PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hiểu rõ return TRUE/FALSE trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu return truereturn false trong Javascript. Đây là câu hỏi thường gặp khi học lập trình javascript căn bản.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta đã được học function trong Javascript. và trong bài đó mình cũng đã giải thích về từ khóa return rồi. Nếu bạn chưa hiểu về từ khóa này thì hãy quay lại và xem bài đó trước nhé.

Về cơ bản thì return true / false là kết quả trả về của một hàm. Nhưng khi hàm đó được gắn vào một sự kiện của javascript thì nó có thêm một vài công dụng khác. Chi tiết thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu ngay nhé.

1. Return true / false của function javascript

Khi một hàm return false thì tức là nó trả về một giá trị false thuộc kiểu boolean, còn return true thì trả về giá trị true và cũng thuộc kiểu boolean.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ: Hãy xem kết quả trả về của hàm dưới đây.

function checkSomething(){
  return true;
}

var flag = checkSomething();

console.log(flag); // True

Mình đã dùng biến flag để lưu trữ kết quả trả về của hàm checkSomething, vì vậy biến này sẽ có giá trị là true.

Ví dụ: Hàm kiểm tra số chẵn.

function laSoChan(num){
  return (num % 2 == 0);
}

console.log(laSoChan(2)); // True
console.log(laSoChan(3)); // False
console.log(laSoChan(5)); // False

Hàm laSoChan return true nếu khi thực hiện phép chia lấy dư số truyền vào cho 2 thì sẽ trả về 0, ngược lại thì return false.

2. Return true/false trong sự kiện Javascript

Javascript có thể can thiệp đến các sự kiện của các đối tượng HTML một cách dễ dàng. Nó có thể quyết định đến việc cho phép sự kiện xảy ra hoặc không cho phép xảy ra.

 • Nếu sự kiện return true thì tức là cho phép sự kiện xảy ra.
 • Còn return false là không cho phép sự kiện xảy ra.

Có hai cách return thông dụng nhất như sau:

Cách 1: Return tại đoạn code event trong HTML luôn.

<input type="text" onkeypress="return false" />

Cách 2: Tạo một hàm xử lý sự kiện, lúc này hàm này phải return và trong HTML bạn cũng phải return.

<script language="javascript">
function check()
{
  return false; 
}
</script>
<input type="text" onkeypress="return check()" /> 

Ví dụ: Sự kiện onclick return false.

Mình sẽ return false cho sự kiện click xem chuyện gì xảy ra nhé.

<form method="get">
  <input type="submit" onclick="return validate()" value="Submit"/>
</form>
<script>
  function validate(){
    return false;
  }
</script>

Trong ví dụ này, khi click vào nút submit thì form sẽ không được submit, bởi sự kiện này không được kích hoạt, lý do là ta đã return về false.

Nhưng nếu sửa lại code trong thẻ input thành như thế này thì vẫn submit bình thường.

<form method="get">
  <input type="submit" onclick="validate()" value="Submit"/>
</form>
<script>
  function validate(){
    return false;
  }
</script>

Lý do là ta gán một hành động vào sự kiện click onclick="validate()" chứ không phải gán một hành động quyết định đến sự kiện (tức là không có lệnh return)

Lưu ý: Bạn phải thực sự hiểu ý nghĩa của từng loại sự kiện trong javascript thì mới áp dụng đúng được. Ví dụ mình cần viết chương trình không cho người dùng nhập bất kỳ chữ gì vào một ô input thì nếu dùng sự kiện onkeyup sẽ sai, lý do là sự kiện này sảy ra khi bạn nhã phím nên bạn nhập rồi nó mới kích hoạt. Thay vì vậy thì bạn sử dụng sự kiện onkeypress.

3. Bài tập validate form sử dụng return trong javascript

Trong bài tập này ta sẽ sử dụng sự kiện onclick của nút submit, đồng thời sử dụng DOM để lấy các giá trị trong form.

Giả sử ta có đoạn HTML sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
   <form method="post" action="">
    Username: <input type="text" value="" name="username" id="username"/> <br/>
    Password: <input type="text" value="" name="password" id="password"/> <br/>
    Re Password: <input type="text" value="" name="re-password" id="re-password"/> <br/>
		<input type="submit" value="Register" />    
   </form>
  </body>
</html>

Và đây là giao diện khi chạy lên:

validate-form-basic.png

Yêu cầu của bài tập như sau:

 • Tên đăng nhập không được để trống
 • Mật khẩu không được để trống
 • Mật khẩu nhập lại phải giống với mật khẩu đã nhập ở trên

Hướng giải:

 • Tạo một javascript function validate()
 • Sử dụng return validate() trong sự kiện onclick của button Register
 • Trong hàm validate() sử dụng DOM để lấy giá trị các ô input, sau đó kiểm tra các giá trị và return về true/false

Bài giải như sau:

Demo RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <script language="javascript">
     function validate()
     {
      
       // Lấy giá trị
       var username = document.getElementById("username").value;
       var password = document.getElementById("password").value;
       var re_password = document.getElementById("re-password").value;
     	
       // Kiểm tra các giá trị
      if (username == ""){
       alert("Bạn chưa nhập tên đăng nhập");
       return false;
      }
     
      if (password == ""){
       alert("Bạn chưa nhập mật khẩu");
       return false;
      }
      
      if (password != re_password){
       alert("Mật khẩu nhập lại không đúng");
       return false;
      }
     
      return true;
     }
    </script>
    <form method="post" action="">
      Username: <input type="text" value="" name="username" id="username"/> <br/>
      Password: <input type="text" value="" name="password" id="password"/> <br/>
      Re Password: <input type="text" value="" name="re-password" id="re-password"/> <br/>
      <input type="submit" value="Register" onclick="return validate()" />    
    </form>
  </body>
</html>

Đoạn code nằm trong thẻ input onclick="return validate()" chính là gắn một hành động quyết định đến việc sự kiện có xảy ra hay không.

4. Lời kết

Như vậy là chúng ta đã học xong cách sử dụng lệnh return truereturn false trong javascript. Qua bài học này bạn phải hiểu ý nghĩa của lệnh return khi gọi đến các hàm trong các sự kiện của javascript. Bài này cũng không quá phức tạp, chỉ là sự kết hợp giữa hàm và sự kiện.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top