js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm Date.now() trong Javascript

Phương thức Date.now() sẽ trả về số mili giây tính từ thời điểm 00:00:00 1/1/1970 giờ UTC đến thời điểm hiện tại.

Lưu ý rằng Date ở đây không phải là một đối tượng thời gian đã được định nghĩa trước đó.

Quảng cáo

Cú pháp

Cú phápDate.now()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Ví dụ đơn giản về cách sử dụng phương thức Date.now().

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var seconds = Date.now();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Số mili giây là ' + seconds;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Số mili giây là 1497258615704

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top