Home > Javascript > Javascript căn bản > Tìm min và max của hai số cho trước bằng Javascript

Tìm min và max của hai số cho trước bằng Javascript

Giả sử có hai số a và b, hãy sử dụng lệnh if else trong Javascript để tìm giá trị lớn và giá trị nhỏ trong hai số đó. Thay vì gán giá trị trực tiếp cho a và b thì bạn hãy sử dụng lệnh prompt để cho người dùng nhập vào.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài này chúng ta sẽ sử dụng lệnh if else để kiểm tra xem số nào lớn thì sẽ in giá trị ra bên ngoài. Sau đây là bài giải tham khảo cho các bạn.

var a;
var b;

// Lấy giá trị từ người dùng
a = prompt("Nhập vào số a", "0");
b = prompt("Nhập vào số b", "0");

// Chuyển sang kiểu number
a = parseInt(a);
b = parseInt(b);

// Kiểm tra số nào lớn
if (a > b){
    document.write("Số a lớn hơn số b");
}
else if (a < b){
    document.write("Số a bé hơn số b");
}
else{
    document.write("Số a bằng với số b");
}

Bạn nên đọc và xem video cho bài lý thuyết thật kỹ vì mình cũng có giải thích một số bài tập tương tự như thế này rồi.

Nguồn: freetuts.net

Một số bài tập với lệnh if else Javascript
Tìm min và max của hai số cho trước bằng Javascript
Javascript: Thuật toán kiểm tra số chăn hay lẻ
Kiểm tra số chẵn hay lẻ bằng Javascript
Javascript: Kiểm tra một số có chia hết cho n hay không

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP