js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm document.domain trong Javascript

Thuộc tính domain sẽ trả về tên domain của trang hiện tại.

Cú pháp

Cú pháp: document.domain

Quảng cáo

Cách sử dụng

Hiển thị tên domain của trang hiện tại:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      div {
        color: red;
        font-size: 18px;
        font-weight: bold;
        margin: 10px 0px;
        text-align: center;
        width: 400px;
        height: 50px;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1> 	
    
    <div id="result"></div>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
    	function myFunction(){
        var domain = document.domain;
        document.getElementById("result").innerHTML = 
          "Tên domain hiện tại là: " + domain;
			}
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top