Home > Javascript > Bài tập Javascript > JavaScript break Statement

JavaScript break Statement

Định nghĩa và cách sử dụng

Lệnh break sẽ thoát khỏi một câu điều kiện switch hay một vòng lặp(for, for ... in, while, do ... while).

Khi câu lệnh break được sử dụng kết hợp với câu điều kiện switch nó sẽ thoát khỏi khối lệnh của switch. Cụ thể, chương trình sẽ không thực hiện thêm bất cứ câu lệnh hay trường hợp kiểm tra( case) nào của khối lệnh switch.

Khi câu lệnh break được sử dụng kết hợp với vòng lặp, nó sẽ dừng vòng lặp và tiếp tục thực hiện các đoạn mã sau đó( nếu có).

Câu lệnh break cũng có thể được sử dụng như một optional label reference để thoát khỏi bất cứ khối lệnh Javascript nào.

Chú ý: nếu không được sử dụng như một label reference, câu lệnh break chỉ có thể được sử dụng trong vòng lặp hoặc câu điều kiện switch.

Cú pháp : break;

Sử dụng label reference: break labelname;

Technical Details

Phiên bản JavaScript : ECMAScript 1

Một số ví dụ

Trong ví dụ dưới đây, ta sẽ sử dụng vòng lặp kết hợp với lệnh break vòng lặp sẽ lặp lại câu lệnh với mỗi giá trị của i, tuy nhiên  vòng lặp sẽ kết thúc khi i = 3.

Ví dụ RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var text = ""
        var i;
        for (i = 0; i < 5; i++) {
          if (i === 3) {
            break;
          }
          text += "The number is " + i + "<br>";
        }
        document.getElementById("result").innerHTML = text;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
The number is 0
The number is 1
The number is 2

Câu lệnh break sẽ thoát khỏi vòng lặp để đảm bảo chỉ có một trường hợp( case) được thực thi.

Code RUN
var day;
switch (new Date().getDay()) {
  case 0:
    day = "Sunday";
    break;
  case 1:
    day = "Monday";
    break;
  case 2:
    day = "Tuesday";
    break;
  case 3:
    day = "Wednesday";
    break;
  case 4:
    day = "Thursday";
    break;
  case 5:
    day = "Friday";
    break;
  case 6:
    day = "Saturday";
    break;
}

Kết quả
Monday

Sử dụng break với một label reference để thoát khỏi khối lệnh.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var language = ["php", "css", "javascript", "python"];
        var text = "";

        list: {
          text += language[0] + "<br>"; 
          text += language[1] + "<br>"; 
          text += language[2] + "<br>"; 
          break list;
          text += language[3] + "<br>"; 
        }
        document.getElementById("result").innerHTML = text;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
php
css
javascript

Sử dung lệnh break với label reference để thoát khỏi vòng lặp con được đặt vào trong một vòng lặp khác.

Code RUN
var text = "";
var i, j;

Loop1: // The first for loop is labeled "Loop1"
for (i = 0; i < 3; i++) {
text += "<br>" + "i = " + i + ", j = ";

  Loop2: // The second for loop is labeled "Loop2"
  for (j = 10; j < 15; j++) {
    if (j === 12) {
      break Loop2;
    }
    document.getElementById("demo").innerHTML = text += j + " ";
  }
}

Kết quả
i = 0, j = 10 11 
i = 1, j = 10 11 
i = 2, j = 10 11

Tham khảo: w3schools.com

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
JavaScript Statements Tutorial
JavaScript break Statement
JavaScript continue Statement
JavaScript debugger Statement
JavaScript for in Statement

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP