PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sự kiện mousemove trong Javascript (di chuyển chuột)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu sự kiện di chuyển chuột mousemove trong Javascript, đây là sự kiện giúp bạn biết được là con trỏ chuột đang được di chuyển trên trang web.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta thường sử dụng sự kiện này để bắt được tọa độ của con trỏ chuột mỗi khi nó di chuyển. Bạn có thể áp dụng nó cho hầu hết các loại thẻ html, và nó chỉ có công dụng trong phạm vi hiển thị của thẻ đó.

1. Cú pháp onmousemove trong javascript

Chúng ta có ba cách khác nhau để thêm sự kiện di chuyển chuột onmousemove vào một thẻ HTML bất kì.

Cách 1: Sử dụng mã HTML

<element onmousemove="hanh_dong()">

Trong đó hanh_dong chính là một hàm đã được định nghĩa. Ví dụ dưới đây sẽ hiển thị tọa độ X và Y của con trỏ chuột mỗi khi nó di chuyển.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Demo RUN
<div style="height: 500px; background: blue" onmousemove="showCoordinates(event)">

</div>
<p>Tọa độ X: <span id="x"></span> - Tọa độ Y: <span id="y"></span></p>
<script>
  function showCoordinates(e){
    var x = e.clientX;
    var y = e.clientY;
    document.getElementById("x").innerHTML = x;
    document.getElementById("y").innerHTML = y;
  }
</script>

Cách 2: Sử dụng Javascript

object.onmousemove = function(){/*mã code*/};

Trong đó phần mã code chính là nội dung của hành động bạn muốn thêm vào. Đoạn code dưới đây là mình viết lại ví dụ ở cách 1.

Ví dụ RUN
<div id="container" style="height: 500px; background: blue">

</div>
<p>Tọa độ X: <span id="x"></span> - Tọa độ Y: <span id="y"></span></p>
<script>

  var object = document.getElementById('container');
  object.onmousemove = function(e){
    var x = e.clientX;
    var y = e.clientY;
    document.getElementById("x").innerHTML = x;
    document.getElementById("y").innerHTML = y;
  };
</script>

Cách 3: Sử dụng hàm addEventListenter

Ta có thể sử dụng hàm addEventListenter để thêm một sự kiện vào một đối tượng HTML.

object.addEventListener("mousemove", hanh_dong);

Trong đó hanh_dong là một hàm đã được định nghĩa trước. Ví dụ dưới đây mình viết lại theo hai cách trên.

Ví dụ RUN
<div id="container" style="height: 500px; background: blue">

</div>
<p>Tọa độ X: <span id="x"></span> - Tọa độ Y: <span id="y"></span></p>
<script>

  var object = document.getElementById('container');
  object.addEventListener('mousemove', function(e){
    var x = e.clientX;
    var y = e.clientY;
    document.getElementById("x").innerHTML = x;
    document.getElementById("y").innerHTML = y;
  });
</script>

2. Các thẻ HTML có thể sử dụng sự kiện onmousemove

Ta có thể sử dụng sự kiện di chuyển chuột onmousmove cho tất cả các thẻ HTML trừ những thẻ sau: <base>, <bdo>, <br>, <head>, <html>, <iframe>, <meta>, <param>, <script>, <style>, and <title>.

Điểm khác biệt giữa sự kiện này so với các sự kiện onmouseenter onmouseover như sau:

 • Sự kiện onmousemove xảy ra mỗi khi con trỏ chuột được di chuyển qua phần tử HTML.
 • Sự kiện mouseenter chỉ xảy ra khi con trỏ chuột vào phần tử HTML.
 • Sự kiện onmouseover xảy ra khi con trỏ chuột đi vào phần tử HTML và các phần tử con của nó.

Xem ví dụ dưới đây từ trang W3school để hiểu rõ hơn.

Ví dụ RUN
<div onmousemove="myMoveFunction()">
  <p>onmousemove: <br> <span id="demo">Mouse over me!</span></p>
</div>

<div onmouseenter="myEnterFunction()">
  <p>onmouseenter: <br> <span id="demo2">Mouse over me!</span></p>
</div>

<div onmouseover="myOverFunction()">
  <p>onmouseover: <br> <span id="demo3">Mouse over me!</span></p>
</div>

<script>
  var x = 0;
  var y = 0;
  var z = 0;

  function myMoveFunction() {
    document.getElementById("demo").innerHTML = z += 1;
  }

  function myEnterFunction() {
    document.getElementById("demo2").innerHTML = x += 1;
  }

  function myOverFunction() {
    document.getElementById("demo3").innerHTML = y += 1;
  }
</script>

Như vậy là mình đã giới thiệu xong sự kiện di chuyển chuột mousemove trong Javascript. Hy vọng qua bài này sẽ giúp bạn hiểu và sử dụng mousemove một cách đúng nhất.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top