PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Javascript: Kiểm tra một số có chia hết cho n hay không

Từ bài tập kiểm tra một số là số chẵn hay số lẻ bạn hãy mở rộng ra thuật toán kiểm tra một số có chia hết cho n hay không?

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong thuật toán kiểm tra số chẵn hay lẻ thì ta chỉ cần lấy số đó chia cho 2 nếu không dư là số chẵn, ngược lại có dư là số lẻ. Từ thuật toán này ta có thể mở rộng ra thuật toán kiểm tra một số có chia hết cho n không như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thuật toán

Để kiểm tra một số có chia hết cho n không ta chỉ việc lấy số đó chia cho n, nếu chia có dư thì là không chia hết và chua không dư thì là chia hết.

Chương trình

Tương tự, ta sử dụng toán tử chia lấy dư % để giải bài này. Để đơn giản thì mình sẽ kiểm tra nó có chia hết cho 3 hay không.

Bài giải hoàn chính RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net - Bài tập Javascript</title>
  </head>
  <body>
    <script language="javascript">
      // Lấy giá trị
      var num = prompt("Nhập vàomột số cần kiểm tra có chia hết cho 3 hay không");
      
      // Chuyển sang kiểu number
      num = parseInt(num);
      
      // Kiểm tra số chẵn hay lẻ
      if (num % 3 == 0){
        document.write(num + ' chia hết cho 3');
      }
      else{
        document.write(num + ' không chia hết cho 3');
      }
      
    </script>
  </body>
</html>

Một số bài tập với lệnh if else Javascript

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top