Home > Javascript > Javascript căn bản > Chuỗi (string) trong Javascript
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Chuỗi (string) trong Javascript

Như vậy là ta đã tìm hiểu các kiến thức riêng của javascript như DOM, BOM, Event nên để tiếp tục serie thì ta quay lại học kỹ thuật lập trình javascript căn bản, trong bài này chúng ta tìm hiểu đến chuỗi (string) trong Javascript.

1. Chuỗi (String) trong Javascript

Ở các bài trước chúng ta đã thực hiện khá nhiều ví dụ có sử dụng chuỗi nhưng chưa tìm hiểu về nó nên bây giờ ta tìm hiểu định nghĩa chính xác.

Chuỗi là một đoạn text có thể có một hoặc nhiều ký tự và thông thường chúng ta sẽ lưu trữ nó vào một biến, biến này ta sẽ gọi là biến có kiểu dữ liệu là String (chuôi). Tất cả các chuỗi đều phải được bao quanh bằng cặp dấu nháy đơn ' hoặc nháy đôi ".

Ví dụ:

var website = "website freetuts.net học javascript quá sướng";
var email = 'thehalfheart@gmail.com';<br>

Trường hợp trong chuỗi cũng có xuất hiện dấu nháy đơn hoặc nháy đôi thì bắt buộc bạn phải thêm ký tự \ đằng trước dấu nháy đó nếu không sẽ bị lỗi cũ pháp.

Ví dụ:

var message = "Học lập trình tại \"freetuts.net\" quá sướng";
var domain = 'freetuts.net - \'web học lập trình\'';

Ngoài ra còn nhiều ký hiệu kết hợp với dấu \ nữa như trong bảng dưới đây:

Code Kết quả
\' single quote
\" double quote
\\ backslash
\n new line
\r carriage return
\t tab
\b backspace
\f form feed

2. Nối chuỗi trong Javascript

Để nối chuỗi chúng ta sử dụng dấu + để gép hai chuỗi (hoặc biến) lại với nhau.

Ví dụ:

var message = "chào mừng bạn" + "đến với freetuts.net";

Hoặc:

var message1 = "chào mừng bạn";
var message2 = "đến với freetuts.net";

// Nối hai chuỗi
var message = message1 + message2;

Lưu ý khi xuống hàng của chuỗi trong Javascript

Khi bạn muốn Enter xuống hàng một chuỗi trong Javascript thì bắt buộc phải sử dụng dấu + để nối chuỗi nếu không sẽ bị lỗi cú pháp.

Ví dụ:

// Đúng
var message = "Chào mừng bạn đến với"
       + "freetuts.net";

// Sai
var message = "Chào mừng bạn đến với
        freetuts.net";

Nếu bạn muốn viết gọn hơn thì sử dụng dấu \ để báo cho trình duyệt biết là có xuống hàng.

Ví dụ:

var message = "Chào mừng bạn đến với \
     				 freetuts.net";<br />

3. Ép sang kiểu chuỗi String trong javascript

Nếu bạn muốn ép một giá trị nào đó sang kiểu chuỗi thì có thể sử dụng cú pháp string.toString().

Ví dụ: XEM DEMO

// Trước khi chuyển đổi
var number = 12;
alert(typeof number);

// Sau khi chuyển đổi
number = number.toString();
alert(typeof number);

Từ khóa typeof vars sẽ trả về kiểu dữ liệu của biến vars.

Ngoài cách trên bạn có thể sử dụng đối tượng String để tạo một chuỗi và vì là đối tượng nên nó phải có từ khóa new đặt đằng trước.

Ví dụ:

var message = new String("chào mừng bạn đến với freetuts.net");

Lúc này dù bạn truyền vào là kiểu gì đi nữa thì kết quả nó vẫn trả về kiểu string, tuy nhiên người ta khuyến khích bạn không nên sử dụng cách này bởi vì chương trình sẽ chạy chậm hơn.

4. Lời kết

Việc xử lý chuỗi trong Javascript cũng tương đối quan trọng và thường xuyên sử dụng nên bạn cần lưu ý các phần trên để tránh mắc phải những lỗi không đáng có. Và mình cũng nhắc lại việc học Javascript bạn nên sử dụng Firebug để kiểm tra lỗi bởi vì nó trực quan và đầy đủ nhất.

Bài này sẽ kết thúc ở đây, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các hàm xử lý chuỗi trong Javascript.

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP