ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm document.removeEventListener() trong Javascript

Phương thức removeEventListener() sẽ xóa bỏ một sự kiện đã được gán vào bởi phương thức document.addEventListener().

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để có thể xóa sự kiện, hàm xử lý sự kiện được truyền vào phương thức document.addEventListener() phải được định nghĩa ở bên ngoài phương thức document.addEventListener(). Nói cách khác, nếu hàm xử lý sự kiện truyền vào phương thức document.addEventListener() là một hàm vô danh(Anonymous functions có dạng document.removeEventListener("event", function(){ myScript }); ), phương thức removeEventListener() sẽ không thể xóa sự kiện( Tìm hiểu kỹ hơn ở phần cách sử dụng).

Nếu muốn thêm/xóa sự kiện cho một phần tử xác định, sử dụng phương thức element.addEventListener()element.removeEventListener().

Cú pháp

Cú pháp: document.removeEventListener(event, function, useCapture)

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong đó:

 • event là một chuỗi đại diện cho sự kiện và không sử dụng tiền tố on. Ví dụ onclick thành click.
 • function là function sẽ bị loại bỏ.
 • useCapture là tham số không bắt buộc, xác định event phase được sử dụng để loại bỏ sự kiện:
  • Nếu mang giá trị true, sự kiện sẽ bị loại bỏ theo kiểu capturing phase.
  • Nếu mang giá trị false, sự kiện sẽ bị loại bỏ theo kiểu bubbling phase.

Cách sử dụng

Xóa bỏ hàm xử lý sự kiện mousemove của trang:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>  
    <p id="result"></p>
    <button onclick="removeHandler()">Remove event</button>
    <script>
      document.addEventListener("mousemove", myFunction);
      function myFunction() {
        document.getElementById("result").innerHTML = Math.random();
      }

      function removeHandler() {
        document.removeEventListener("mousemove", myFunction);
      }
    </script>
  </body>
</html>

Hãy thử thay myFuntion() bằng một hàm ẩn danh và xem kết quả:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>  
    <p id="result"></p>
    <button onclick="removeHandler()">Remove event</button>
    <script>
      document.addEventListener("mousemove", function() {
        document.getElementById("result").innerHTML = Math.random();
      });

      function removeHandler() {
        document.removeEventListener("mousemove", myFunction);
      }
    </script>
  </body>
</html>

Sau khi click button, sự kiện mousemove vẫn không bị loại bỏ, đúng với lưu ý mình đã để cập ở trên.

Tham khảo: w3schools.com

Cùng chuyên mục:

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top