ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm document.normalize() trong Javascript

Phương thức document.normalize() sẽ nối các đoạn text gần kề lại với nhau. Hơi khó hiểu phải không nào, mình sẽ giải thích kỹ trong phần ví dụ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: document.normalize()

Cách sử dụng

Đếm số node hiện có trong phần thân trang( phần body):

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
      #cc {
        font-size: 20px;
        color: red;
      }
    </style>
  </head>
  <body onload="normPara()">

    <h4 id="demo">Click button Add a Text Node để thêm một đoạn text vào trang,
     click button Normalize để loại nối các đoạn text gần kề lại với nhau.</h4>

    <button onclick="addTextNode()">Add a Text Node</button>

    <button onclick="normPara()">Normalize</button>

    <p>The document has <span id="cc">1</span> child node(s).</p>

    <script>
      function addTextNode() {
        var x = document.createTextNode(" Click.");
        var y = document.body;
        y.appendChild(x);
        var x = document.getElementById("cc");
        x.innerHTML = y.childNodes.length;
        console.log(y.childNodes);
      }

      function normPara() {
        document.normalize();
        var x = document.body;
        var y = document.getElementById("cc");
        y.innerHTML = x.childNodes.length;
        console.log(document.body.childNodes);
      }
    </script>

  </body>
</html>

Trong ví dụ mình đã sử dụng phương thức console.log() để in ra đanh sách các node để các bạn dễ hiểu hơn về chức năng của phương thức document.normalize().

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Đầu tiên các bạn chạy ví dụ và mở cửa sổ F12 lên, chuyển sang tab Console và refresh trang sẽ thấy dòng này:

document normalize 1 jpg

Có 11 node trong thẻ body.

sau khi click vào button add a text node 2 lần, ta sẽ nhận được kết quả sau:

document normalize 2 jpg

Bây giờ đã có 13 node trong thẻ body, và các bạn để ý 3 node cuối cùng đều là các text node.

Giờ click button Normalize ta sẽ nhận được:

document normalize 3 jpg

Vậy là 3 text node ở cuối đã được nối vào một text node và lúc này trong thẻ body sẽ chỉ còn lại 11 node mà thôi.

Như vậy mình đã giải thích xong về phương thức document.normalize(). Nếu có thắc mắc các bạn có thể để lại dưới phần bình luận.

Tham khảo: w3schools.com

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top