CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

JavaScript break Statement

Định nghĩa và cách sử dụng

Lệnh break sẽ thoát khỏi một câu điều kiện switch hay một vòng lặp(for, for ... in, while, do ... while).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khi câu lệnh break được sử dụng kết hợp với câu điều kiện switch nó sẽ thoát khỏi khối lệnh của switch. Cụ thể, chương trình sẽ không thực hiện thêm bất cứ câu lệnh hay trường hợp kiểm tra( case) nào của khối lệnh switch.

Khi câu lệnh break được sử dụng kết hợp với vòng lặp, nó sẽ dừng vòng lặp và tiếp tục thực hiện các đoạn mã sau đó( nếu có).

Câu lệnh break cũng có thể được sử dụng như một optional label reference để thoát khỏi bất cứ khối lệnh Javascript nào.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chú ý: nếu không được sử dụng như một label reference, câu lệnh break chỉ có thể được sử dụng trong vòng lặp hoặc câu điều kiện switch.

Cú pháp : break;

Sử dụng label reference: break labelname;

Technical Details

Phiên bản JavaScript : ECMAScript 1

Một số ví dụ

Trong ví dụ dưới đây, ta sẽ sử dụng vòng lặp kết hợp với lệnh break vòng lặp sẽ lặp lại câu lệnh với mỗi giá trị của i, tuy nhiên  vòng lặp sẽ kết thúc khi i = 3.

Ví dụ RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var text = ""
        var i;
        for (i = 0; i < 5; i++) {
          if (i === 3) {
            break;
          }
          text += "The number is " + i + "<br>";
        }
        document.getElementById("result").innerHTML = text;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
The number is 0
The number is 1
The number is 2

Câu lệnh break sẽ thoát khỏi vòng lặp để đảm bảo chỉ có một trường hợp( case) được thực thi.

Code RUN
var day;
switch (new Date().getDay()) {
  case 0:
    day = "Sunday";
    break;
  case 1:
    day = "Monday";
    break;
  case 2:
    day = "Tuesday";
    break;
  case 3:
    day = "Wednesday";
    break;
  case 4:
    day = "Thursday";
    break;
  case 5:
    day = "Friday";
    break;
  case 6:
    day = "Saturday";
    break;
}

Kết quả
Monday

Sử dụng break với một label reference để thoát khỏi khối lệnh.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var language = ["php", "css", "javascript", "python"];
        var text = "";

        list: {
          text += language[0] + "<br>"; 
          text += language[1] + "<br>"; 
          text += language[2] + "<br>"; 
          break list;
          text += language[3] + "<br>"; 
        }
        document.getElementById("result").innerHTML = text;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
php
css
javascript

Sử dung lệnh break với label reference để thoát khỏi vòng lặp con được đặt vào trong một vòng lặp khác.

Code RUN
var text = "";
var i, j;

Loop1: // The first for loop is labeled "Loop1"
for (i = 0; i < 3; i++) {
text += "<br>" + "i = " + i + ", j = ";

  Loop2: // The second for loop is labeled "Loop2"
  for (j = 10; j < 15; j++) {
    if (j === 12) {
      break Loop2;
    }
    document.getElementById("demo").innerHTML = text += j + " ";
  }
}

Kết quả
i = 0, j = 10 11 
i = 1, j = 10 11 
i = 2, j = 10 11

Tham khảo: w3schools.com

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top