Home > Javascript > Javascript căn bản > Kiểm tra số chẵn hay lẻ bằng Javascript

Kiểm tra số chẵn hay lẻ bằng Javascript

DEMO

Cho một số a với dữ liệu từ người dùng nhập vào, hãy sử dụng lệnh if else để kiểm tra a là một số chẵn hay là một số lẻ, nếu số chẵn thì in ra "đây là số chẵn", ngược lại in ra "đây là số lẻ".

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trước tiên bạn cần phải hiểu thuật toán kiểm tra một số là số chẵn hay số lẻ đã nhé.

Giả sử gọi A là số cần kiểm tra, lúc này để biết được A có phải là số chẵn hay không thì chúng ta sẽ A chia cho 2, nếu phép chia có dư lớn hơn 0 thì A là số lẻ, ngược lại phép chia có dư bằng 0 thì A là số chẵn.

Và sau đây là bài giải tham khảo.

var a;
// Lấy giá trị từ người dùng
a = prompt("Nhập vào số a", "0");

// Chuyển sang kiểu number
a = parseInt(a);

// Kiểm tra số chẵn và lẽ
if (a % 2 == 0){
    document.write("a là số chẵn");
}
else{
    document.write("a là số lẽ");
}

Chúc các bạn học tốt.

Nguồn: freetuts.net

Một số bài tập với lệnh if else Javascript
Tìm min và max của hai số cho trước bằng Javascript
Javascript: Thuật toán kiểm tra số chăn hay lẻ
Kiểm tra số chẵn hay lẻ bằng Javascript
Javascript: Kiểm tra một số có chia hết cho n hay không

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP