tất cả các định dạng như Boolean, Date, String. Nếu trường hợp giá trị cần chuyển đổi không thể chuyển sang Number được thì nó sẽ chuyển sang giá trị mặc định là NaN.

Demo RUN
var boolean_true = true;
Number(boolean_true);      // returns 1

var boolean_false = false;
Number(boolean_false);     // returns 0  

var string_str = 'freetuts.net';
Number(string_str);       // returns NaN

var string_num = '100';
Number(boolstring_numean_true); // returns 100

var date = new Date();
Number(boolean_true);      // returns 1 

parseInt()

Hàm này có tác dụng giống như hàm Number(), tuy nhiên có một số điểm khác biệt như sau:

 • Nếu chuỗi có các ký tự đầu tiên là các con số và ở đằng sau là chữ cái thì nó sẽ lấy các số đầu tiên đó và chuyển thành kiểu number. Trường hợp này nếu dùng hàm Number() thì nó sẽ chuyển thành NaN.
 • Nếu dữ liệu ở các định dạng khác string thì nó sẽ chuyển thành NaN
Demo RUN
var boolean_true = true;
parseInt(boolean_true); // returns NaN

var boolean_false = false;
parseInt(boolean_false);// returns NaN

var string_str = '10 freetuts.net';
parseInt(string_str);  // returns 10

var string_num = '100';
parseInt(string_num);  // returns 100

var date = new Date();
parseInt(boolean_true); // returns NaN

parseFloat()

Hàm này chuyển dữ liệu sang định dạng float, về cách sử dụng nó giống với hàm parseInt().

Demo RUN
var boolean_true = true;
parseFloat(boolean_true);  // returns NaN

var boolean_false = false;
parseFloat(boolean_false); // returns NaN

var string_str = '10.2 freetuts.net';
parseFloat(string_str);   // returns 10.2

var string_num = '100';
parseFloat(string_num);   // returns 100

var date = new Date();
parseFloat(boolean_true);  // returns NaN

2. Hàm xử lý Number cục bộ

Những hàm cục bộ phải gắn liền với đối tượng Number cụ thể, ví dụ khi bạn khởi tạo một biến var x = 12 thì lúc này x có tất cả các hàm cục bộ đó. Ngoài ra bạn có thể sử dụng cặp mở đóng () để bao quanh một biểu thức hoặc một giá trị thì vẫn sử dụng bình thường.

var x = 12;
x.toString();
(12).toString();
(12 + 12).toString();

toString()

Hàm toString() có tác dụng chuyển đổi Number sang kiểu String.

Demo RUN
var x = 123;

typeof x;  // number
 
x = x.toString();
typeof x;  // string

typeof 12; // number

typeof (12).toString(); // string

toFixed(n)

Hàm này có tác dụng chuyển một số sang một số có n số lẻ ở sau nó và có làm tròn.

Demo RUN
var x = 5.656;
x.toFixed(0); // returns 6
x.toFixed(2); // returns 5.66
x.toFixed(4); // returns 5.6560
x.toFixed(6); // returns 5.656000

toPrecision(n)

Hàm này có tác dụng chuyển một số thành số có chiều dài là n, hàm này khác với hàm toFixed() ở chỗ hàm toFixed() chuyển thành số có n số lẻ ở đằng sau. Có một điều lưu ý là tham số n phải luôn luôn lớn hơn 0 và nếu bạn không truyền tham số vào thì mặc định nó lấy luôn chiều dài ban đầu.

Demo RUN
var x = 5.656;
x.toPrecision(); // returns 5.656
x.toPrecision(2); // returns 5.6
x.toPrecision(4); // returns 5.656
x.toPrecision(6); // returns 5.65600

valueOf()

Hàm valueOf() có tác dụng lấy giá trị của một biến hoặc một giá trị khác - ý nghĩa là lấy giá trị của (cái gì đó).

Hàm này thực chất không sử dụng nhiều vì thông thường ta lấy giá trị trực tiếp luôn.

Demo RUN
var x = 123 + 12;

x.valueOf(); // returns 135

(2 + 3).valueOf(); // returns 5

Ngoài kiểu number ra thì hàm valueOf() còn có thể sử dụng được với bất kì các kiểu dữ liệu khác.

III. Lời kết

Vậy là mình giới thiệu xong 7 hàm thường hay sử dụng trong Javascript để xử lý Number, trong các hàm trên thì mỗi hàm có tác dụng khác nhau và tồn tại ở một mức độ khác nhau (toàn cục, cục bộ) nên bạn cần lưu ý kẻo sử dụng nhầm lẫn.

Một lưu ý nữa là khi bạn thực hiện các phép toán thông thường như cộng, trừ, nhân, chia thì bạn phải chắc chắn dữ liệu truyền vào phải là kiểu Number thì kết quả mới trả về chính xác, vì vậy thông thường với những dữ liệu không chắc chắn là kiểu number thì bạn nên dùng hàm parseInt() hoặc Number() để chuyển đổi trước khi tính toán.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top