Home > Javascript > Javascript căn bản > Lệnh kiểm tra điều kiện if else trong javascript
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Lệnh kiểm tra điều kiện if else trong javascript

Câu lệnh if else dùng để kiểm tra một mệnh đề nào đó có đúng hay không, nếu đúng thì thực thi những câu lệnh bên trong và ngược lại nếu sai thì nó sẽ bỏ qua những câu lệnh đó. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu chi tiết nó nhé.

1. Lệnh if trong javascript

Nội dung thực hiện của lệnh if sẽ được bao quanh bởi cặp ngoặc nhọn đóng mở {}.

Cú pháp lênh if
if (condition){
  // statment
}

Trong đó condition là mệnh đề điều kiện và luôn luôn phải có một trong hai giá trị là true/false hoặc giá trị tương đương như:

 • NULL => False
 • Rỗng => False
 • Số khác 0 => TRUE
 • Số 0 => FALSE

Ví dụ lệnh if RUN
var a = 12;
var b = 12;

if (a == b){
  alert('a và b bằng nhau');
}

Kết quả sẽ có thông báo popup "a và b bằng nhau".

Trường hợp nếu các câu lệnh bên trong là câu lệnh đơn ( chỉ có một lệnh) thì ta có thể bỏ cặp dấu ngoặc nhọn. Như với ví dụ trên thì ta sẽ viết lại như sau:

var a = 12;
var b = 12;

if (a == b)
  alert('a và b bằng nhau');

2. Lệnh if else trong javascript

Lệnh else sẽ được thực thi nếu lệnh if không được thực hiện, như vậy khi dùng lệnh else thì bắt buộc phải có một lệnh if trước nó

Cú pháp lệnh if else như sau
if (condition){
  // Code cho lệnh if
}
else{
  // Code cho lệnh else
}

Ví dụ RUN
var a = 12;
var b = 10;

if (a == b){
  alert('a và b bằng nhau');
}
else{
  alert('a và b khác nhau');
}

Trong ví dụ này thì chương trình sẽ chạy trong lệnh else vì điều kiện thực thi lệnh if không thỏa.

3. Kết hợp nhiều lệnh if else trong javascript

Ta có thể kết hợp nhiều câu lệnh if để xử lý, cú pháp của nó cũng không có gì khác, chỉ khác ở chỗ bạn phải bổ sung thêm từ else đằng trước các lệnh if tiếp theo.

Cú pháp nhiều lệnh if
if (condition1){
  // Code cho lệnh if 1
}
else if (condition2){
  // Code cho lệnh if 2
}
else{
  // Code cho lệnh else
}

Ví dụ RUN
var a = 12;

if (a > 12){
  alert('a > 12');
}
else if (a < 12){
  alert('a < 12');
}
else{
  alert('a = 12');
}

Kết quả sẽ chạy ở lệnh else cuối cùng tại vì các lệnh if bên trên không thỏa điều kiện. Bây giờ bạn thử đổi giá trị của a thành a = 10 thì câu lệnh thứ 2 else if sẽ được thực hiện.

4. Lệnh if else lồng nhau trong javascript

Như các ngôn ngữ khác ta có thể lồng các câu lệnh if lại với nhau, nghĩa là bên trong câu lệnh if sẽ chứa câu lệnh if khác.

Ví dụ RUN
var a = 13;
 
// Nếu a > 12
if (a > 12)
{
  // Khai báo biến b
  var b = 20;
   
  // Nếu a bằng b
  if (a == b)
  {
    alert(' a = b ');
  }
  else { // ngược lại a khác b
    alert(' a != b ');
  }
}

5. Lời kết

Quá đơn giản phải không nào, mình không giải thích nhiều lắm vì các bạn đã biết lập trình rồi và cũng thao tác với câu lệnh if else khá nhiều rồi. Còn nếu bạn chưa biết gì về lập trình thì mình nghĩ bạn nên tìm hiểu một ngôn ngữ khác trước khi quay sang đây nhé.

Danh sách bài viết
Tìm min và max của hai số cho trước bằng Javascript
Javascript: Thuật toán kiểm tra số chăn hay lẻ
Kiểm tra số chẵn hay lẻ bằng Javascript
Javascript: Kiểm tra một số có chia hết cho n hay không
Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP