Home > Javascript > Javascript căn bản > Lệnh break - continue trong Javascript
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Lệnh break - continue trong Javascript

Tiêp tục với loạt serie học Javascript toàn tập thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến hai lệnh được sử dụng cũng rất thường xuyên đó là lệnh break và continue trong javascript.

Thực sự mà nói thì mình viết nhiều serive về các ngôn ngữ lập trình như PHP, Javascript, .. thì đều có lệnh này nên đôi khi trình bày lại cũng thấy lười, nhưng đành phải chấp nhận thôi vì phải đặt mình vào người đọc :D.

1. Lệnh break trong Javascript

Lệnh break có tác dụng dừng vòng lặp cho dù điều kiện của vòng lặp vẫn đang đúng, hay nói cách khác là nó thoát khỏi vòng lặp một cách đột xuất và không quan tâm đến điều kiện lặp.

Lệnh break có thể sử dụng với mọi vòng lặp như vòng lặp for, while và do while, each, ...

Ví dụ 1: Vòng lặp for lặp từ 1 tới 10 và bị dừng tại vòng lặp thứ 5 

XEM DEMO

for (var i = 1; i <= 10; i++)
{
  document.write(i + " - ");
  if (i == 5) {
    document.write("Vòng lặp bị dừng");
    break;
  }
}

Ví dụ 2: Vòng lặp while bị nhảy ra khỏi vòng lặp khi biến i chia hết cho 9

XEM DEMO

var i = 1;

while (i <= 1000)
{
 document.write(i + " - ");

 if (i % 9 == 0) {
   document.write("Vòng lặp bị dừng");
   break;
 }

 i++;
}

2. Lệnh continue trong Javascript

Khác hoàn toàn với lệnh break, lệnh continue trong javascript có tác dụng bỏ qua một bước lặp nào đó, nghĩa là lúc gặp lệnh continue thì tất cả những đoạn code nằm bên dưới sẽ không được thực hiện mà nó sẽ nhảy qua vòng lặp mới luôn.

Ví dụ 1: Vòng lặp for bỏ qua đoạn code in ra giá trị 5

XEM DEMO

for (var i = 1; i <= 10; i++)
{
 if (i == 5) {
   continue;
 }
 document.write(i + " - ");
}

Ví dụ 2: Vòng lặp while bỏ qua bước lặp nếu i chia hết cho 9

XEM DEMO

var i = 1;

while (i <= 100)
{
  if (i % 9 == 0) {
    i++;
    continue;
  }

  document.write(i + " - ");
  i++;
}

3. Lời kết

Lưu ý: Ngoài vòng lặp forvòng lặp while ra thì hai lệnh này có thể được dùng với tất cả các vòng lặp khác

Lệnh continue và lệnh break trong javascript giúp cho chương trình có thể hoạt động một cách lắc léo hơn vì vậy nó cũng rất hay được sử dụng, tuy nhiên về mức độ thường xuyên thì lệnh break được sử dụng nhiều hơn lệnh continue.

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP