javascript can ban gif Javascript căn bản

Quảng cáo

Javascript: Kiểm tra một số có chia hết cho n hay không

Từ bài tập kiểm tra một số là số chẵn hay số lẻ bạn hãy mở rộng ra thuật toán kiểm tra một số có chia hết cho n hay không?

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Trong thuật toán kiểm tra số chẵn hay lẻ thì ta chỉ cần lấy số đó chia cho 2 nếu không dư là số chẵn, ngược lại có dư là số lẻ. Từ thuật toán này ta có thể mở rộng ra thuật toán kiểm tra một số có chia hết cho n không như sau:

Thuật toán

Để kiểm tra một số có chia hết cho n không ta chỉ việc lấy số đó chia cho n, nếu chia có dư thì là không chia hết và chua không dư thì là chia hết.

Quảng cáo

Chương trình

Tương tự, ta sử dụng toán tử chia lấy dư % để giải bài này. Để đơn giản thì mình sẽ kiểm tra nó có chia hết cho 3 hay không.

Bài giải hoàn chính RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net - Bài tập Javascript</title>
  </head>
  <body>
    <script language="javascript">
      // Lấy giá trị
      var num = prompt("Nhập vàomột số cần kiểm tra có chia hết cho 3 hay không");
      
      // Chuyển sang kiểu number
      num = parseInt(num);
      
      // Kiểm tra số chẵn hay lẻ
      if (num % 3 == 0){
        document.write(num + ' chia hết cho 3');
      }
      else{
        document.write(num + ' không chia hết cho 3');
      }
      
    </script>
  </body>
</html>

Quảng cáo

Một số bài tập với lệnh if else Javascript

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top