Hàm addEventListener() trong Javascript

TUYỂN ĐỐI TÁC HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
Với mong muốn phát triể freetuts mạnh hơn nên mình tuyển đối tác. Xem tại đây!

Bài trước chúng ta đã học cách sử dụng Javascript để thêm một sự kiện vào một đối tượng HTML nhưng chúng ta sử dụng cú pháp gán bình thường. Vậy trong bài này chúng ta tìm hiểu một cách cao siêu hơn đó là sử dụng hàm addEventListener() để thêm một sự kiện vào đói tượng HTML.

1. Hàm addEventListener() trong Javascript

Để thêm sự kiện cho đối tượng HTML thì chúng ta có cú pháp như sau (xem lại bài thêm sự kiện bằng javascript):

elementObject.eventName  = function(){
    // do something
};

Nhưng nếu bạn sử dụng hàm addEventListener() thì cú pháp như sau:

elementObject.addEventListener('eventName', function(e){
  // do something
});

Trong đó:

 • eventName là tên của sự kiện bỏ đi chữ on, ví dụ click, change, ...
 • function ở tham số thứ hai chính là hàm sẽ được chạy khi sự kiện eventName được kích hoạt 
Ví dụ 1: Xây dựng chức năng khi nhập dữ liệu vào ô input thì hiển thị giá trị của ô input đó ra bên ngoài

Với bài này ta sử dụng sự kiện onkeyup và bỏ đi chữ on sẽ là keyup.

Bà giảiXEM DEMO

<html>
  <body>
    <input type="text" id="txt-val" value="" />
    <div id="result"></div>
    <script language="javascript">
      // Lấy đối tượng
      var input = document.getElementById("txt-val");
      
      // Thêm sự kiện cho đối tượng
      input.addEventListener('keyup', function(){
        // Gán giá trị vào div
     	  document.getElementById('result').innerHTML = input.value;
      });
    </script>
  </body>
</html>

Như ta biết mỗi sự kiện có thể có nhiều hành động nên bạn có thể bổ sung hành động cho một sự kiện và cú pháp tương tự như trên.

Ví dụ 2: Bổ sung thêm chức năng ở ví dụ 1 như sau: nếu chiều dài của chuỗi nhập vào nhiều hơn 5 ký tự thì thông báo 

Bài giảiXEM DEMO

<html>
  <body>
    <input type="text" id="txt-val" value="" />
    <div id="result"></div>
    <script language="javascript">
      // Lấy đối tượng
      var input = document.getElementById("txt-val");
      
      // Thêm sự kiện cho đối tượng
      input.addEventListener('keyup', function(){
        // Gán giá trị vào div
     	  document.getElementById('result').innerHTML = input.value;
      });
     
     	// Bổ sung hành động nữa
     	input.addEventListener('keyup', function(){
        if (input.value.length > 5){
         	alert("Bạn đã nhập nhiều hơn 5 ký tự");
        }
      });
    </script>
  </body>
</html>

2. Thêm sự kiện cho đối tượng window

Đối tượng window ta có thể ví nó như cửa sổ trình duyệt browser nên nó sẽ có một số sự kiện riêng, điển hình là sự kiện resize browser. Như vậy với hàm addEventListener() ta cũng có thể thêm sự kiện cho window.

Ví dụ: XEM DEMO

<html>
  <body>
   	<h4>Bạn hãy zoom trình duyệt</h4>
    <div id="result"></div>
    <script language="javascript">
     window.addEventListener("resize", function(){
      document.getElementById("result").innerHTML = "Bạn vừa zoom Browser";
     });
    </script>
  </body>
</html>

3. Truyền tham số vào Event trong hàm addEventListener()

Nếu bạn muốn truyền tham số vào thì bắt buộc bạn phải tạo một hàm khác rồi gọi nó từ hàm addEventListener().

Ví dụ: XEM DEMO

// Lấy đối tượng
var button = document.getElementById("btn");

// Thêm sự kiện cho đối tượng
button.addEventListener('click', function(){
  do_something(2, 3);
});

  function do_something(a, b)
{
 alert( a + b);
}

4. Lời kết

Thực tế bạn có thể sử dụng cách thêm sự kiện đã học ở bài trước nhưng sẽ không chuyên nghiệp và hay bằng cách sử dụng hàm addEventListener(). Từ hàm này bạn có thể liên tưởng qua Events trong jQuery có cách xử lý y chang như vậy nên sau này nếu đi phỏng vấn có hỏi câu này thì bạn trả lời bản chất xử lý sự kiện trong jQuery cũng sử dụng hàm này nhé.

-------------------#####-------------------

Các khóa học JS online:

Bạn đang tìm Hosting / VPS để chạy dự án?

Hiện nay, Tinohost là một trong những nhà cung cấp Hosting tốt nhất Việt Nam. Với đội ngũ hỗ trợ nhanh chóng, giá cả phù hợp, nhiều dịch vụ miễn phí kèm theo như:

 • Hỗ trợ di chuyển dữ liệu
 • Cho dùng thử 7 ngày miễn phí
 • Tự động backup cho khách hàng (cả VPS cũng đc backup)

Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% nhé

VÀO TINOHOST NGAY