PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh break - continue trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh breaklệnh continue trong javascript, đây là hai lệnh được sử dụng rất nhiều trong vòng lặp.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong vòng lặp, đôi khi bạn muốn dùng vòng lặp hoặc nhảy vòng lặp đến lần lặp tiếp theo một cách đột ngột thì phải làm sao? Rất đơn giản, sử dụng hai lệnh break JScontinule JS sẽ giải quyết được ngay.

1. Lệnh break trong Javascript

Lệnh break có tác dụng dừng vòng lặp cho dù điều kiện của vòng lặp vẫn đang đúng, hay nói cách khác là nó thoát khỏi vòng lặp một cách đột xuất và không quan tâm đến điều kiện lặp.

Lệnh break có thể sử dụng với mọi vòng lặp như vòng lặp for, while và do while, each, ...

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp break trong js:

[loop control]
  break;
[end loop]

Ráp break vào các vòng lặp:

for (loop_control){
  break;
}   

while (condition){
  break;
} 
do{
  break
} while (condition);

Ví dụ 1: Vòng lặp for lặp từ 1 tới 10 và bị dừng tại vòng lặp thứ 5

Demo RUN
for (var i = 1; i <= 10; i++)
{
  document.write(i + " - ");
  if (i == 5) {
    document.write("Vòng lặp bị dừng");
    break;
  }
}

Ví dụ 2: Vòng lặp while bị nhảy ra khỏi vòng lặp khi biến i chia hết cho 9

Demo RUN
var i = 1;

while (i <= 1000)
{
 document.write(i + " - ");

 if (i % 9 == 0) {
   document.write("Vòng lặp bị dừng");
   break;
 }

 i++;
}

2. Lệnh continue trong Javascript

Khác hoàn toàn với lệnh break, lệnh continue trong javascript có tác dụng bỏ qua một bước lặp nào đó, nghĩa là lúc gặp lệnh continue thì tất cả những đoạn code nằm bên dưới sẽ không được thực hiện mà nó sẽ nhảy qua vòng lặp mới luôn.

Cú pháp continue trong js:

[loop control]
  continue;
[end loop]

Ráp continue vào các vòng lặp:

for (loop_control){
  continue;
}   

while (condition){
  continue;
} 
do{
  continue
} while (condition);

Ví dụ 1: Vòng lặp for bỏ qua đoạn code in ra giá trị 5

Demo RUN
for (var i = 1; i <= 10; i++)
{
 if (i == 5) {
   continue;
 }
 document.write(i + " - ");
}

Ví dụ 2: Vòng lặp while bỏ qua bước lặp nếu i chia hết cho 9

Demo RUN
var i = 1;

while (i <= 100)
{
  if (i % 9 == 0) {
    i++;
    continue;
  }

  document.write(i + " - ");
  i++;
}

3. Lời kết

Lưu ý: Ngoài vòng lặp forvòng lặp while ra thì hai lệnh này có thể được dùng với tất cả các vòng lặp khác

Lệnh continue và lệnh break trong javascript giúp cho chương trình có thể hoạt động một cách lắc léo hơn vì vậy nó cũng rất hay được sử dụng, tuy nhiên về mức độ thường xuyên thì lệnh break được sử dụng nhiều hơn lệnh continue.

Bạn cũng có thể sử dụng kết hợp cả hai lệnh này trong một vòng lặp, trình biên dịch gặp lệnh nào trước thì nó sẽ chạy trước.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top