CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

JavaScript break Statement

Định nghĩa và cách sử dụng

Lệnh break sẽ thoát khỏi một câu điều kiện switch hay một vòng lặp(for, for ... in, while, do ... while).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khi câu lệnh break được sử dụng kết hợp với câu điều kiện switch nó sẽ thoát khỏi khối lệnh của switch. Cụ thể, chương trình sẽ không thực hiện thêm bất cứ câu lệnh hay trường hợp kiểm tra( case) nào của khối lệnh switch.

Khi câu lệnh break được sử dụng kết hợp với vòng lặp, nó sẽ dừng vòng lặp và tiếp tục thực hiện các đoạn mã sau đó( nếu có).

Câu lệnh break cũng có thể được sử dụng như một optional label reference để thoát khỏi bất cứ khối lệnh Javascript nào.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chú ý: nếu không được sử dụng như một label reference, câu lệnh break chỉ có thể được sử dụng trong vòng lặp hoặc câu điều kiện switch.

Cú pháp : break;

Sử dụng label reference: break labelname;

Technical Details

Phiên bản JavaScript : ECMAScript 1

Một số ví dụ

Trong ví dụ dưới đây, ta sẽ sử dụng vòng lặp kết hợp với lệnh break vòng lặp sẽ lặp lại câu lệnh với mỗi giá trị của i, tuy nhiên  vòng lặp sẽ kết thúc khi i = 3.

Ví dụ RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var text = ""
        var i;
        for (i = 0; i < 5; i++) {
          if (i === 3) {
            break;
          }
          text += "The number is " + i + "<br>";
        }
        document.getElementById("result").innerHTML = text;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
The number is 0
The number is 1
The number is 2

Câu lệnh break sẽ thoát khỏi vòng lặp để đảm bảo chỉ có một trường hợp( case) được thực thi.

Code RUN
var day;
switch (new Date().getDay()) {
  case 0:
    day = "Sunday";
    break;
  case 1:
    day = "Monday";
    break;
  case 2:
    day = "Tuesday";
    break;
  case 3:
    day = "Wednesday";
    break;
  case 4:
    day = "Thursday";
    break;
  case 5:
    day = "Friday";
    break;
  case 6:
    day = "Saturday";
    break;
}

Kết quả
Monday

Sử dụng break với một label reference để thoát khỏi khối lệnh.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p id="result"></p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
    
    <script>
      function myFunction() {
        var language = ["php", "css", "javascript", "python"];
        var text = "";

        list: {
          text += language[0] + "<br>"; 
          text += language[1] + "<br>"; 
          text += language[2] + "<br>"; 
          break list;
          text += language[3] + "<br>"; 
        }
        document.getElementById("result").innerHTML = text;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
php
css
javascript

Sử dung lệnh break với label reference để thoát khỏi vòng lặp con được đặt vào trong một vòng lặp khác.

Code RUN
var text = "";
var i, j;

Loop1: // The first for loop is labeled "Loop1"
for (i = 0; i < 3; i++) {
text += "<br>" + "i = " + i + ", j = ";

  Loop2: // The second for loop is labeled "Loop2"
  for (j = 10; j < 15; j++) {
    if (j === 12) {
      break Loop2;
    }
    document.getElementById("demo").innerHTML = text += j + " ";
  }
}

Kết quả
i = 0, j = 10 11 
i = 1, j = 10 11 
i = 2, j = 10 11

Tham khảo: w3schools.com

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top